Неверифицирани

Млад тетовец прободен со нож во гради

13:57 Feb 14 2014 Тетово

Опис
Young person from Tetovo stabbed in the chest - for English see below / Një i ri nga Tetova goditet me thikë në gjoks - Për shqip, shih më poshtë


Млад тетовец бил прободен со нож во градите во засега се уште неразјанети околности, а уште еден се здобил со повреди.

Според полицијата, наверојатно станува збор за тепачка во која со нож во пределот на левата страна на градите бил прободен осумнаесетгодишниот М.Д. од селото Челопек, додека лицето М.Д., пак, се здобило со телесни повреди. Прободениот тетовец веднаш бил пренесен на Ургентниот центар во Скопје. Полицијата работи на расветлување на случајот.What happened: A young man from Tetovo was stabbed in his chest during a fight, while another had sustained bodily injuries.

Date, time and location of the incident: February 14th, in Tetovo.

Source of information: The national electronic media mkd.mk.

Victim(s) involved: One eighteen year old man from the village of Chelopek who got stabbed in his chest and transferred to a hospital in Skopje, and another young man.

Type of the crime(s):Severe bodily harm, Art.131 CCRM, Participation in a fight, Art.132.

Perpetrator(s): Two young men with unknown ethnic origin.

Brief description of incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is the ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicator is:
1. Presumed difference between perpetrator and victim on ethnic belonging -Due to the mixed ethnic composition of the population in the mentioned village and city, the ethnic belonging of the victim may differ from the one of the perpetrator.

Status of the case: The police stated via the media that they will undertake the appropriate measures to clarify the case, but to the moment of writing of this report, the Police hasn't answered the Request for information of public character that was sent by the Committee in relation to this incident.

Response of local authorities: The police stated via the media that they are working on clarification of the case, but the Committee has no information on possible charges.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general political situation in the country and the cohabitation between the Macedonians, on one side and the Albanians as the two largest ethnic communities in the society on the other.Çka ka ndodhur: Një i ri nga Tetova u godit me thikë në gjoks gjatë një përleshje, ndërsa një tjetër ka pësuar lëndime trupore.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 14 shkurt,në Tetovë.

Burimi i informacionit: Mediumi nacional elektronik mkd.mk.

Viktima(t) e përfshirë: një i djalë i moshës tetëmbëdhjetë vjeçare nga fshati Çellopek i cili u goditë me thikë dhe u transferua në spitalin e Shkupit, dhe një i ri tjetër.

Lloji i krimit(ve): Lëndim i rëndë truporë, neni. 131 KPRM, pjesëmarrje në përleshje, neni. 132.

Kryerësi(t): Dy të rinjë me përkatësi etnike të panjohur.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Në këtë incident, motivi i anshmërisë është përkatësia etnike, kombëtare ose gjuhësore, ndërsa tregues të anshmërisë janë:
1. Dallimi i supozuar etnik në mes kryersit të veprës dhe viktimës - Për shkak të përbërjes së përzier etnike të popullatës në fshatin dhe qytetin e përmendur, përkatësia etnike e viktimës mund të ndryshojë nga ai i autorit të krimit.

Statusi i rastit: Policia nëpërmjet mediave deklaroi që ata do të ndërmarrin masat e duhura për të sqaruar rastin, por në momentin e shkrimit të këtij raporti, policia nuk i është përgjigjur Kërkesës për informacion me karakter publik që u është dërguar nga Komiteti në lidhje me këtë incident.

Reagimi i autoriteteve lokale: Policia nëpërmjet mediave deklaroi që ata do të ndërmarrin masat e duhura për të sqaruar rastin, mirëpo Komiteti nuk ka informacion në lidhje me akuzat e mundëshme.

Ndikimi në viktim(-at) dhe komunitet: Ky lloj i incidenteve sjell në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme politike në vend dhe bashkëjetesën mes maqedonasve, në njërën anë dhe shqiptarëve në anën tjetër si dy bashkësive më të mëdha etnike në vend.
Повеќе податоци

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0