Верифицирано

Претепани две момчиња во автобус 65

01:00 Sep 13 2014 н. Ченто, Скопје

Опис
Two boys beaten up in public transportation bus No.65 - for English see below / Rrihen dy të rinjë në autobusin nr.65 të transportit publik - Për shqip, shih më poshtë


На 13.09.2014 година околу 01,00 часот во нас. Ченто-Скопје во автобус на ЈСП бр.65, неколку непознати лица маскирани со фантомки на главите, а некои од нив имале и безбол палки физички ги нападнале Ф.Г.(21) и С.Р.(25) двајцата од Скопје. Откако лицата го извршиле нападот, возачот го запрел автобусот и ги отворил вратите, по што оштетените со трчање се симнале. Се преземаат мерки за расчистување на нападот.What happened: Several masked perpetrators, armed with baseball bats attacked two people from Skopje in public transportation bus. No.65, inflicting bodily harm.

Date, time and location of the incident: September 13th, 01:00hrs, Public transportation bus No.57, Chento, Skopje.

Source of information: Local electronic media netpress.com.

Victim(s) involved: Two persons with unknown nationality.

Type of the crime(s): Participation in a Fight (Art.132), Violence (Art.386), Bodily harm (Art.130).

Perpetrator(s): Unknown group of perpetrators.

Brief description of incident with bias indicators: The bias motive in this incident is ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators in this incident are:
1. Difference between perpetrator and victim on ethnic belonging - Due to the mixed ethnic composition of the population in the village of Rashtak (the village to which bus No. 65 commutes) and other transit locations of the route of bus No.65, the ethnic belonging of the victim may differ from the one of the perpetrators.
2. Nature of violence – the incident was carried out in public.
3. Lack of other motives.

Status of the case: Unknown.

Response of local authorities: The Ministry of interior stated via the media that they are undertaking necessary measures for clarification of the case.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general security situation in the country and the cohabitation between the different ethnic communities in the society.Çka ka ndodhur: Disa kryerës të maskuar, që posedonin shkopinjë basebolli, në autobusin nr.65 të transportit publik, kanë sulmuar dy persona nga Shkupi, duke ju shkaktuar lëndim truporë.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 13 shtatorë, ora 01:00, autobusin nr.65 i transportit publik, Çento, Shkup.

Burimi i informacionit: Mediumi elektronik lokal netpress.com.

Viktima(t) e përfshirë: Dy persona me përkatësi etnike të panjohur.

Lloji i krimit: Pjesëmarrje në përleshje (neni.132), Dhunë (neni.386), Lëndim truporë (neni.130).

Kryerësi(t): Një grup i panjohur i kryerësve.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Motivi i anshmërisë në këtë incident është përkatësia etnike, nacional ose gjuhësore, ndërsa treguesit e anshmërisë në këtë incident janë:
1. Dallimi i përkatësisë etnike në mes të kryerësit dhe viktimës - për shkak të përbërjes së përzier etnike të popullatës në fshatin Rashtak (fshat në të cilin kalon autobusi Nr 65) dhe vendeve të tjera që kalon tranzit autobusi No.65, përkatësia etnike e viktimës mund të ndryshojnë nga ajo e njërit prej autorëve të krimit
2. Natyra e dhunës – incidenti ka ndodhur publikisht.
3. Mungesa e motiveve tjera.

Statusi i rastit: I panjohur.

Reagimi i autoriteteve lokale: Ministria e Punëve të Brendshme, nëpërmjet mediave deklaroi se është duke i ndërmarrë hapat e nevojshme për të sqaruar rastin.

Ndikimi në viktimë (-at) dhe komunitet: Ky lloj i incidenteve sjell në pikëpyetje situatën e përgjithshme të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën në mes komuniteteve të ndryshme në shoqëri.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Физички напад

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Повторно тепачка во автобусот бр. 65

18:00 Dec 18, 2013

н. Ченто, Скопје, 0.22 Kms

Нападнат автобус во Синѓелиќ

18:50 May 14, 2018

Ulica Alija Avdovic, 0.57 Kms

Нападнат малолетник во автобус бр. 65

13:15 Sep 12, 2013

с. Стајковци, Скопје, 0.58 Kms

Со палки влегле во автобус и претепале 8 деца

13:39 Nov 14, 2013

с. Стајковци, Скопје, 0.58 Kms