Неверифицирани

Мавале со камења по возот, го повредиле машиновозачот

13:12 Mar 28 2014 н. Бутел, Скопје

Опис
Stoning of train ends up with injuries to the train operator - for English see below / Hedhja me gurrë lëndon operatorin e trenit - Për shqip, shih më poshtë


Помошник машиновозачот Т.С. (50) вчеравечер завршил во болница откако возот што го управувал бил каменуван од засега непознати сторители.

Товарниот воз сообраќал од Волково до Трубарево, а каменувањето се случило пред железничката станица Скопје Север.

Според МВР, камењата што биле фрлани на локомотивата скршиле стакло од вратата на локомотивата и го повредиле машиновозачот.

МВР информира дека се работи на откривање на идентитетот на сторителите.What happened: Assistant train operator ended up in hospital after unknown perpetrators stoned the freight train he was operating. The perpetrators also damaged a part of the windows of the train.

Date, time and location of the incident: March 28th, the freight line that was attacked was Volkovo – Trubarovo, and the locus operandi of the incident was the Train Station Skopje North.

Source of information: The electronic media mkd.mk.

Victim(s) involved: One 50 y/o male with unknown ethnic origin.

Type of the crime(s): Bodily harm, Art. 130 CCRM; Violence Art.386 CCRM; Damaging of other’s property Art.243 CCRM.

Perpetrator(s): Unknown.

Brief description of incident with bias indicators: The bias motive in this incident is ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators in this incident are:
1. Presumed difference between perpetrator and victim on ethnic belonging -due to the mixed ethnic composition of the population in the village of Tabanovce, Volkovo and the area of Skopje North Train Station, the ethnic belonging of the victim may differ from the one of the perpetrator.
2. Nature of violence – The incident was carried out in public.
3. Lack of other motives.

Status of the case: Under investigation.

Response of local authorities: The Ministry of interior stated via Answer upon a Request for information of public character sent by the Committee that it has conducted multiple conversations with members of local community, but they don’t have any additional information thus far. The Police are continuing to work on clarification and documentation of the case.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general security situation in the country and the cohabitation between the different ethnic communities in the society.Çka ka ndodhur: Ndihmës operatori i trenit ka përfunduar në spital pasiqë kryerës të panjohur kanë gjuajtur me gurrë trenin në të cilin ai operonte. Kryerësit po ashtu kanë thyer një pjesë të dritareve të trenit.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 28 mars, treni i sulmuar bartë mallra në linjën Vollkovë – Trubarovë, ndërsa incidenti ka ndodhur në Stacionin Hekurrudhor Shkup Veri.

Burimi i informacionit: Media elektronike mkd.mk.

Viktima(t) e përfshirë: Një person pesëdhjetë vjeç me përkatësi etnike të panjohur.

Lloji i krimit(ve): Lëndim truporë, neni.130 KPRM; dhunë, neni. 386 KPRM; dëmtimi i pronës së huaj, neni. 243 KPRM.

Kryerësi(t): I/e panjohur.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Motivi anshmërisë në këtë incident është përkatësia etnike, shtetësia ose gjuha, dhe treguesë të anshmërisë në këtë incident janë:
1. Dallimi i supozuar etnik në mes kryersit të veprës dhe viktimës - për shkak të përbërjes së përzier etnike të popullatës në fshatin Tabanocë, Vollkovë dhe në pjesën e Stacionit Hekurrudhor Shkup Veri, përkatësia etnike e kryerësit dhe viktimës mund të dallojnë.
2. Natyra e dhunës – Incidenti ka ndodhur publikisht.
3. Mungesa e motiveve tjera.

Statusi i rastit: Nën hetim.

Reagimi i autoriteteve lokale: Ministria e Punëve të Brendshme në përgjigjen e dërguar mbi Kërkesën për informacion të karakterit publik dërguar nga Komiteti, ka deklaruar se ajo ka kryer biseda të shumta me anëtarët e komunitetit lokal, por ata nuk kanë asnjë informacion shtesë deri më tani. Policia po vazhdon të punojë në sqarimin dhe dokumentimin e rastit.

Ndikimi në viktim(-at) dhe komunitet: Ky lloj i incidenteve e sjell në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën mes komuniteteve të ndryshme etnike në shoqëri.
Повеќе податоци

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Каменуван воз на релација Кичево-Скопје

14:45 Jun 02, 2013

Скопје- Железничка станица Скопје Север, 0.02 Kms

18-годишно момче нападнато на улица

22:08 Mar 30, 2016

Бутел, Скопје, 0.04 Kms

Претепани малолетници во Бутел

18:00 Dec 18, 2017

Скопје, 0.05 Kms

Демолиран штабот на ДУИ во Скопје

15:00 Oct 03, 2017

Нас. Скопје-Север, 0.16 Kms