Верифицирано

Повреден малолетник во автобус со број 2

13:40 Oct 22 2014 н. Центар, Скопје

Опис
One minor was injured in public transportation bus No. 2 - For English see below / Një i mitur lëndohet në autobusin nr.2 të transportit publik - Për shqip, shih më poshtë


Mалолетник бил нападнат на булеварот „Партизански одреди“ во автобус со број 2, од страна на поголема група, при што момчето е пренесено во Ургентниот центар. Момчето има повреди на главата но е во свесна состојба. Полицијата прави увид а повеќе детали за причините за нападот се очекуваат во текот на денот.

Во меѓувреме, на Градскиот стадион во Скопје се одигрува натпреварот од Фудбалскиот куп помеѓу ФК Вардар и ФК Шкендија.What happened: One minor boy was attacked by a larger group, gaining head injuries. The incident occurred in a public transportation bus No.2 on the Partizanski Odredi Blv, while there was a football match between two teams, whose supporters clubs have different ethnical belonging and previous history of violent behavior during matches.

Date, time and location of the incident: October 22nd, 13:40hrs, public transportation bus No.2 on the Partizanski Odredi Blv in Skopje.

Source of information: Local electronic media novatv.mk.

Victim(s) involved: One minor boy with unknown ethnic origin.

Type of the crime(s): Bodily Harm (Art.130 CCRM), Violence (Art.386), Endangerment of safety (Art.144).

Perpetrator(s): Unknown number of perpetrators with unknown ethnic origin, acting as a large group.

Brief description of incident with bias indicators: The bias motive in this incident is ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators in this incident are:
1. Difference between perpetrator and victim on ethnic belonging - The public bus No. 2 route includes Saraj, a large village inhabited predominantly by Albanians, so it can be logically assumed that the passengers of this bus will have similar ethnical belonging as well, while the incident occurred in a area predominantly inhabited by Macedonians.
2. Location and timing – The incident occurred in a public transportation bus No. 2, whose line leads to a village with predominant Albanian ethnic structure. Also it happened during a a football match between two teams, whose supporters clubs have different ethnical belonging and previous history of violent behavior during matches
3. Nature of violence - The incident was carried out in public.
4. Lack of other motives

Status of the case: Under investigation.

Response of local authorities: To the moment of writing of this report, the Police haven’t answered the Request for information of public character that was sent by the Committee in relation to this incident.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general security situation in the country and the cohabitation between the different ethnic communities in the society.Çka ka ndodhur: Një i mitur u sulmua nga një grupë më e madhe, duke fituar lëndim në kokë. Incidenti ka ndodhur në autobusin nr.2 të transportit public, në bulevardin Partizanski Odredi, në momentin që ka ndodhur ndeshja në mes dy ekipeve, përkrahësit e të cilëve kanë përkatësi të ndryshme etnike dhe një histori të sjelljeve të dhunshme gjatë ndeshjeve.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 22 tetor, ora 13:40, autobusi nr.2 i transportit publik në bulevardin Partizanski Odredi në Shkup.

Burimi i informacionit: Mediumi elektronik lokal novatv.mk.

Viktima(t) e përfshirë: Një i mitur me përkatësi etnike të panjohur.

Lloji i krimit: Lëndim truporë (neni.130), Dhunë (neni.386), Rrezikim i sigurisë (neni.144).

Kryerësi(t): Numër i panjohur i kryerësve me përkatësi etnike të panjohur, duke vepruar në një grup më të madh.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Motivi i anshmërisë në këtë incident është përkatësia etnike, nacional ose gjuhësore, ndërsa treguesit e anshmërisë në këtë incident janë:
1. Dallimi i përkatësisë etnike në mes të kryerësit dhe viktimës - rruga e autobusit publik nr. 2 përfshin Sarajin, një fshat i madh i banuar kryesisht me shqiptarë, kështu që mund të supozohet logjikisht se pasagjerët e këtij autobusi kanë përkatës etnike të ngjashmet, ndërsa incidenti ka ndodhur në një zonë kryesisht të banuar me maqedonas.
2. Lokacioni dhe koha –Incidenti ka ndodhur në autobusin e transportit public, linja e të cilit kalon nëpër fshatin me strukturë etnike dominante shqiptare. Po ashtu ka ndodhur gjatë një ndeshje futbollistike në mes dy ekipeve, përkrahësit e të cilëve kanë përkatësi të ndryshme etnike dhe një histori të sjelljeve të dhunshme gjatë ndeshjeve.
3. Natyra e dhunës - incidenti ka ndodhur publikisht.
4. Mungesa e motiveve tjera

Statusi i rastit: Nën hetim.

Reagimi i autoriteteve lokale: Deri në momentin e shkrimit të këtij raporti, Policia nuk është përgjigjur në Kërkesën për informacion të karakterit publik të dërguar nga ana e Komitetit në lidhje me këtë incident.

Ndikimi në viktimë (-at) dhe komunitet: Ky lloj i incidenteve sjell në pikëpyetje situatën e përgjithshme të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën në mes komuniteteve të ndryshme në shoqëri.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Физички напад,Телесна повреда

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Групна тепечка во автобус на ЈСП

20:00 Dec 15, 2015

н. Карпош, Скопје, 0.28 Kms

ФОРУМ ТЕАТАР – Вистинска приказна

10:52 Apr 05, 2018

Aminta the third 44, Skopje 1000, 0.31 Kms

Претепано момче во Капиштец

13:13 Oct 04, 2013

н. Капиштец, Скопје, 0.37 Kms