Верифицирано

Скршено стакло на врата од штабот на ВМРО-ДПМНЕ во Прилеп

13:33 May 2 2014 Прилеп

Опис
Broken glass door of branch office of VMRO-DPMNE in Prilep - for English see below
/ Thyet dera e xhamit e zyrës së degës së VMRO-DPMNE -së në Prilep - Për shqip, shih më poshtë

Во 16,30 часот во Прилеп на улицата „Генерал Васко Карангелески“ непознат сторител го скршил стаклото на влезната врата на просториите каде е сместен штабот на ВМРО-ДПМНЕ во овој град.

Се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот.What happened: Unknown perpetrator broke the glass door of a branch office of VMRO-DPMNE in Prilep.

Date, time and location of the incident: May 2nd, 16:30hrs, str. General VaskoKarangeloski, Prilep.

Source of information: National electronic media mkd.mk.

Victim(s) involved: Except the material damage, there were no direct victims in this incident.

Type of the crime(s): Damaging of other’s property Art. 243 CCRM.

Perpetrator(s): Unknown.

Brief description of incident with bias indicators: The bias motive in this incident is political affiliation and political persuasion, and the bias indicators in this incident are:
1. Location – the target is a place of political significance to the targeted group.
2. Lack of other motives.

Status of the case: Under investigation.

Response of local authorities: The police stated via the media that they will undertake the appropriate measures.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general political situation in the country and the cohabitation between the different groups in the society.Çka ka ndodhur: Numër i panjohur i kryerësve thyen derën e xhamit të zyrës së degës së VMRO-DPMNE-së në Prilep.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 2 Maj, ora 16:30, rr. General Vasko Karangeloski, Prilep.

Burimi i informacionit: Media nacionale elektronike mkd.mk.

Viktima(t) e përfshirë: Përveç dëmeve materiale, nuk ka pasur viktima në këtë incident.

Lloji i krimit(ve): Dëmtimi i pronës së huaj, neni. 243 KPRM.

Kryerësi(t): I/e panjohur.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Motivi i anshmërisë në këtë incident është përkatësia politike dhe bindja politike, dhe treguesit e anshmërisë në këtë incident janë:
1. Lokacioni – caku është vend me rëndësi politike për grupin e synuar.
2. Mungesa e motiveve tjera.

Statusi i rastit: Nën hetim.

Reagimi i autoriteteve lokale: Policia deklaroi nëpërmjet mediave se ato do të ndërmarrin masat e nevojshme.

Ndikimi në viktim(-at) dhe komunitet: Ky lloj i incidenteve sjell në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme politike në vend dhe bashkëjetesën mes komuniteteve të ndryshme në shoqëri.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Уништување на имот

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0