Верифицирано

„Шверцерите“ нападнале навивачи на ФК „Скопје“

16:00 Feb 28 2015 Автокоманда, Скопје

Опис
Members of Supporter’s club Shverceri attacked fans of FC Skopje - For English see below / Anëtarët e klubit mbështetës të Shvercerëve sulmuan tifozët e KF Skopje - Për shqip, shih më poshtë

Што се случило: По фудбалскиот натпревар помеѓу ФК Шкупи и ФК Скопје, 10 членови на навивачкиот клуб Шверцери (ФК Шкупи) нападнале навивачи на ФК Скопје. Кога полицијата се обидела да приведе еден член на НК Шверцери, тие биле спречени од друг.

Датум, време и место на инцидентот: 28 јануари, 18:00 часот, стадион Металург, Скопје.

Извор на информации: Електронски медиум Плусинфо.

Инволвирани жртви:Непознат број навивачи на ФК Скопје.

Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РМ), Спречување службено лице во вршење службено дејствие (Член 382, КЗ на РМ).

Сторители:Група од десет членови на НК Шверцери.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Разлика во етничкото потекло– членовите на НК Шверцери се Албанци додека навивачите на ФК Скопје се претежно Македонци;
2. Време – инцидентот се случил по фудбалски натпревар помеѓу клубовите чии навивачи / поддржувачи имаат различно етничко потекло, по промена на присуство на малцинството во таа област (Албански навивачи во населба населена претежно со Македонци);
3. Природа на насилство – инцидентот се случил во јавност;
4. Недостаток на други мотиви.

Статус на случајот:Поднесени кривични пријави.

Одговор на локалните власти: Одговарајќи на Барање за информации од јавен карактер, Министерството за внатрешни работи (МВР) одговори дека против двајца сторители се поднесени кривични пријави за кривично дело Насилство.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот помеѓу двете најголеми заедници во земјата и безбедноста на луѓето присутни на фудбалски натпревари.
What happened: After the football match between FC Shkupi and FC Skopje, ten members of the Supporter’s club Shverceri (FC Shkupi) assaulted fans of FC Skopje. When the Police tried to detain one member of SC Shverceri, they ware obstructed by another.

Date, time and location of the incident: February 28th, 16:00 hrs, Metalurg Stadium, Skopje.

Source of information: The electronic media Plusinfo.

Victim(s) involved: Unknown number of fans of FC Skopje.

Type of the crime(s): Violence (Art.386 CCRM), Obstruction of an official while conducting official matter (Art.382 CCRM).

Perpetrator(s): A group of ten members of SC Shverceri.

Brief description of incident with bias indicators: In this incident that occurred during a sports match, the bias motive is the ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators are:
1. Difference in ethnic background – the members of SC Shverceri are Albanians, while the fans of FC Skopje are predominately Macedonians;
2. Timing – the incident occurred after a football match between clubs with supporters / fans from different ethnic background, after a change in minority presence in the area (Albanian supporters in neighbourhood populated predominately by Macedonians;
3. Nature of violence – the incident was carried out in public;
4. Lack of other motives.

Status of the case: Criminal charges submitted.

Response of local authorities: Answering upon a Request for information of public character, the Ministry of Interior Affairs (MOI) answered that they have submitted criminal charges against two suspects for the act of Violence.

Impact on the victim(s) and the community: This incident puts into question the ethnic coexistence between the two major communities in the country and the safety of people present at sports matches.Çfarë ka ndodhur: Pas ndeshjes së futbollit midis KF Shkupi dhe KF Skopje, dhjetë anëtarë të klubit mbështetës Shvercerët (KF Shkupi) sulmuan tifozët e KF Skopje. Kur policia u përpoq për të ndaluar një anëtar nga KM Shvercerët, ata u penguan nga një tjetër.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 28 Shkurt, ora 16:00, Stadiumi Metalurg, Shkup.

Burimi i informacionit: Media elektronike Plusinfo.

Viktima(t) e përfshira: Numër i panjohur i tifozëve të KF Skopje.

Lloji i krimit (eve): Dhunë (Neni 386 KPRM), pengim i personit zyrtar gjatë kryerjes së punës zyrtare (Neni 382 KPRM).

Kryerësi(t): Një grup prej dhjetë anëtarëve të KM Shvercerët.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me tregues të paragjykimit: Në këtë incident që ndodhi gjatë një ndeshjeje sportive, motivi i paragjykimit është origjina etnike, shtetësia apo gjuha, dhe treguesit e paragjykimit janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike - anëtarët e KM Shvercerët janë shqiptarë, ndërsa tifozët e KF Skopje janë kryesisht maqedonas;
2. Koha - incidenti ka ndodhur pas një ndeshje futbolli në mes të klubeve me përkrahës / tifozë nga përkatësi të ndryshme etnike, pas një ndryshimi të pranisë së pakicës në zonë (përkrahës shqiptarë në një lagje të populluar kryesisht nga maqedonas;
3. Natyra e dhunës - incidenti është kryer në vend publik;
4. Mungesa e motiveve të tjera.

Status i rastit: Janë ngritur padi penale.

Përgjigja e autoriteteve lokale: Duke u përgjigjur një kërkese për informacion me karakter publik, Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) është përgjigjur se kanë ngritur kallëzim penal kundër dy të dyshuarve për aktin e dhunës.

Ndikimi mbi viktimën dhe bashkësinë: Ky incident vë në pyetje bashkëjetesën etnike midis dy bashkësive më të mëdha në vend dhe sigurinë e njerëzve të pranishëm në ndeshjet sportive.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Физички напад,Насилство

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Двајца малолетници избодени со нож во Железара

21:50 Apr 02, 2014

н. Железара, Скопје, 0.12 Kms

Девојче нападнато на автобуска станица во Автокоманда

13:30 Oct 03, 2013

н. Автокоманда, Скопје, 0.36 Kms

Нападнат малолетник во автобус бр. 65

13:30 Sep 20, 2018

Автокоманда, Скопје, Македонија, 0.38 Kms

Насилство врз малолетник во близина на АСУЦ

09:45 Sep 14, 2018

Автокоманда, Скопје, Македонија, 0.52 Kms