Неверифицирани

Без повод и причина на улица претепале две момчиња

13:56 Feb 20 2014 н. Драчево, Скопје

Опис
Two boys attacked without a reason in the street - for English see below / Sulmohen pa arsye dy të rinjë në rrugë - Për shqip, shih më poshtë


Во 2 часот по полноќ на ул. „Антон Димитров“ без повод и причина физички биле нападнати Н.И. (19) и М.П. (17) од страна на лицето Е.К.(23) Ш.К.(18), А.Ј.(18), М.М.(18), С.М.(22) и Д.К.(18), при што им нанеле видливи повреди на лицето.What happened: In the late evening hours, two young men were attacked without a reason by a group of six men.

Date, time and location of the incident: February 20th, 02:00amon the street Anton Dimitrov in Drachevo, Skopje.

Source of information: The national electronic media mkd.mk.

Victim(s) involved: Two young men (19 and 17) with unknown ethnic origin, ware attacked and suffered visible injuries in the region of the face and head.

Type of the crime(s):Violence Art.386 CCRM, Bodily Harm, Art.130 CCRM.

Perpetrator(s): A group of six men with unknown ethnic origin.

Brief description of incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is the ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators are:
1. Presumed difference between perpetrator and victim on ethnic belonging -due to the mixed ethnic composition of the population in the area of Drachevo, the ethnic belonging of the victim may differ from the one of the perpetrator.
2. Nature of violence – the incident was carried out in public

Status of the case: Misdemeanour charges passed.

Response of local authorities: After the Committee sent a Request for public information, the Police responded that they had clarified the case, but didn’t specify anything about the possible motive. Also, the perpetrators are brought up to misdemeanour charges against public peace and order.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general security in the country and the cohabitation between the Macedonians, on one side and the Albanians as the two largest ethnic communities in the society.Çka ka ndodhur: Në orët e vonëshme, dy të rinjë, pa ndonjë arsye janë sulmuar nga një grup i përbërë prej 6 njerëzve.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 20 shkurt, 02:00 pas mesnate në rrugën Anton Dimitrov në Draçevë, Shkup.

Burimi i informacionit: Mediumi nacional elektronik mkd.mk.

Viktima(t) e përfshirë: Dy të rinjë (19 dhe 17) me përkatësi etnike të panjohur janë sulmuar dhe pësuar lëndime të dukshme në fytyrë dhe kokë.

Lloji i krimit(ve): Dhunë, neni. 386 KPRM, lëndim truporë, neni.130 KPRM.

Kryerësi(t): Një grupë nga 6 persona me përkatësi etnike të panjohur.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Në këtë incident, motivi i anshmërisë është përkatësia etnike, nacionale ose gjuhësore, ndërsa treguesit e anshmërisë janë:
1. Dallimi i supozuar etnik në mes kryersit të veprës dhe viktimës - për shkak të përbërjessë përzier etnike të popullatës në fushën e Draçevës, përkatësia etnike e viktimës mund të ndryshojë nga ajoe autorit të krimit.
2. Natyra e dhunës – incidenti ka ndodhur publikisht

Statusi i rastit: Janë ngritur padi për kundërvajtje.

Reagimi i autoriteteve lokale: Pasi Komiteti i dërgoi një Kërkesë për informacion publik, policia u përgjigj se ata kishin sqaruar rastin, por nuk specifikonin asgjë për motiv të mundshëm. Gjithashtu, autorëvetë krimit u janë ngritur padi për kundërvajtje kundër rendit dhe qetësisë publike.

Ndikimi në viktim(-at) dhe komunitet: Ky lloj i incidenteve sjell në pikëpyetje sigurinë e përgjithshme në vend dhe bashkëjetesën mes maqedonasve, në njërën anë dhe shqiptarëve si dy bashkësi etnike më të mëdha në vend.
Повеќе податоци

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

оштетување на црквен имот во Драчево

13:29 Oct 03, 2018

Драчево, Скопје, Македонија, 0.12 Kms

Искршени прозорци на штабот на СДСМ во Драчево

01:13 Feb 24, 2017

с. Драчево, Скопје, 0.19 Kms

Протест пред домот на Татјана Прентовиќ

18:33 Mar 16, 2018

Drachevo, Macedonia (FYROM), 0.19 Kms

Искршен штаб на СДСМ во селото Долно Количани

09:40 Sep 25, 2018

Драчево, Скопје, Македонија, 0.36 Kms