Верифицирано

Нападнат втор штаб на ВМРО-ДПМНЕ во Топанско Поле

21:55 Apr 20 2014 н. Топаана, Скопје

Опис
Stoning of second branch office of VMRO-DPMNE in Topansko Pole - for English see below / Sulm zyrës lokale të VMRO-DPMNE -së në Çair - Për shqip, shih më poshtë


Каменуван е месниот комитет „Васил Главинов“ на ВМРО-ДПМНЕ во н. Топанско Поле. Полицијата извршила увид и трага по сторителите.What happened: Unknown perpetrators stoned the (second) local branch office of VMRO-DPMNE in Topansko Pole.

Date, time and location of the incident: April 20th, Topansko Pole, Skopje.

Source of information: National printed media Nova Makedonija.

Victim(s) involved: Except the material damage, there were no direct victims in this incident.

Type of the crime(s): Damaging of other’s property Art. 243 CCRM.

Perpetrator(s): Unknown.

Brief description of incident with bias indicators: The bias motive in this incident is political affiliation and political persuasion, and the bias indicators in this incident are:
1. Location – the target is a place of political significance to the targeted group.
2. Pattern of previous incidents – This incident followed the one in the neighbouring community of Chair, where a branch office of SDSM was demolished during the previous night.
3. Lack of other motives.

Status of the case: Under investigation.

Response of local authorities: The police stated via the media that they will undertake the appropriate measures.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general political situation in the country and the cohabitation between the different groups in the society.Çka ka ndodhur: Kryes të panjohur sulmuan zyrën lokale të degës së VMRO-DPMNE-së në Çair.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 20 prill, Çair, Shkup.

Burimi i informacionit: Mediumi i shkruar nacional Nova Makedonija.

Viktima(t) e përfshirë: Përveç dëmit material nuk kishte viktima në këtë incident

Lloji i krimit(ve): Dëmtimi i pronës së huaj, neni. 243 KPRM.

Kryerësi(t): I/e panjohur.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Motivi i anshmërisë në këtë incident është përkatësia politike dhe bindja politike, dhe treguesit e anshmërisë në këtë incident janë:
1. Lokacioni – caku është vendi me rëndësi politike i grupit të synuar.
2. Modeli i incidenteve të mëparshme – Ky incident ndoqi atë të komunitetit fqinjë në Çair, ku u shkatërrua zyra e degës së SDSM –së gjatë mbrëmjes së kaluar.
3. Mungesa e motiveve tjera.

Statusi i rastit: Nën hetim.

Reagimi i autoriteteve lokale: Policia deklaroi nëpërmjet mediave se do të ndërmarrin masat e duhura.

Ndikimi në viktimë(-at) dhe komunitet: Ky lloj i incidenteve sjell në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme politike në vend dhe bashkëjetesën mes komuniteteve të ndryshme në shoqëri.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Уништување на имот

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Нападнат штаб на ВМРО-ДПМНЕ во Топанско Поле

22:48 Apr 20, 2014

н. Топаана, Скопје, 0.23 Kms

Физички нападнато 20 годишно момче

23:30 Jun 21, 2018

Xhon Kenedi Skopje, 0.25 Kms

Напад со нож во Чаир

22:56 Apr 02, 2014

н. Чаир, Скопје, 0.29 Kms

Спречен поголем инцидент во Чаир

13:59 Apr 04, 2014

н. Чаир, Скопје, 0.29 Kms