Верифицирано

Каменуван штаб на СДСМ во Маџари

01:07 Jan 8 2015 н. Маџари, Скопје

Каменуван штаб на СДСМ во Маџари Каменуван штаб на СДСМ во Маџари Каменуван штаб на СДСМ во Маџари
Опис
Branch office of Social Democratic Alliance of Macedonia (SDSM) stoned in Madzari, Skopje - for English see below / Zyra e degës së Lidhjes Social Demokratike të Maqedonisë (LSDM) e gurëzuar në Maxhari, Shkup - Për shqip, shih më poshtë

Што се случило: Непознати сторители го вандализирале штабот на партијата кршејќи неколку прозорци.

Датум, време и место на инцидентот: 8 јануари, рани утрински часови, Маџари, Скопје.

Извор на информации: Електронски медиум Локално.

Инволвирани жртви:Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.

Вид на злосторства:Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ на РМ)

Сторители:Непознати.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е политичка припадност, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е штабот на најголемата опозициска партија;
2. Гестови на место на настанот – По инцидентот, сторителите запалиле неколку свеќи околу просториите;
3. Недостаток на други мотиви.

Статус на случајот:Под истрага.

Одговор на локалните власти: Одговарајќи на Барање за информации од јавен карактер, Министерството за внатрешни работи (МВР) одговори дека преземаат неопходни мерки за расветлување на овој случај.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент ја доведува во прашање општата политичка стабилност во земјата.What happened: Unknown perpetrators vandalized the branch office of the party, breaking the several windows. After the incident, around the premises several candles were lit.

Date, time and location of the incident: January 8th, early hours, Madzari, Skopje.

Source of information: The electronic media Lokalno.

Victim(s) involved: Except the material damage, there were no direct victims in this incident.

Type of the crime(s): Damaging of other’s property Art. 243 CCRM.

Perpetrator(s): Unknown.

Brief description of incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is the political affiliation, and the bias indicators are:
1. Target location – Target is the branch office of the largest opposition party;
2. Gestures at the scene – After the incident the perpetrator/s lit several candles around the premises;
3. Lack of other motives.

Status of the case: Under investigation.

Response of local authorities: Answering upon a Request for information of public character, the Ministry of Interior Affairs (MOI) answered that they are undertaking the necessary measures for clarification of the case.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general political stability in the country.Çfarë ka ndodhur: Persona të panjohur vandalizuan zyrën e degës së partisë, duke thyer disa dritare. Pas incidentit, rreth zyrës u ndezën disa qirinj.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 8 janar,, orët e para, Maxhari, Shkup.

Burimi i informacionit: Media elektronike Lokalno.

Viktima(t) e përfshira: Përveç dëmeve materiale, nuk ka pasur viktima të drejtpërdrejta në këtë incident.

Lloji i krimit: Dëmtimi i pronës së huaj Neni 243 KPRM.

Kryerësi(t): E panjohur.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me tregues të paragjykimit: Në këtë incident, motivi i paragjykimit është përkatësia politike, dhe treguesit e paragjykimit janë:
1. Lokacioni i objektivit - Objektiv është zyra e degës së partisë më të madhe opozitare;
2. Gjestet në vendngjarje - Pas incidentit kryesi ka ndezur disa qirinj rreth zyrës;
3. Mungesa e motiveve tjera.

Statusi i rastit: nën hetim.

Përgjigja e autoriteteve lokale: Duke u përgjigjur në një kërkesë për informacion me karakter publik, Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) është përgjigjur se po ndërmarrin masat e nevojshme për sqarimin e rastit.

Ndikimi mbi viktimën dhe bashkësinë: Ky lloj i incidenteve vë në pyetje stabilitetin e përgjithshëm politik në vend.
Повеќе податоци

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Нападнато малолетно лице на Бит Пазар

20:45 Apr 23, 2018

Bulevar Krste Misirkov, 0.27 Kms

Физички нападнат активист во врска со Референдумот 2018

18:30 Sep 26, 2018

Ченто, Скопје, Македонија, 0.36 Kms

Искршен штаб на СДСМ во с.Инџиково

01:00 Oct 02, 2017

с.Инџиково, 0.42 Kms