Верифицирано

Напад над штаб на ГРОМ во Драчево

01:01 Apr 13 2014 н. Драчево, Скопје

Напад над штаб на ГРОМ во Драчево
Опис
Attack of branch office of GROM in Drachevo - for English see below / Sulm zyrës lokale të GROM-it në Draçevë - Për shqip, shih më poshtë


Изминатата ноќ, меѓу 12 и 13 април, во текот на предизборниот молк, е демолиран штабот на Граѓанска опција за Македонија (ГРОМ) во населбата Драчево, соопшти партијата.

Утрово полициска екипа изврши увид на местото на настанот и ја утврди причинетата материјална штета.What happened: During the evening, unknown perpetrators demolished the local branch office of the political party GROM in Drachevo, Skopje.

Date, time and location of the incident: April 13th, Drachevo, Skopje.

Source of information: The electronic media Plusinfo.mk.

Victim(s) involved: Except the material damage, there were no direct victims in this incident.

Type of the crime(s): Damaging of other’s property Art. 243 CCRM.

Perpetrator(s): Unknown.

Brief description of incident with bias indicators: The bias motive in this incident is political affiliation and political persuasion, and the bias indicators in this incident are:
1. Location – the target is a place of political significance to the targeted group.
2. Lack of other motives.

Status of the case: Unknown.

Response of local authorities: The police stated via the media that they will undertake the appropriate measures, but to the moment of writing of this report, the Police hasn’t answered the Request for information of public character that was sent by the Committee in relation to this incident.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general political situation in the country and the cohabitation between the different communities in the society.Çka ka ndodhur: Gjatë mbrëmjes kryerësit e panjohur shkatërruan zyrën lokale të partisë politike të GROM në Draçevë të Shkupit.
Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 13 prill, Draçevë, Shkup.

Burimi i informacionit: Media elektronike Plusinfo.mk.

Viktima(t) e përfshirë: Përveç dëmit material nuk kishte viktima në këtë incident.

Lloji i krimit(ve): Dëmtimi i pronës së huaj, neni. 243 KPRM.

Kryerësi(t): I/e panjohur.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Motivi i anshmërisë në këtë incident është përkatësia politike dhe bindja politike, dhe treguesit e anshmërisë në këtë incident janë:
1. Lokacioni – qëllimi është vendi me rëndësi politike i grupit të synuar.
2. Mungesa e motiveve tjera.

Statusi i rastit: I/e panjohur.

Reagimi i autoriteteve lokale: Policia deklaroi nëpërmjet mediave që ata do të ndërmarrin masat e duhura, por në momentin e shkrimit të këtij raporti, policia nuk i është përgjigjur Kërkesës për informacion me karakter publik që është dërguar nga Komiteti në lidhje me këtë incident.

Ndikimi në viktimë(-at) dhe komunitet: Ky lloj i incidenteve sjell në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme politike në vend dhe bashkëjetesën mes komuniteteve të ndryshme në shoqëri.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Уништување на имот

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Искршен штаб на СДСМ во селото Долно Количани

09:40 Sep 25, 2018

Драчево, Скопје, Македонија, 0.33 Kms

Искршени прозорци на штабот на СДСМ во Драчево

01:13 Feb 24, 2017

с. Драчево, Скопје, 0.42 Kms

Протест пред домот на Татјана Прентовиќ

18:33 Mar 16, 2018

Drachevo, Macedonia (FYROM), 0.42 Kms

оштетување на црквен имот во Драчево

13:29 Oct 03, 2018

Драчево, Скопје, Македонија, 0.46 Kms