Верифицирано

Нападнат штаб на СДСМ во Чаир

19:21 Apr 20 2014 н. Чаир, Скопје

Опис
Attack against branch office of SDSM in Chair - for English see below / Sulm kundër zyrës lokale të degës së LSDM-së në Çair - Për shqip, shih më poshtë


Вечерва непознати сторители го демолирааа изборниот штаб на СДСМ во скопски Чаир. Искршени се прозори и влезната врата.What happened: During the evening, unknown perpetrators demolished the local branch office of SDSM in Chair.

Date, time and location of the incident: April 20th, early hours,Chair, Skopje.

Source of information: Electronic media brif.mk

Victim(s) involved: Except the material damage, there were no direct victims in this incident.

Type of the crime(s):Damaging of other’s property Art. 243 CCRM.

Perpetrator(s): Unknown.

Brief description of incident with bias indicators: The bias motive in this incident is political affiliation and political persuasion, and the bias indicators in this incident are:
1. Location – the target is a place of political significance to the targeted group.
2. Lack of other motives.

Status of the case:Unknown.

Response of local authorities: The police stated via the media that they will undertake the appropriate measures.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general political situation in the country and the cohabitation between the different groups in the society.Çka ka ndodhur: Gjatë mbrëmjes, kryes të panjohur shkatërruan zyrën lokale të degës së LSDM- së në Çair.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 20 Prill, orët e hershme, Çair, Shkup.

Burimi i informacionit: Media elektronike brif.mk

Viktima(t) e përfshirë: Përveç dëmit material nuk kishte viktima në këtë incident.

Lloji i krimit(ve): Dëmtimi i pronës së huaj, neni. 243 KPRM.

Kryerësi(t): I/e panjohur.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Motivi i anshmërisë në këtë incident është përkatësia politike dhe bindja politike, dhe treguesit e anshmërisë në këtë incident janë:
1. Lokacioni – caku është vendi me rëndësi politike për grupin e synuar.
2. Mungesa e motiveve tjera.

Statusi i rastit: I/e panjohur.

Reagimi i autoriteteve lokale: Policia deklaroi nëpërmjet mediave se do të ndërmarrin masat e duhura.

Ndikimi në viktimë (-at) dhe komunitet: Ky lloj i incidenteve sjell në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme politike në vend dhe bashkëjetesën mes komuniteteve të ndryshme në shoqëri.
Линк од вести
http://brif.mk/?p=147572
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Уништување на имот

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

17-годишно момче нападнато во автобус

13:43 Apr 03, 2016

Чаир, Скопје, 0.13 Kms

Во Чаир нападнат малолетник

13:00 Sep 30, 2018

Чаир, Скопје, Македонија, 0.14 Kms

Физички нападнато 20 годишно момче

23:30 Jun 21, 2018

Xhon Kenedi Skopje, 0.26 Kms