Верифицирано

Група млади од Битола предизвикува национална омраза

13:33 Jul 9 2014 Битола

Група млади од Битола предизвикува национална омраза
Опис
A group of young people inciting national hate - for English see below / Një grupë e të rinjëve nxisin urrejtje kombëtare - Për shqip, shih më poshtë


Како одговор на протестите на припадниците на албанската заедница поради доживотните затворски казни во таканаречениот случај „Монструм“, група млади во Битола се сликале со транспарент на кој пишува „Смрт за Шиптари“. На сликата се гледа како младите отпоздравуваат со нацистички поздрав.What happened: As a response to the demonstrations in Skopje caused by the verdict of the court case “Monstrum”, a group of young people from Bitola took a photo with a sign that say “Death for Shiptari” (Shiptari – derogatory term for Albanians). On the photo, the young people can be seen making a Nazi salut.

Date, time and location of the incident: July 9th, Bitola.

Source of information: National electronic media tetova1.com (alb).

Victim(s) involved: There are no direct victims of this incident – it is directed toward the entire Albanian community.

Type of the crime(s): Incitement of hate, discord and intolerance on national, racial religious or other discriminatory ground (Art. 319).

Perpetrator(s): A group of more than 20 young Macedonian males.

Brief description of incident with bias indicators: The bias motive in this incident is ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators in this incident are:
1. Comments – on the photo, the perpetrators are holding a sign that say “Death for Shiptari”, and are making a Nazi salut.
2. Difference between victim and perpetrator on ethnic grounds.

Status of the case: Unknown.

Response of local authorities: The Ministry of interior stated via Answer upon a Request for information of public character sent by the Committee that they have no information related to the incident.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general security situation in the country and the cohabitation between the different ethnic communities in the society.Çka ka ndodhur: Si përgjigje ndaj demonstratave në Shkup të shkaktuara me aktgjykimin e rastit gjyqësor "Monstra", një grup i të rinjve nga Manastiri bënë një foto me një shenjë që thotë "Vdekje për Shiptari" (Shiptari – shprehje nënçmuese për shqiptarët). Në foto, të rinjtë mund të shihet duke bërë përshendetje naziste.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 9 korrik, Manastir.

Burimi i informacionit: Mediumi nacional elektronik tetova1.com (shq).

Viktima(t) e përfshirë: Nuk ka viktima të drejtpërdrejtë nga ky incident - akti është i drejtuar ndaj gjithë komunitetit shqiptar.

Lloji i krimit: Nxitja e urrejtjes, përçarjes dhe intolerancës në bazë racore, nacionale, fetare ose diskriminim në baza tjera (neni. 319).

Kryerësi(t): Një grup prej më shumë se 20 meshkuj të rinj maqedonas.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Motivi i anshmërisë në këtë incident është përkatësia etnike, nacional ose gjuhësore, ndërsa treguesit e anshmërisë në këtë incident janë:
1. Komente – në foto, kryerësit mbajnë në dorë një pankartë me mbishkrimin “Vdekje shqiptarëve”, dhe bëjnë përshëndetje naziste.
2. Dallimi në baza etnike në mes të kryerësve dhe viktimës.

Statusi i rastit: I panjohur.

Reagimi i autoriteteve lokale: Ministria e Punëve të Brendshme, në përgjigjen e dërguar për Kërkesën për informacion të karakterit publik të dërguar nga Komiteti, deklaroi se ata nuk ka informacion mbi këtë incident.

Ndikimi në viktimë (-at) dhe komunitet: Ky lloj i incidenteve sjell në pikëpyetje situatën e përgjithshme të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën në mes komuniteteve të ndryshme në shoqëri.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Сериозна закана

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN -1