Верифицирано

Бодење со нож за време празнувањето на албанското знаме

23:00 Nov 28 2014 н. Чаир, Скопје

Опис
Stabbing among young people during the commemoration of the Day of Albanian flag - For English see below / Therrje mes të rinjëve në Ditën e Flamurit Shqiptarë - Për shqip, shih më poshtë


За време на Денот на албанското знаме дошло до бодење со нож помеѓу млади во близина на средното училиште „Цветан Димов“. Двајца од повредените Б.С. (26) и А.С. (18) припадници на албанската заедница биле пренесени на лекување во Градската болница во Скопје. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека се истражуваат причините за инцидентот.What happened: On the Day of Albanian flag there was a fight that culminated with stabbing among young people in the vicinity of Skopje high school “Cvetan Dimov”. The injured youngsters ware Albanians and after the incident they were transferred in Skopje City Hospital for medical treatment.

Date, time and location of the incident: November 28th, 15:30hrs vicinity of Skopje high school “Cvetan Dimov”, municipality of Chair.

Source of information: National newspaper Nova Makedonija.

Victim(s) involved: Two Albanian males (18 and 26 y/o).

Type of the crime(s): Violence (Art.386), Severe Bodily Harm (Art.131), Participation in a Fight (Art.132), Endangerment of Safety (Art.144), Endangerment by dangerous means during a fight or argument (Art.133).
Perpetrator(s): A group of youngsters with unknown ethnic origin.

Brief description of incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is the ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators are:
1. Nature of violence – The incident was carried out in public.
2. Timing – the incident occurred on the Day of the Albanian Flag.

Status of the case: Under investigation.

Response of local authorities: To the moment of writing of this report, the Police haven’t answered the Request for information of public character that was sent by the Committee in relation to this incident, although they stated via the media that they are investigating the reasons for the incident.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general security situation in the country and the cohabitation between the different ethnic communities in the society.Çka ka ndodhur: Në Ditën e flamurit shqiptar ka pasur një përleshje që kulmoi me plagosje në mes të rinjve në afërsi të shkollës së mesme të Shkupit "Cvetan Dimov". Të rinjtë e plagosur ishin shqiptarët dhe pas incidentit ata ishin transferuar në Spitalin e qytetit të Shkupit për trajtim mjekësorë.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 28 nëntorë, ora 15:30, në afërsi të Shkollës së Mesme “Cvetan Dimov”, Komuna e Çairit, Shkup.
Burimi i informacionit: Gazeta nacionale Nova Makedonija.

Viktima(t) e përfshirë: Dy djem shqiptarë (18 dhe 26 vjeç).

Lloji i krimit: Dhunë (neni.386), Lëndim i rëndë truporë (neni.131), Pjesëmarrje në përleshje (neni.132), Rrezikim i sigurisë (neni.144), Rrezikim me mjete të rrezikshme gjatë një përleshjeje apo fjalosjeje (neni.133).

Kryerësi(t): Një grup të rinjësh me përkatësi etnike të panjohur.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Në këtë incident, motivi i anshmërisë është përkatësia etnike, nënshtetësia apo gjuha, ndërsa tregues të anshmërisë janë:
1. Natyra e dhunës – Incidenti ka ndodhur publikisht.
2. Koha – incidenti ka ndodhur në Ditën e Flamurit Shqiptarë.

Statusi i rastit: Nën hetim.

Reagimi i autoriteteve lokale: Deri në momentin e shkrimit të këtij raporti, Policia nuk është përgjigjur në Kërkesën për informacion të karakterit publik të dërguar nga ana e Komitetit në lidhje me këtë incident, edhe pse nëpërmjet mediave deklaruar se hetimet janë në rrjedhë në lidhje me arsyet e incidentit.

Ndikimi në viktimë (-at) dhe komunitet: Ky lloj i incidenteve sjell në pikëpyetje situatën e përgjithshme të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën në mes komuniteteve të ndryshme në shoqëri.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Физички напад,Телесна повреда,Напад со ладно оружје

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Физички нападнато 20 годишно момче

23:30 Jun 21, 2018

Xhon Kenedi Skopje, 0.05 Kms

Напад со нож во Чаир

22:56 Apr 02, 2014

н. Чаир, Скопје, 0.07 Kms

Спречен поголем инцидент во Чаир

13:59 Apr 04, 2014

н. Чаир, Скопје, 0.07 Kms

Нападнат штаб на ВМРО-ДПМНЕ во Чаир

22:58 Apr 21, 2014

н. Чаир, Скопје, 0.17 Kms

Нападнат втор штаб на ВМРО-ДПМНЕ во Топанско Поле

21:55 Apr 20, 2014

н. Топаана, Скопје, 0.22 Kms