Често поставувани прашања / Frequently asked questions / Pyetjet e parashtruara zakonisht

*** For English see below *** Në shqipe, lexo më poshtë ***

Што е ПРИЈАВИ ЗЛОСТОРСТВО ОД ОМРАЗА?

ПРИЈАВИ ЗЛОСТОРСТВО ОД ОМРАЗА е интернет портал, креиран како дел од проектот „Поддршка на националните засегнати страни во борбата против злосторства од омраза и говор на омраза“ кој се спроведува од страна на Мисијата на ОБСЕ во Скопје. Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија е имплементирачки партнер во овој проект, во делот кој се однесува на злосторствата од омраза.

ЦЕЛ

Основна цел на ПРИЈАВИ ЗЛОСТОРСТВО ОД ОМРАЗА е на граѓаните да им овозможи пријавување на инцидентите и кривичните дела кои сметаат дека се сторени од омраза поради припадноста на човекот, односно луѓето кон одредена општествена група. Исто така, ПРИЈАВИ ЗЛОСТОРСТВО ОД ОМРАЗА ќе им овозможи на корисниците на порталот да ги прегледаат веќе доставените пријави, категоризирани по посебни кривични дела. Крајна цел на овој портал е да се подигне свесноста на граѓаните за кривичните дела и инцидентите сторени од омраза, што пак ќе помогне во спречувањето на сторување на вакви кривични дела и инциденти во иднина и спречување на омразата во општеството.

Како функционира ПРИЈАВИ ЗЛОСТОРСТВО ОД ОМРАЗА?

Овој портал функционира врз основа на пријава на граѓаните за кривично дело или инцидент од омраза. Можете да пријавите на неколку начини:

 • Преку интернет формуларот, преку кој може да испратите и фотографија или видео

 • Преку е-пошта: helkom@mhc.org.mk

 • Преку #злосторство од омраза на twitter

 • Преку Android или iPhone апликација

По пријавувањето на еден од наведените начини, пријавата се разгледува од страна на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија. Доколку сте ги внеле Вашите лични податоци, Хелсиншкиот комитет може да ве контактира во текот на разгледувањето и проверката на пријавата. По потврдата, Вашата пријава ќе биде прикажана на страницата (без прикажување на Вашите лични податоци).

Важни забелешки

Дали е задолжително да ги наведам моите лични податоци во пријавата?

НЕ! И анонимната пријава, во која не се наведени Вашите лични податоци се прифаќа и може да биде објавена на овој портал.

Дали моето име ќе се појави на порталот ПРИЈАВИ ЗЛОСТОРСТВО ОД ОМРАЗА?

НЕ! Потврдената пријава и деталите за настанот ќе се појават на порталот, но личните податоци и ставови за настанот, ќе останат анонимни за јавноста.

Како се појавуват и филтрираат пријавите на порталот ПРИЈАВИ ЗЛОСТОРСТВО ОД ОМРАЗА?

Известувањата за определен настан се појавуваат на порталот во рамки од 5 km од пријавената област, а се филтрираат според категории и според тоа дали се Потврдени/Непотврдени. Единствено одобрените пријави може да се појават во листата на случаи.

Сите прашања, проблеми или критики можете да ги пратите на helkom@mhc.org.mk или пак можете да не контактирате преку телефонскиот број +389 2 3119 073 и +389 2 3290 469 


Frequently asked questions

What is REPORT HATE CRIMES?

REPORT HATE CRIMES is an internet portal, created as part of the project "Support of national concerned parties in the fight against hate crimes and hate speech", implemented by the OSCE Mission in Skopje. The Helsinki Committee for human rights of the Republic of Macedonia is an implementing partner in this project, in the section regarding hate crimes.

OBJECTIVE

The basic objective of REPORT HATE CRIMES is to enable citizens to report incidents and crimes they believe to be done out of hate toward the person's / people's membership or affiliation with a certain social group. Furthermore, REPORT HATE CRIMES shall enable the users of the portal to view already submitted reports, categorized separately, per crime. The final goal of this portal is to raise the awareness of citizens regarding hate crimes and incidents, which shall in turn help in preventing such crimes and incidents in the future, and prevent hate in society.

How does REPORT HATE CRIMES operate?

This portal operates on the basis of citizen's reports of hate crimes or incidents. One can report in several ways:

 • Via the web form, which also permits sending photos or videos
 • By e-mail: helkom@mhc.org.mk
 • Via #zlostorstvoodomraza on Twitter
 • Via the Android or iPhone application

After reporting in one of these ways, the report is being reviewed by the Helsinki Committee for human rights of the Republic of Macedonia. If you have inserted your personal information, the Helsinki Committee may contact you during the review and checkup of the report. After the approval, your report shall be listed on the website (it shall not display your personal information).

Important notes

Is it mandatory to enter my personal data in the report form?

NO! An anonymous report, not containing your personal information, is alsoacceptable and can be published on this portal.

Will my name show on the portal REPORT HATE CRIMES?

NO! The approved report and details on the event will be visible on the portal, but personal information and viewpoints on the event shall remain anonymous to the public.

How do reports to REPORT HATE CRIMES show on the website and how are they filtered?

Reports on a certain event show on the portal within 5km of the reported location, and are filtered by category and by whether they are verified/unverified. Only approved reports can show on the list. 

You may send any questions, problems or critiques to helkom@mhc.org.mk, or you may contact us on the following telephone numbers: +389 2 3119 073 and +389 2 3290 469.


Pyetjet e parashtruara zakonisht

Çka paraqet LAJMËRO KRIM NGA URRETJA?

LAJMËRO KRIM NGA URRETJA është një portal interneti, i krijuar si pjesë e projektit “Përkrahja e palëve të interesuara në luftën kundër krimeve nga urretja dhe gjuhës së urrejtjes” i cili implementohet nga ana e Minisionit të OSBE-së në Shkup. Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë është partner në zbatimin e këtij projekti, në pjesën e cila ka të bëjë me krimet të shkaktuara nga nga urretja.

Qëllimi

Qëllimi primar i LAJMËRO KRIM NGA URRETJA është që qytetarëve të ju mundësojë të paraqesin incidente dhe vepra penale të cilat vlerësojnë se janë kryer nga urretja për shkak të përkatësisë së qytetarit, gjegjësisht njerëzve nga një grup i caktuar shoqëror. Po ashtu LAJMËRO KRIM NGA URRETJA shfrytëzuesve tjerë të portalit do ju mundësojë të shofin denoncimet e lajmëruara, të kategorizuara në vepra penale të veçanta. Qëllimi përfundimtar i këtij portal është të ngritet vetëdija e qytetarëve për veprat penale dhe incidentet e kryera nga urrejtja, e që do të ndihmonte në pengimin e kryerjes së veprave dhe incidenteve të tilla në të ardhmen dhe në parandalimin e urrejtjes në shoqëri.

Si funksionon LAJMËRO KRIM NGA URRETJA?

Ky portal funksionon në bazë të denoncimeve të qytetarëve për veprat penale dhe incidenteve të shkaktuara nga urretja. Mund të paraqitni në disa mënyra:  

 • Nëpërmjet formularit në internet, ku në të njëjtën kohë mund të dërgoni edhe fotografi ose video
 • Nëpërmjet postës elekotronike: helkom@mhc.org.mk
 • Nëpërmjet #злосторство од омраза në twitter
 • Nëpërmjet aplikacioneve Android dhe iPhone 

Pas lajmërimit në njërën nga mënyrat e lartëpërmendura, denoncimi shqyrtohet nga ana e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë. Në qoftë se i keni vendosur të dhënat tuaja, Komiteti i Helsinkit mund të ju kontaktojë në shqyrtimin dhe kontrollin e denoncimit. Pas verifikimit, dononcimi juaj do të publikohet në faqen e internetit (duke mos përfshi të dhënat e juaja personale).

Shënime të rëndësishme

A është e obligueshme të shënoj të dhënat e mia personale në denoncim?

JO! Edhe denoncimi anonim, në të cilin nuk shënohen të dhënat e juaja pranohet dhe mund të publikohet në këtë portal.

A do të del emri im në portalin LAJMËRO KRIM NGA URRETJA?

JO! Të dhënat e konfirmuara nga denoncimi dhe të dhënat e ngjarjes do të publikohen në portal mirëpo të dhënat personale dhe qëndrimet mbi ngjarrjen do të ngelin anonime për publikën.

Si paraqiten dhe filtrohen denoncimet në portalin LAJMËRO KRIM NGA URRETJA?

Lajmërimi për një ngjarje të caktuar paraqitet në portal në afërsi prej 5 km nga hapësira e lajmëruar, ndërsa filtrohen sipas kategorive dhe nëse të njejtat janë të Konfirmuara/Jokinfirmuara. Vetëm denoncimet e miratuara mund të paraqiten në listën e rasteve.  

Të gjitha pyetjet, problemet ose kritikat mund t’i dërgoni në helkom@mhc.org.mk  ose mund të kontaktoni nëpërmjet numrave të telefonit +389 2 3119 073 dhe +389 2 3290 469