Неверифицирани

Нападнат ученик во Куманово

23:30 Feb 21 2014 Куманово

Опис
Attack of pupil in Kumanovo - for English see below / Nxënësi i sulmuar në Kumanovë - Për shqip, shih më poshtë


На 21.02.2014 година во 23,30 часот во ПС од ОН Куманово,Т.С.(1973)од Куманово пријавила дека истиот ден нејзиниот малолетен син Т.А.(1997), враќајќи се од училиште на ул. ,, Народна Ревулуција“ пред ОУ„Крсте Мисирков“ во Куманово од страна на А.М., А.Б. и М.Ц. сите од Куманово, ученици во наведеното ОУ, без повод и причина физички бил нападнат во пределот на лицето и телото, по што еден од напаѓачите извадил нож за да го нападне, но оштетениот успеал да побегне.

СВР- Куманово презема мерки за пронаоѓање на сторителите и целосно расчистување на случајот.What happened: A 17y/o pupil from Kumanovo, while returning home after school was attacked by three pupils from the school KrsteMisirkov in Kumanovo. At a certain moment, the perpetrators pulled out a knife, but the victim managed to run away.

Date, time and location of the incident: February 21st, on the Blv. NarodnaRevolucija in front of the elementary school KrsteMisirkov in Kumanovo.

Source of information: The national electronic media Netpress.

Victim(s) involved: One seventeen y/o male high school pupil with unknown ethnic origin.

Type of the crime(s):Violence Art.386 CCRM, Bodily Harm, Art.130 CCRM.

Perpetrator(s): A group of 3 elementary school pupils with unknown ethnic origin.

Brief description of incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is the ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators are:
1. Presumed difference between perpetrator and victim on ethnic belonging -Due to the mixed ethnic composition of the schools the pupils attend, the ethnic belonging of the victims may differ from the one of the perpetrators.
2. Nature of violence – The incident was carried out in public.
3. Lack of other motives.

Status of the case: Misdemeanour charges passed.

Response of local authorities: The authorities stated via the media that they are undertaking measures for clarification of the case. After the Committee sent a Request for public information, the Police responded that they had clarified the case and had brought up misdemeanour charges against the minors. The police didn’t specify anything about the possible motive.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general political situation in the country and the cohabitation between the Macedonians, on one side and the Albanians as the two largest ethnic communities in the country, and additionally influences the building of a multiethnic tolerant surrounding young people can grow up in.Çka ka ndodhur: Një nxënës 17 vjeçar nga Kumanova, duke u kthyer për në shtëpi nga shkolla është sulmuar nga tri nxënës nga shkolla Krste Misirkov në Kumanovë. Në një çast, kryersit kanë nxjerrë thikë, mirëpo viktima ka arritur të ikë.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 21 shkurt, në bulevardin Narodna Revolucija pranë shkollës fillore Krste Misirkov në Kumanovë.

Burimi i informacionit: Mediumi nacional elektronik Netpress.

Viktima(t) e përfshirë: Një nxenës 17 vjeçarë me përkatësi etnike të panjohur.

Lloji i krimit(ve): Dhunë, neni. 386 KPRM, lëndim truporë, neni.130 KPRM.

Kryerësi(t): Një grup prej 3 nxënësve të shkollës fillore me përkatësi etnike të panjohur.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Në këtë incident, motivi i anshmërisë është përkatësia etnike, kombëtare ose gjuhësore, ndërsa treguesit e anshmërisë janë:
1. Dallimi i supozuar etnik në mes kryersit të veprës dhe viktimës - Për shkak të përbërjes së përzier etnike të nxënësve që ndjekin shkollat, përkatësia etnike e viktimave mund të dallojë nga ajo e njërit prej autorëve të krimit
2. Natyra e dhunës – Incidenti ka ndodhur publikisht.
3. Mungesa e motiveve tjera.

Statusi i rastit: Janë ngritur akuzat për kundërvajtje.

Reagimi i autoriteteve lokale: Autoritetet deklaruan nëpërmjet mediave se ata po merrin masa për sqarimin e rastit. Pasi Komiteti dërgoi Kërkesë për informacion publik, policia u përgjigj se ata kishin sqaruar rastin dhe se kishin sjellë kallëzime kundërvajtëse për të miturit. Policia nuk ka saktësuar asgjë rreth motivit të mundshëm.

Ndikimi në viktim(-at) dhe komunitet: Ky lloj i incidenteve sjell në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme politike në vend dhe bashkëjetesën mes maqedonasve, në njërën anë dhe shqiptarëve si dy bashkësive më të mëdha etnike në vend, po ashtu ndikon në ndërtimin e një tolerante shumetnike në mes të rinjëve.
Повеќе податоци

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Искршен штабот на СДСМ во Куманово

10:40 Sep 24, 2018

Куманово, Македонија, 0.04 Kms

Оштетен партиски штаб на СДСМ во Куманово

16:59 Sep 24, 2018

Куманово, Македонија, 0.09 Kms

Претепан ученик во Куманово

10:00 Mar 22, 2016

Куманово, 0.1 Kms