Неверифицирани

Момче жртва на насилник во скопски Карпош

00:00 May 23 2014 н. Карпош, Скопје

Опис
Young boy attacked in Karposh - for English see below / Djal i ri i sulmuar në Karposh - Për shqip, shih më poshtë


Си стоел на тротар и чекал на пешачкиот премин. До него застанал автомбоил, од него излегло непознато лице го удрило со нешто по главата, влегло во автомобилот и си заминало Очевидци велат дека момчето, облеано во крв лежело на тротоарот а веднаш пристигнала и Брза Помош. Тој реккол дека не го познава насилникот и дека не знае зошто бил нападнат. Очевидците велат дека ја имаат и регистарската табличка на насилникот.What happened: While waiting to cross the street, a young boy was attacked without reason when an automobile stopped next to him, a person came out and hit the boy in the head with a heavy object. The boy fell unconscious after which he was transferred to a hospital by an ambulance vehicle. Witnesses report that they had noted the license plate number of the vehicle the perpetrators were in.

Date, time and location of the incident: May 23rd, Karposh, Skopje.

Source of information: National electronic media Press24.mk.

Victim(s) involved: One young men with unknown ethnic origin.

Type of the crime(s):Severe Bodily Harm Art. 131 CCRM.

Perpetrator(s): Unknown number of perpetrator/s.

Brief description of incident with bias indicators: The bias motive in this incident is ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators in this incident are:
1. Nature of violence – the incident was carried out in public.
2. Lack of other motives.

Status of the case: Under investigation.

Response of local authorities: The police stated via the media that they will undertake the appropriate measures.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general security situation in the country and the cohabitation between the different ethnic communities in the society.Çka ka ndodhur: Derisa priste të kalonte rrugën, një djal i ri u sulmua pa arsye kur një veturë ndaloi afër tij, një person doli nga vetura dhe i rra atij me një objekt të rëndë. Djali humbi vetëdijen dhe më pas është transferuar në spital me anë të ndihmës së shpejtë. Dëshmitarët raportuan se ato kanë vërejtur numrat e targave të veturës në të cilën kanë qenë kryerësit.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 23 maj, Karposh, Shkup.

Burimi i informacionit: Media nacionale elektronike Press24.mk.

Viktima(t) e përfshirë: Një djal i ri me origjinë etnike të panjohur.

Lloji i krimit(ve): Lëndim trupor, neni. 131 KPRM.

Kryerësi(t): Numër i panjohur i kryerësve.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Motivi i anshmërisë në këtë incident është përkatësia etnike, shtetësia ose gjuha, dhe si treguesë të anshmërisë së këtij incidenti janë:
1. Natyra e dhunës – incidenti ka ndodhur publikisht.
2. Mungesa e motiveve tjera.

Statusi i rastit: Nën hetim.

Reagimi i autoriteteve lokale: Policia deklaroi nëpërmjet mediave se do të ndërmarrin masat e nevojshme.

Ndikimi në viktim(-at) dhe komunitet: Ky lloj i incidenteve sjell në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme politike në vend dhe bashkëjetesën mes komuniteteve të ndryshme etnike në shoqëri.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Физички напад,Телесна повреда

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0