Неверифицирани

Девојка истепана во автобус

15:49 Feb 14 2014 н. Аеродром, Скопје

Опис
Young girl beaten by a boy in a public bus - for English see below / Një vajzë e re e rrahur nga një djalë në një autobus publik - Për shqip, shih më poshtë


Момче истепало деветнаесетгодишна девојка во автобус што сообраќал на линијата со бројот 62 во Скопје

Инцидентот се случил завчера околу пладне, а осомничениот насилник бил приведен, информира вчера МВР.
Како што информираат од скопската полиција, М.И. (25) со тупаници ја нападнал А.М. (19), додека автобусот се движел по скопскиот булевар Кузман Јосифовски-Питу. Надлежните преземаат мерки за расчистување на случајот.What happened: A 25 year old man attacked a 19 year old woman in a public transportation bus No.62 in Skopje.

Date, time and location of the incident: February 14th, 12:00pm in a public transportation bus No.62, while driving on the Kuzman Josifufski Pitu blv. in Skopje.

Source of information: The national printed media Nova Makedonija.

Victim(s) involved: One nineteeny/o woman with unknown ethnic origin.

Type of the crime(s):Violence Art.386 CCRM, Bodily Harm, Art.130 CCRM.

Perpetrator(s): A 25 y/o male with unknown ethnic origin.

Brief description of incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is the ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators are:
1. Presumed difference between perpetrator and victim on ethnic belonging -Due to the mixed ethnic composition of the population in the village of Ognjanci (the village to which bus No.62 commutes), the ethnic belonging of the victim may differ from the one of the perpetrator.
2. Nature of violence – The incident was carried out in public.
3. Lack of other motives.

Status of the case: Under investigation.

Response of local authorities: The authorities stated via the media that they are undertaking measures for clarification of the case.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general political situation in the country and the cohabitation between the different ethnic communities in the society.Çka ka ndodhur: Një djalë 25 vjeçarë ka sulmuar një vajzë 19 vjeçare në autobusin e transportit publik me numër 62 në Shkup.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 14 shkurt, ora 12:00 në një autobus publik me numër. 62, derisa vozitej në bulevardin Kuzman Josifufski Pitu në Shkup.

Burimi i informacionit: Mediumi i shkruar nacional Nova Makedonija.

Viktima(t) e përfshirë: Një vajzë nëntëmbëdhjet vjeçare me përkatësi etnike të panjohur.

Lloji i krimit(ve): Dhunë, neni. 386 KPRM, lëndim truporë, neni.130 KPRM.

Kryerësi(t): një djalë njëzetvjeçarë me përkatësi etnike të panjohur.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Në këtë incident, motivi i anshmërisë është përkatësia etnike, nacionale ose gjuhësore, ndërsa treguesit e anshmërisë janë:
1. Dallimi i supozuar etnik në mes kryersit të veprës dhe viktimës - Për shkak të përbërjes etnike të populates në fshatin e Ognjancit (fshat në të cilin autobusi No.62 udhëton), përkatësia e viktimës mund të dallojë nga ajo e kryerësit.
2. Natyra e dhunës – Incidenti ka ndodhur publikisht.
3. Mungesa e motiveve tjera.

Statusi i rastit: Nën hetim.

Reagimi i autoriteteve lokale: Autoritetet deklaruan nëpërmjet mediave se ata po marrin masa për sqarimin e rastit.

Ndikimi në viktim(-at) dhe komunitet: Ky lloj i incidenteve sjell në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme politike në vend dhe bashkëjetesën mes komuniteteve të ndryshme etnike në shoqëri.
Повеќе податоци

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Тепачка меѓу средношколци во Скопје, еден повреден

13:13 Nov 04, 2013

н. Аеродром, Скопје, 0.02 Kms

Нападнат малолетник во автобус со број 7

13:12 Nov 15, 2013

н. Аеродром, Скопје, 0.04 Kms

Нападнат малолетник кај Транспортен центар

18:35 Mar 01, 2017

Центар, Скопје, 0.1 Kms

Нападнат 12 годишен малолетник во Скопје

17:13 Dec 27, 2018

Скопје, Македонија, 0.13 Kms