Неверифицирани

Осмооделенци се тепале во кумановско училиште

13:30 Feb 20 2014 Куманово

Опис
Eight graders had a fight in a school in Kumanovo - for English see below / Nxënës të klasës së tetë përleshen në një shkollë në Kumanovë - Për shqip, shih më poshtë


Четиринасет малолетиници од основното училиште „Бајрам Шабани“ во Куманово, биле натепани од основци од кумановското училиште „Браќа Миладиновци“, пријавиле во полициската станица надлежните од првото училиште, информираат од полицијата.

Според информациите на МВР, тепачката се случила пред два дена, кога децата од двете училишта учествувале на заеднички проектни активности „Училиште модел“. Според пријавата, по завршување на активностите околу 13.30 часот учениците и наставникот А.А. низ ходникот на училиштето биле псуени од група ученици од осмо одделение, кои продолжиле со насилното однесување и надвор од училиштето. Наставникот А.А. реагирал откако почнала тепачка, а како што велат од МВР и тој пријавил дека бил нападнат, од четири ученици кои го удирале со клоци и камења.What happened: Fourteen minors and a teacher from the elementary school BajramShabani ware attacked and harassed by a group of pupils from the elementary school BrakjaMiladinovci, following a joint project activity.

Date, time and location of the incident: February 20th, 1:30 pm nearthe elementary school BajramShabani in Kumanovo.

Source of information: The national electronic media Plusinfo.

Victim(s) involved: Fourteen minors and a teacher from the elementary school BajramShabani from Kumanovo.

Type of the crime(s):Violence Art.386 CCRM, Bodily Harm, Art.130 CCRM, Participation in a Fight Art.132 CCRM.

Perpetrator(s): A group of pupils from the elementary school BrakjaMiladinovci in Kumanovo.

Brief description of incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is the ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators are:
1. Presumed difference between perpetrator and victim on ethnic belonging -Due to the mixed ethnic composition of the schools the pupils attend, the ethnic belonging of the victims may differ from the one of the perpetrators.
2. Comments – The fight was followed by verbal harassment (topic unspecified).
3. Location and timing – The incident followed the presence of a minority group (Macedonian pupils) in a predominantly Albanian elementary school.
4. Nature of violence – The incident was carried out in public.

Status of the case: Unknown.

Response of local authorities: After the Committee sent a Request for public information, the Police responded that they had clarified the case, but didn’t specify anything about the possible motive or the steps it has undertaken.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general political situation in the country and the cohabitation between the Macedonians, on one side and the Albanians as the two largest ethnic communities in the country, and additionally influences the building of a multiethnic tolerant surrounding young people can grow up in.Çka ka ndodhur: Katërmbëdhjetë të mitur dhe një mësues nga shkolla fillore Bajram Shabani janë sulmuar dhe ofenduar nga një grup i nxënësve nga shkolla fillore Braqa Miladinovci, pas një aktiviteti të përbashkët projekti.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 20 shkurt, ora 13:30 afër shkollës fillore Bajram Shabani në Kumanovë.

Burimi i informacionit: Mediumi nacional elektronik Plusinfo.

Viktima(t) e përfshirë: Katërmbëdhjetë të mitur dhe një mësues nga shkolla fillore Bajram Shabani, në Kumanovo.

Lloji i krimit(ve): Dhunë, neni. 386 KPRM, lëndim truporë, neni. 130 KPRM, pjesëmarrje në përleshje neni.132 KPRM.

Kryerësi(t): një grup i nxënësve nga shkolla fillore Braqa Milladinovci në Kumanovë.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Në këtë incident, motivi i anshmërisë është përkatësia etnike, nacionale ose gjuhësore, ndërsa treguesit e anshmërisë janë:
1. Dallimi i supozuar etnik në mes kryersit të veprës dhe viktimës - Për shkak të përbërjes së përzier etnike të shkollave që nxënësit ndjekin, përkatësia etnike e viktimave mund të ndryshojë nga ajo e njërit prej autorëve të krimit.
2. Komente – Përleshjes i ka pasuar edhe ofendimi (tema e paspecifikuar).
3. Lokacioni dhe koha – Incidenti ndodhi në prezencën e një numri të vogël nxënësish (maqedonas etnik) në një shkollë fillore kryesisht shqiptare.
4. Natyra e dhunës – Incidenti ka ndodhur publikisht.

Statusi i rastit: I/e panjohur.

Reagimi i autoriteteve lokale: Pasi Komiteti dërgoi një Kërkesë për informacion publik, Policia u përgjigj se ata kishin sqaruar rastin, por nuk specifikonin asgjë për motiv të mundshëm apo hapat që ka ndërmarrë.

Ndikimi në viktim(-at) dhe komunitet: Ky lloj i incidenteve sjell në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme politike në vend dhe bashkëjetesën mes maqedonasve, në njërën anë dhe shqiptarëve në anën tjetër si dy bashkësi etnike më të mëdha në vend, gjithashtu ndikon në ndërtimin dhe ngritjen e një tolerance ndëretnikemes të rinjëve.
Повеќе податоци

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0