Неверифицирани

Тешко повредено 10 годишно дете во тепачката кај Веро

17:00 Feb 12 2014 н. Центар, Скопје

Опис
10 year-old seriously injured in a fight near shopping mall Vero in Skopje - for English see below / Një dhjetëvjeçar i lënduar rëndë gjatë një zënke afër qendrës tregtare Vero në Shkup - Për shqip, shih më poshtë


Десетгодишно дете е тешко повредено во жестоката тепачка, која се случи меѓу две групи од Катланово и од Батинци, пред пред влезот на "Веро", кај Комплексот банки во Скопје. Во жестоката тепачка, покрај детето, со повреди се здобиле и тројца ученици што заедно, со возило на Брза помош, биле пренесени и задржани на лекување во Ургентниот центар.

Како што информираа од полицијата, во тепачката, од една страна учествувале З.А. (24), Р.П. (20), Ф.М. (18), М.И. (18), Ј.Б. (18), сите од с. Батинци, Скопско, и од друга страна М.А. (16), С.Џ. (15), Џ.Ј. (18) и 10-годишен малолетник, сите од с. Катланово, Скопско. Во тепачката тешки повреди му се нанесени на 10-годишниот малолетник, додека Ф.М., Р.П. и З.А. се полесно повредени.
Засега сe уште не се знаат мотивите за тепачката.
Сите учесници се повикани на разговор и, по целосното документирање на случајот, се очекува против нив да бидат преземени соодветни мерки.


What happened: One child suffered serious injuries and three others suffered light injuries after a vicious fight near the shopping mall Vero in Skopje. Two groups participated In the fight, one from the village of Katlanovo (inhabited predominantly by Macedonians), and other from the village Batinci (predominantly Islamic population, most of which are Albanians).

Date, time and location of the incident: February 12th near the shopping mall Vero in Skopje.

Source of information: The national media Vest.

Victim(s) involved: One minor with Macedonian ethnic belonging and three young men from Batinci.

Type of the crime(s): Severe Bodily Harm, (Art.131 CCRM), Participation in a Fight (Art.132), Incitement of hate, discord and intolerance on national, racial religious or other discriminatory ground (Art.319).
Perpetrator(s): Nine young men, five of which from Batici, and four of which (one minor included) from Katlanovo.

Brief description of incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is the ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators are:
1. Difference between perpetrator and victim on ethnic belonging – Considering the predominant ethnic structure of the villages they come from.
2. Nature of violence – The incident was carried out in public.
3. Lack of other motives.

Status of the case: Unknown.

Response of local authorities: The police stated via the media that they will undertake the appropriate measures, but to the moment of writing of this report, the Police hasn't answered the Request for information of public character that was sent by the Committee in relation to this incident.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general political situation in the country and the cohabitation between the Macedonians, on one side, and the Albanians on the other, as the two largest ethnic communities in the country.Çka ka ndodhur: Një fëmijë pësoi lëndime të rënda dhe tre të tjerë pësuan lëndime më të lehta pas një zënke të egër në afërsi të qendrës tregtare Vero në Shkup. Dy grupe kanë marrë pjesë në zënkën, një nga fshati Katllanovë (e banuar kryesisht me maqedonas etnikë), dhe tjetri nga fshati Batincë (i banuar kryesisht nga popullata islame, shumica e të cilave janë shqiptarë).

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 12 shkurt në afërsi të qendër tregtare Vero në Shkup.

Burimi i informacionit: Mediumi nacional Vest.

Viktima(t) e përfshirë: Një i mitur, maqedonas etnik dhe tri djem të rinjë nga fshati Batincë

Lloji i krimit(ve): Lëndim i rëndë truporë, neni.131 KPRM, pjesëmarrje në përleshje, neni.132, nxitja e urrejtjes, përçarjes dhe intolerancës racore, nacionale, fetare ose diskriminim në baza tjera, neni.319.

Kryerësi(t): Nëntë të rinjë, pesë nga Batinca, dhe katër (përfshi edhe një të mitur) nga Katlanova.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Në këtë incident, motivi anshmërisë është përkatësia etnike, shtetësia apo gjuha, dhe treguesit e anshmërisë janë:
1. Dallimi e përkatësisë etnike në mes kryerësit dhe viktimës – Konsiderohet struktuara dominante etnike e fshatit nga i cili vijnë.
2. Natyra e dhunës – Ky incident është kryer në publikë.
3. Mungesa e motiveve tjera.

Statusi i rastit: I/e panjohur.

Reagimi i autoriteteve lokale: Policia deklaroi nëpërmjet mediave që ata do të ndërmarrin masat e duhura, por në momentin e shkrimit të këtij raporti, policia nuk i është përgjigjur kërkesës për informacion me karakter publik që është dërguar nga ana e Komitetit në lidhje me këtë incident.

Ndikimi në viktim(-at) dhe komunitet: Ky lloj i incidenteve sjell në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme politike në vend dhe bashkëjetesën mes maqedonasve dhe shqiptarëve etnikë në anën tjetër, si dy bashkësi etnike më të mëdha në vend.
Повеќе податоци

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Масовна тепачка на младинци во центарот на Скопје

13:01 Feb 14, 2014

н. Центар, Скопје, 0.04 Kms

Претепани двајца средношколци

20:00 Oct 02, 2015

н. Центар, Скопје, 0.06 Kms

Физички нападнато младо момче

23:15 May 17, 2018

Ulica Kej 13-ti Noemvri, 0.07 Kms

Група нападнала малолетник во автобус бр. 58 на ЈСП

13:07 Feb 28, 2017

н. Центар, Скопје, 0.09 Kms