Неверифицирани

Нападнати скопјани со нож во „Жена парк“

13:51 Jul 10 2014 н. Центар, Скопје

Опис
Two people attacked with knife in Zena Park in Skopje - for English see below / Dy persona sulmohen me thikë në Zhena Park në Shkup - Për shqip, shih më poshtë


Инцидентот се случил во четврток попладне, а во полиција го пријавил нападнатиот маж
С.С. (46) од скопско Бујковци. Според пријавата, истиот ден околу 17 часот додека седел во Жена парк заедно со негова пријателка во еден момент им се приближил непознат маж кој без причина почнал да ги навредува со погрдни зборови. По кратко време извадил нож на расклопување и со истиот се обидел да ги повреди. Нааѓачот е идентификуван и приведен. Станува збор за Ф.А.(54) од село Кондово. По целосно
документирање на случајот ќе биде поднесен соодветен поднесок.What happened: Unknown perpetrator approached a couple on a bench, started harassing them, pulled out a knife and continued speaking slurs.

Date, time and location of the incident: July 10th, 17:00hrs, Zena Park, Skopje.
Source of information: Local electronic media skopjeinfo.mk.

Victim(s) involved: Two people (male and female) from the village of Bujkovci, presumably Macedonians.

Type of the crime(s): Severe Bodily Harm Art. 131 CCRM, Violence (Art.386), Endangerment of safety (Art.144), Endangerment with a dangerous mean during a fight or argument (Art.133 CCRM).
Perpetrator(s): One perpetrator, from village of Kondovo, presumably of Albanian ethnic origin.

Brief description of incident with bias indicators: The bias motive in this incident is ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators in this incident are:
1. Presumed difference between victim and perpetrator on ethnic grounds – the media shared the information that the perpetrator is from the village of Kondovo (predominately Albanian population), and the victims are from Bujkovci (predominately Macedonian population, no Albanians ware registered on the last census).
2. Nature of violence – the incident was carried out in public.
3. Lack of other motives.
Status of the case: Criminal charges passed.
Response of local authorities: The Ministry of interior stated via Answer upon a Request for information of public character sent by the Committee that one person is brought up against criminal charges for the act of “Endangerment with a dangerous mean during a fight or argument” (Art.133 CCRM). However, there has been no answer as to the fact that indicates to the possible motive of the crime.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general security situation in the country and the cohabitation between the different ethnic communities in the society.Çka ka ndodhur: Kryerës të panjohur iu janë afruar një çifti të ulur në ulëse, ka filluar ti fyej, ngacmojë dhe ka nxjerrë thikë dhe ka vazhduar ti shajë.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 10 korrik, ora 17:00, Zhena Park, Shkup.

Burimi i informacionit: Mediumi lokal elektronik Shkupinfo.mk.

Viktima(-t) e përfshirë: Dy persona (djalë dhe vajzë) nga fshati Bujkovci, supozohen Maqedonas.

Llojet e krimit(ve): Lëndim i rëndë truporë, neni. 131 KPRM, Shkup, neni. 386, rrezikimi i sigurisë neni. 144, rrezikim me mjete të rrezikshme gjatë një përleshje apo diskutimi, neni. 133 KPRM.

Kryerësi(-t): Një kryer nga fshati Kondovë, supozohet të jetë me përkatësi etnike shqiptare.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Motivi anshmërisë në këtë incident është përkatësia etnike, kombëtare ose gjuhësore, dhe tregues të anshmërisë në këtë incident janë:
1. Dallimi i supozuar etnik në mes të kryerësit dhe viktimës – mediat informuan që autori i krimit është nga fshati Kondovë (i populluar me shumicë shqiptare), dhe viktimat janë nga Bujkovci (i populluar kryesisht me maqedonas, asnjë shqiptar nuk është regjistruar në regjistrimin e fundit)
2. Natyra e Dhunës – incidenti ka ndodhur publikisht.
3. Mungesa e motiveve tjera.

Statusi i rastit: Është ngritur padi penale.

Reagimi i autoriteteve lokale: Ministria e Punëve të Brendshme, në përgjigjen e dhënë në Kërkesën për informacion të karakterit publik të dërguar nga ana e Komitetit, deklaroi se për një person është ngritur padi penale për veprën “Rrezikim me mjete të rrezikshme gjatë një përleshje apo diskutimi” (neni.133 KPRM). Megjithëate, ende nuk ekziston përgjigje në lidhje me faktin se cilat janë motivet e mundshme të krimit.

Ndikimi në viktim(-at) dhe komunitet: Ky lloj incidentesh sjell në pikëpyetje situatën e përgjithshme të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën në mes komuniteteve të ndryshme etnike në vend.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Сериозна закана,Напад со ладно оружје

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0