Верифицирано

Тепачка во автобус бр. 64-а, четворица повредени

14:20 Nov 4 2014 н. Карпош, Скопје

Опис
Four injured in a fight in public transportation bus No.64-a - For English see below / Katër të lënduar në përleshje në autobusin nr. 64-a të transportit publik - Për shqip, shih më poshtë


Според Дневниот билтен на МВР, на 04.11.2014 година, околу 14,20 часот, во Скопје на бул. „Партизански Одреди“ на автобуската постојка во автобус на ЈСП бр. 64-а што сообраќал на релација Транзитен центар Скопје-с.Никиштани настанала тепачка помеѓу две групи на лица на возраст од 15 до 20 години. По преземени мерки во ПС Карпош приведени се девет лица, по целосно документирање на случајот ќе биде поднесен соодветен поднесок. Четири лица се пожалиле на повреди при што на истите им се констатирани телесни повреди.

Порталот press24.mk пренесува изјава на неименуван очевидец: „Се се случи некаде во Карпош. Петнаесетина деца од албанска националност, меѓу кои имаше и девојчиња се симнаа и вториот на првиот спрат на автобусот и без никаква причина нападнаа три деца од Волково. Ги удираа со токите од каишите. Не ми се веруваше кога видов дека и девојчињата од албанска националност ги тепаа трите момчиња. Тие не можеа ништо да направат. Редовно се возам во овој автобус и ги познавам децата. Од Волково се. Албанците се од Никиштани. Ве молам превземете нешто. Постојано не терориризраат. Кога дојде полицијата девојчињата се преправаа дека се повредени иако никој не ги удри“.What happened: According to an eye-witness, in public transportation bus No.64-a, a group of approx. fifteen Albanian boys and girls attacked three Macedonian boys, beating them with belt buckles. Four minors complained that they have sustained injuries. The eye-witness reported that the group of Albanian minors has been terrorizing passengers for a while. The MOI reported that the two groups got into a fight.

Date, time and location of the incident: November 4th, 14:20hrs, public transportation bus No.64-a, Partizanski Odredi Blv, Skopje.

Source of information: Local electronic media press24.mk, Daily Gazette of MOI.

Victim(s) involved: Three or four minors. Three of them are Macedonians.

Type of the crime(s): Participation in a Fight (Art.132), Violence (Art.386), Bodily Harm (Art.130), Endangerment of Safety (Art.144).

Perpetrator(s): A group of approx fifteen young (15-20y/o) Albanians.

Brief description of incident with bias indicators: The bias motive in this incident is ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators in this incident are:
1. Difference between perpetrator and victim on ethnic belonging – According to witness statements, the ethnic belonging of the perpetrators differed from the victim’s.
2. Nature of violence – the incident was carried out in public.
3. Lack of other motives.

Status of the case: Under investigation.

Response of local authorities: To the moment of writing of this report, the Police haven’t answered the Request for information of public character that was sent by the Committee in relation to this incident, although they stated via the media that they have apprehended nine suspects.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general security situation in the country and the cohabitation between the different ethnic communities in the society.Çka ka ndodhur: Sipas një dëshmitari, në autobusin nr.64-a të transportit publik, një grup prej përafërsisht pesëmbëdhjetë djem dhe vajza shqiptare sulmuan tre djem maqedonas, duke i rrahur ata me kopset e rripit. Katër të mitur janë ankuar se kanë pësuar lëndime. Dëshmitar okular raportoi se grupi i të miturve shqiptarë ka terrorizuar pasagjerët për një kohë.Ministria e Punëve të Brendshme raportoi se dy grupet u përleshën.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 4 nëntor, ora 14:20, autobusi nr.64-a i transportit publik, bulevardi Partizanski Odredi, Shkup.

Burimi i informacionit: Mediumi elektronik lokal press24.mk, Gazeta ditore e MPB.

Viktima(t) e përfshirë: Tre ose katër të mitur. Tre janë maqedonas.

Lloji i krimit: Pjesëmarrje në përleshje (neni.132), Dhunë (neni.386), Lëndim truporë (neni.130), Rrezikim i sigurisë (neni.144).

Kryerësi(t): Një grup prej afërsisht 15 personave (15-20 vjeç) shqiptarë.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Motivi i anshmërisë në këtë incident është përkatësia etnike, nacional ose gjuhësore, ndërsa treguesit e anshmërisë në këtë incident janë:
1. Dallimi i përkatësisë etnike në mes të kryerësit dhe viktimës – sipas deklaratave të dëshmitarit, përkatësia etnike e kryerësve dhe viktimave është e ndryshme.
2. Natyra e dhunës – incidenti ka ndodhur publikisht.
3. Mungesa e motiveve tjera.

Statusi i rastit: Nën hetim.

Reagimi i autoriteteve lokale: Deri në momentin e shkrimit të këtij raporti, Policia nuk është përgjigjur në Kërkesën për informacion të karakterit publik të dërguar nga ana e Komitetit në lidhje me këtë incident, although they stated via the media that they have apprehended nine suspects.

Ndikimi në viktimë (-at) dhe komunitet: Ky lloj i incidenteve sjell në pikëpyetje situatën e përgjithshme të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën në mes komuniteteve të ndryshme në shoqëri.
Повеќе податоци

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0