Неверифицирани

Киднапиран и тепан претседателот на УМС на ВМРО-ДПМНЕ-Центар

02:00 Apr 18 2015 н. Центар, Скопје

Опис
The President of the youth branch of VMRO DPMNE in the municipality of Centar was kidnapped and beaten - For English see below / Kryetari i degës së rinisë së VMRO DPMNE-së në Komunën Qendër është rrëmbyer dhe rrahur - Për shqip, shih më poshtë

Што се случило: Тројца сторители возејќи се во возило нападнале пет млади луѓе (меѓу кои бил и Претседателот на младинскиот огранок на ВМРО-ДПМНЕ во општина Центар). Откако четворица од нив успеале да побегнат, напаѓачите го фатиле Претседателот на младинскиот огранок, продолжиле да го тепаат, со сила го внеле во возилото и го возеле кус временски период околу населбата фотографирајќи го во возилото.

Датум, време и место на инцидентот: 18 април, 02:00 часот, Општина Центар, Скопје.

Извор на информации: Национален електронски медиум Курир.

Инволвирани жртви:Пет млади луѓе биле нападнати, еден од нив тешко претепан и противправно лишен од слобода на кус временски период.

Вид на злосторства:Насилство (Член 386, КЗ на РМ), Противправно лишување од слобода (Член 140, КЗ на РМ).

Сторители:Тројца мажи.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е политичка припадности убедување, а пристрасните индикатори се:
1. Перцепција на сведокот – неколку медиуми објавија дека напаѓачите биле членови и активисти на СДСМ;
2. Природа на насилството – инцидентот се случил во јавност; направени се фотографии од жртвата за време на инцидентот;
3. Недостаток на други мотиви.

Статус на случајот: Поднесени прекршочни пријави.

Одговор на локалните власти: МВР одговори на Барање за информации од јавен карактер испратено од Комитетот дека се поднесени прекршочни пријави за физички напад. Иако неколку медиуми објавуваа дека МВР ќе поднесе кривични пријави и за лишување од слобода, до моментот на пишување на овој извештај, Комитетот нема такви информации.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој вид инциденти ја доведуваат во прашање општата политичка стабилност во земјата.What happened: In the yard of the masque, three people assaulted and robbed an Afghanistan national. The victim gained severe bodily harm and the assailants took his mobile telephone and approx. 400 EUR.

Date, time and location of the incident: May 15th, 02:00 hrs, the masque in the village of Lojane, Kumanovo.

Source of information: The electronic media Kumanovskimuabeti.

Victim(s) involved: One Afghan national.
Type of the crime(s): Robbery (Art.237 CCRM), Heavily bodily harm (Art.131 CCRM), Violence (Art.386 CCRM).

Perpetrator(s): Group of three perpetrators.

Brief description of incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is the ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators are:
1. Difference in ethnic background– the ethnic background of the perpetrators and the victim differ; the victim is a member of a group (Afghan migrant) that is overwhelmingly outnumbered bymembers of another group (Macedonian population) in the area where the incident occurred;

Status of the case: Criminal charges submitted.
Response of local authorities: Answering upon a Request for information of public character, the Ministry of Interior Affairs (MOI) answered that they have submitted criminal charges against three suspects for the act of Robbery.

Impact on the victim(s) and the community: This incident puts into question the safety of migrants entering and passing through the country.Çfarë ka ndodhur: Tre autorët duke udhëtuar në një automjet sulmuan pesë të rinj (mes të cilëve ishte edhe kryetari i degës së të rinjve të VMRO-DPMNE-së në Komunën Qendër).Pasi që katër prej tyre arritën të ikin, sulmuesit kapën kryetarin e degës së të rinjve, vazhduan ta rrahin, e detyruan të hyjë në automjet dhe e çuan atë për një periudhë të shkurtër rreth lagjes dhe e fotografuan atë në automjet.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 18 prill,ora 02:00.Komuna Qendër, Shkup.

Burimi i informacionit: media Nacionale elektronike Kurir.

Viktima(t) e përfshira: Pesë persona të rinj u sulmuan, njëri prej të cilëve u rrah më rëndë dhe në mënyrë të paligjshme u privua nga liria e tij për një periudhë të shkurtër kohe.

Lloji i krimit (eve): Dhunë (Neni 386 KPRM), Privim i paligjshëm nga liria (Neni 140 KPRM).

Kryerësi(t): Tre meshkuj.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me tregues urrejtjeje: Në këtë incident, motivi i urrejtës është përkatësia politike dhe bindjet politike, dhe treguesi i urrejtjes është:
1. Perceptimi i dëshmitari - disa media kanë raportuar se sulmuesit janë anëtarë dhe aktivistë të LSDM-së;
2. Natyra e dhunës - incidenti është kryer në vend publik, viktima është fotografuar gjatë incidentit;
3. Mungesa e motiveve të tjera.

Statusi i rastit: Janë ngritur akuza për kundërvajtje.

Përgjigja e autoriteteve lokale: MPB iu përgjigj një kërkese për informacion publik të dërguar nga komisioni se tre akuza për kundërvajtje janë ngritur për aktin e sulmit fizik. Pavarësisht që disa media raportojnë se MPB do të nisë kallëzim penal edhe për privimin e lirisë, por deri në momentin e shkrimit të këtij raporti, Komisioni nuk ka një informacion të tillë.

Ndikimi mbi viktimën (at) dhe bashkësinë: Ky lloj i incidenteve vë në pyetje stabilitetin e përgjithshëm politik në vend.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Насилство

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN -1

Повеќе пријави

Претепано момче во Капиштец

13:13 Oct 04, 2013

н. Капиштец, Скопје, 0.33 Kms

Каменуван штаб на СДСМ во центарот на Скопје

01:24 Feb 28, 2017

н. Центар, Скопје, 0.43 Kms

Повреден малолетник во автобус со број 2

13:40 Oct 22, 2014

н. Центар, Скопје, 0.51 Kms