Неверифицирани

Претепан малолетник од Стојаковци во дворот на АСУЦ

13:30 May 5 2014 Автокоманда, Скопје

Опис
Minor from Stajkovci beaten in the yard of High School Boro Petrushevski - for English see below / Një i mitur nga Stajkovci i rrahur në oborrin e Shkollës Boro Petrushevski - Për shqip, shih më poshtë


Шеснаесетгодишно момче од скопското село Стајковци било претепано пред средното училиште „Боро Петрушевски“.

Како што информира Министерството за внатрешни работи, инцидентот се случил вчера, во 13.30 часот кога група ученици го нападнале Ф.Ѓ. од Стајковци. Напаѓачите го удирале тинејџерот со тупаници и клоци во пределот на главата и телото, при што му нанеле видливи повреди.

Полицијата презема мерки за пронаоѓање на сторителите и расчистување на случајот.What happened: A 16 y/o from the village of Stajkovci was beaten by unknown group of perpetrators without any reason, and gained visible injuries.

Date, time and location of the incident: May 5th, 13:30hrs, AleksandarMakedonskiblv., in the yard of High School BoroPetrushevski, Skopje.

Source of information: National media Sitel TV.

Victim(s) involved: One sixteen y/o male high school student from the village of Stajkovci.

Type of the crime(s): Bodily harm Art.130CCRM, Endangerment of safety (Art.144), Violence (Art.386).

Perpetrator(s): Unknown number of perpetrators.

Brief description of incident with bias indicators: The bias motive in this incident is ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators in this incident are:
1. Presumed difference between victim and perpetrator on ethnic grounds – due to the mixed ethnic composition of the students that attend high schools in the immediate vicinity area of the incident, the ethnic belonging of the perpetrators may differ from the victim’s.
2. Pattern / frequency of previous crimes – this incident follows a massive fight between students that happened several days ago in that area (incident No.50).
3. Nature of violence – the incident was carried our publicly, in the yard of the school, in front of other students.
4. Lack of other motives.

Status of the case: Under investigation.

Response of local authorities: The police stated via the media that they are working on clarification of the case and identification of the perpetrators.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general political situation in the country and the cohabitation between the different ethnic communities in the society.Çka ka ndodhur: Një 16 vjeçar nga fshati Stajkovci ishte i rrahur nga një grup i kryerësve pa asnjë arsye dhe fitoi dëmtime të dukshme.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 5 Maj, ora 13:30, Aleksandar Makedonski blv., në oborrin e Shkollës së Mesme Boro Petrushevski, Shkup.

Burimi i informacionit: Media nacionale Sitel TV.

Viktima(t) e përfshirë: Një djal gjashtëmbëdhjeçar nxënës i shkollës së mesme nga fshati Stajkovci.

Lloji i krimit(ve): Lëndim trupor, neni. 130 KPRM, rrezikimi i sigurisë, neni.144, Shkup, neni. 386.

Kryerësi(t): Numër i panjohur i kryerësve.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Motivi paragjykues në këtë incident është përkatësia etnike, shtetësia ose gjuha, dhe si tregues të këtij incidenti janë:
1. Dallimi i supozuar në baza etnike i kryerësit të veprës dhe viktimës – përshkak të përbërjes së përzier etnike të nxënësve që shkojnë në shkollat e mesme në afërsi të vendit të incidentit, përkatësia etnike e kryerësve mund të dalloj nga ajo viktimave.
2. Modeli/ frekuenca e krimeve të mëparshme – ky incident ndjek përleshje masive mes nxënësve që ka ndodhur disa ditë më parë në atë zonë (incident Nr.50).
3. Natyra e incidentit – incidenti ishte i natyrës publike, në oborrin e shkollës, para nxënësve.
4. Mungesa e motiveve tjera.

Statusi i rastit: Nën hetim.

Reagimi i autoriteteve lokale: Policia deklaroi se ata punojnë në sqarimin e rastit dhe identifikimit të kryerësve.

Ndikimi në viktim(-at) dhe komunitet: Ky lloj i incidenteve sjell në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme politike në vend dhe bashkëjetesën mes komuniteteve të ndryshme etnike në shoqëri.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Физички напад,Насилство

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Средношколци се тепале пред АСУЦ

13:09 Dec 24, 2013

н. Автокоманда, Скопје, 0.06 Kms

Истепан средношколец во дворот на АСУЦ

21:10 Dec 26, 2013

н. Автокоманда, Скопје, 0.06 Kms

Средношколец повреден во тепачка

12:45 Apr 10, 2018

Г. Баба, Скопје, 0.08 Kms

Масовна тепачка во автобус бр. 50 на ЈСП

13:40 Apr 26, 2014

Автокоманда, Скопје, 0.12 Kms

Момче нападнато со клоци и тупаници во Скопје

19:30 Oct 25, 2013

н. Автокоманда, Скопје, 0.14 Kms