Неверифицирани

Бомба експлодира пред штаб на СДСМ во Карпош

23:35 Feb 24 2014 н. Карпош, Скопје

Бомба експлодира пред штаб на СДСМ во Карпош Бомба експлодира пред штаб на СДСМ во Карпош
Опис
Bomb explodes in front of SDSM branch office in Karposh - for English see below / Eksplodon një bombë para zyrës së degës së LSDM në Karposh - Për shqip, shih më poshtë


Бомба кашикара фрлена од автомобил во движење, експлодира вечерва пред штаб на СДСМ на улицата „Варшавска“ во населбата Тафталиџе во Карпош, во близината на гимназијата „Георги Димитров“. Во моментот на експлозијата се одржувал партиски состанок на младинската организација.

Според првичните информации никој не е повреден, но е причинета материјална штета на неколку возила кои се наоѓале паркирани во близината.

-Кога се случила експлозијата во штабот имало триесетина, претежно, младинци, членови на СДСМ, кои одржуваа состанок, изјави Петре Шилегов, портпарол на СДСМ, кој потврди дека нема повредени. Тој рече дека се оштетени пет автомобили, сопственост на луѓе од партијата.

Шилегов го повика МВР што поитно да го расветли случајот и изрази загриженост поради овој настан кој го нарече „гнасен, можеби и терористички“.What happened: A bomb thrown from a vehicle in motion exploded in front of the branch office of National Social Democratic Alliance (SDSM), while more than thirty members of the youth fraction of the party had a meeting inside.

Date, time and location of the incident: February 24th, evening hourson Varshavska str. in municipality of Karposh, Skopje.

Source of information: The national media TV Telma.

Victim(s) involved: Except the material damage, there were no direct victims in this incident. Argument could be made that the intended victims were the people inside.

Type of the crime(s): Damaging of other’s property Art. 243 CCRM, Endangering the safety Art.144 CCRM.

Perpetrator(s): Unknown.

Brief description of incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is the political affiliation and political persuasion, and the bias indicator is:
1. Victim perception – From the statements made for the media, it can easily be derived that the (indirect) victims – the representatives from SDSM, perceive the incident as bias motivated.
2. Location and timing – The incident occurred during a meeting of the youth fraction of SDSM.
3. Nature of violence – The incident was carried out in public.
4. Lack of other motive.

Status of the case: Under investigation.

Response of local authorities: The Ministry of interior stated via Answer upon a Request for information of public character sent by the Committee that the Ministry “works on complete clarification of the case.” The committee has no additional information about any developments related with this case.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general political stability in the country and the success and legitimacy of the upcoming presidential and national elections.Çka ka ndodhur: Një bombë e gjuajtur nga një veturë në lëvizje ka eksploduar në zyrë e degës së Lidhjes Social Demokrate (LSDM), derisa në atë moment më shumë se tridhjetë anëtarë të rinisë së partisë kanë mbajtur takimin aty brenda.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 24 shkurt, orët e mbrëmjes në rrugën Varshavska në komunën e Karposhit, Shkup.

Burimi i informacionit: Mediumi nacional TV Telma.

Viktima(t) e përfshirë: Përveç dëmit material, nuk ka pasur viktima direkte nga ky incident. Mund të thuhet se viktimat e përcaktuara ishin njerëzit brenda atij lokali.

Lloji i krimit(ve): Dëmtimi i pronës së huaj, neni. 243 KPRM, rrezikim i sigurisë, neni. 144 KPRM.

Kryerësi(t): I/e panjohur.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Në këtë incident, motivi i anshmërisë është anëtarësimi partiak dhe bindjet politike, ndërsa treguesit e anshmërisë janë:
1. Perceptimi i viktimës –Nga deklarimet në media, mund të konstatohet lehtë se viktimat (indirekte) – përfaqësuesit nga LSDM, e perceptojnë incidentin, si të motivuar nga anshmëria.
2. Lokacioni dhe koha – Incidenti ka ndodhur gjatë një takimi të forumit rinor të LSDM.
3. Natyra e dhunës – Incidenti ka ndodhur publikisht.
4. Mungesa e motiveve tjera.

Statusi i rastit: Nën hetim.

Reagimi i autoriteteve lokale: Ministria e Punëve të Brendshme, në përgjigjen në Kërkesën për qasje në informacionin me karakter publik të dërguar nga Komiteti, deklaroi se ministria “punon në drejtim të qartësimit të rastit.” Komiteti nuk ka informacion shtesë në lidhje me zhvillimet në lidhje me rastin.

Ndikimi në viktim(-at) dhe komunitet: Ky lloj incidenti sjell në pikëpyetje situatën e përgjithshme politike në vend dhe suksesin si dhe ligjshmërinë e zgjedhjeve të ardhëshme presidencale dhe nacionale.
Повеќе податоци

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0