Неверифицирани

Масовна тепачка во автобус бр. 50 на ЈСП

13:40 Apr 26 2014 Автокоманда, Скопје

Опис
Massive fight in public transportation bus No.50 - for English see below / Përleshje masive në autobus të transportit publik nr.50 - Për shqip, shih më poshtë


На 25.04.2014 г. во 13:40 ч. од возачот на автобусот на ЈСП број 50 е пријавен инцидент меѓу две групи на средношколци.

Имено, во близина на автобуската постојка, кај клучка „Дијамант“, поточно пред ДАСУЦ „Боро Петрушевски“ учениците без никаков повод и причина почнале вербална расправија, кој прераснала во тепачка.

Возачот на автобусот, застанал на постојката, ги отворил вратите и почнал да ги разделува учесниците во тепачката.

Возачот не успеал во обидот, а дел од средношколците се симнале и почнале да флаат камења и тврди предмети кон автобусот, при што е скршено стаклото од предната врата на автобусот.

Веднаш, по дознавањето за настанот на лице место пристигнале четири тима на „Алфа“ Единицата за прв одговор и интервенција, кои лишиле од слобода осум малолетници, додека тројца малолетници кои избегале, а учествувале во тепачката, со своите родители дошле во ПСОН „Гази Баба“.

Во извршените разговори со учесниците во нарушувањето, и двете групи изјавиле дека меѓусебно не се познаваат, немаат претходни расправии и недоразбирање и никој не знаел да наведе зошто почнале вербална расправија која прераснала во тепачка.

Инцидентот беше веднаш расчистен и документиран, а СВР Скопје-ПСОН „Гази Баба“, издаде единаесет платни налози против исто толку малолетни лица, заради тоа што, околу 13:30 часот во автобус на ЈСП бр. 50, на автобуска постојка кај клучка „Дијамант“ го нарушиле јавниот ред и мир со тепачка.

Извршено е фотографирање и на оштетениот автобус, за што по утврдување на сторителот на кривично дело „Оштетување туѓи предмети“, ќе следи соодветен поднесок.What happened: The bus driver reported an incident when two groups of high school students got in to a verbal argument and then into a massive fight in the bus. When he tried to intervene, the students got out of the bus, breaking several of its windows. The fight stopped after the Police intervened.

Date, time and location of the incident: April 25th, 13:40hrs, AleksandarMakedonskiblv., in front of High School BoroPetrushevski, Skopje.

Source of information: National electronic media kurir.mk.

Victim(s) involved: Unknown number of victims on both sides.

Type of the crime(s): Participation in a fight Art.132 CCRM, Bodily harm (Atr.130), Endangerment of safety (Art.144), Violence (Art.386), and Damaging of other’s property (Art. 243).

Perpetrator(s): Unknown number of perpetrators, possibly on both sides.

Brief description of incident with bias indicators: The bias motive in this incident is ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators in this incident are:
1. Presumed difference between victim and perpetrator on ethnic grounds – due to the mixed ethnic composition of the students that attend high schools in the immediate vicinity area of the incident, the ethnic belonging of the perpetrators may differ from the victim’s.
2. Nature of violence – the incident was carried our publicly, in a public transportation bus.
3. Lack of other motives – The police stated via the media that the participants said that they don’t know each other and don’t have any prior disputes.

Status of the case: Criminal and misdemeanour charges passed.

Response of local authorities: The police stated via the media that they have filed eleven misdemeanour charges for disturbance of the public peace and order and a criminal charge for Damaging of other’s property.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general security situation in the country and the cohabitation between the different groups in the society.Çka ka ndodhur: Shoferi i autobusit raportoi një incident ku dy grupe të nxënësve të shkollave të mesme filluan të fjalosen verbalisht dhe pastaj edhe të përleshen fizikisht në autobus. Kur ai (shoferi) ka provuar të intervenojë nxënësit kanë zbritur nga autobusi duke thyer disa nga dritaret e autobusit. Përleshja ka ndaluar pas intervenimit të policisë.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 25 prill, ora 13:40, bulevardi Aleksandar Makedonski para Shkollës së Mesme Boro Petrushevski, Shkup.

Burimi i informacionit: Media elektronike nacionale kurir.mk.

Viktima(t) e përfshirë: Numër i panjohur i viktimave nga të dyja anët.

Lloji i krimit(ve): Pjesëmarrje në përleshje, neni.132 KPRM, lëndim trupor, neni.130, rrezikimi i sigurisë, neni.144, Shkup, neni.386, dhe dëmtimi i pronës së huaj, neni. 243.

Kryerësi(t): Numër i panjohur i kryerësve nga të dyja anët.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Motivi i anshmërisë në këtë incident është përkatësia etnike, shtetësia ose gjuha, dhe si treguesë të anshmërisë në këtë incident janë:
1. Dallimi i supozuar në baza etnike në mes kryerësit të veprës dhe viktimës – për shkak të përbërjes së përzier etnike të nxënësve në shkollat e mesme në afërsi të vendit ku ka ndodhur incidenti, përkatësia etnike e kryerësve mund të dalloj nga ajo e viktimave.
2. Natyra e incidentit – incidenti ishte i kryer publikisht, në një autobus të transportit publik.
3. Mungesa e motiveve tjera – Policia deklaroi nëpërmjet mediave se pjesmarrët kanë thënë se nuk e njohin njëri tjetrin dhe se nuk kanë asnjë mosmarrveshje të mëparshme.

Statusi i rastit: Janë ngritur kallëzime penale dhe për kundërvajtje.

Reagimi i autoriteteve lokale: Policia deklaroi nëpërmjet mediave se ato kanë plotësuar njëmbëdhjetë denoncime për prishje të qetësisë dhe rendit publik dhe kallëzim penal për dëmtim të pronës së huaj.

Ndikimi në viktim(-at) dhe komunitet: Ky lloj incidentesh sjell në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme politike në vend dhe bashkëjetesën mes komuniteteve të ndryshme në shoqëri.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Уништување на имот,Насилство

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN -1

Повеќе пријави

Средношколец повреден во тепачка

12:45 Apr 10, 2018

Г. Баба, Скопје, 0.04 Kms

Средношколци се тепале пред АСУЦ

13:09 Dec 24, 2013

н. Автокоманда, Скопје, 0.05 Kms

Истепан средношколец во дворот на АСУЦ

21:10 Dec 26, 2013

н. Автокоманда, Скопје, 0.05 Kms

Претепан малолетник од Стојаковци во дворот на АСУЦ

13:30 May 05, 2014

Автокоманда, Скопје, 0.12 Kms

Момче нападнато со клоци и тупаници во Скопје

19:30 Oct 25, 2013

н. Автокоманда, Скопје, 0.13 Kms