Верифицирано

Нападнат и ограбен Сириец

19:00 Mar 17 2015 Неготино

Опис
Syrian national was attacked and robbed - For English see below / Shtetasi sirian është sulmuar dhe plaçkitur - Për shqip, shih më poshtë

Што се случило: Сириец бил нападнат од две непознати лица кои му одзеле 1600 евра. Тој е однесен во болница каде му се дијагностицирани телесни повреди и задржан е на понатамошно лекување.

Датум, време и место на инцидентот: 17 март, 19:45 часот, Неготино.

Извор на информации: Електронски медиум Макфакс.

Инволвирани жртви:Еден Сириец.

Вид на злосторства:Разбојништво (Член 237, КЗ на РМ), Телесна повреда (Член 130, КЗ на РМ).

Сторители:Непозната група од тројца сторители.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Разлика во етничкото потекло – етничкото потекло на сторителите и жртвите се разликуваат; жртвите се припадници на група (сириски мигранти) која е убедливо помалубројна од припадници на друга група (македонска популација) во областа каде се случил инцидентот;
2. Природа на насилство – инцидентот се случил во јавност;

Статус на случајот:Инцидентот е пријавен кај локалните власти.

Одговор на локалните власти:До моментот на пишување на овој извештај, МВР не одговори на Барањето за информации од јавен карактер кое Комитетот го испрати во врска со овој инцидент.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент ја доведува во прашање безбедноста на мигранти кои влегуваат и поминуваат низ земјата.


What happened: Syrian national was attacked by two unknown persons, who took 1.600 EUR from him. He was taken into hospital, where he was diagnosed with bodily injuries and kept for further treatment.

Date, time and location of the incident: March 17th, 19:45 hrs, Negotino.

Source of information: The electronic media Makfax.

Victim(s) involved: One Syrian national.
Type of the crime(s): Robbery (Art.237 CCRM), Bodily harm (Art.130 CCRM).

Perpetrator(s): Unknown group of three perpetrators.

Brief description of incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is the ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators are:
2. Difference in ethnic background– the ethnic background of the perpetrators and the victim differ; the victim is a member of a group (Syrian migrant) that is overwhelmingly outnumbered bymembers of another group (Macedonian population) in the area where the incident occurred;
3. Nature of violence – the incident was carried out in public;

Status of the case: Incident was reported to the local authorities.

Response of local authorities: To the moment of writing this report, the MOI hasn’t answered upon the Request for public information that the Committee has sent in relation to this incident.

Impact on the victim(s) and the community: This incident puts into question the safety of migrants entering and passing through the country.Çfarë ka ndodhur: Shtetasi sirian është sulmuar nga dy persona të panjohur, të cilët morën 1.600 euro prej tij. Ai u dërgua në spital, ku ai u diagnostifikua me lëndime trupore dhe u mbajt për trajtim të mëtejshëm.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 17 Mars,, ora 19:45, Negotinë.

Burimi i informacionit: Media elektronike Makfax.

Viktima(t) epërfshira: Një shtetas sirian.

Lloji i krimit: Plaçkitje (Neni 237 KPRM), dëm trupor (Neni 130 KPRM).

Kryerësi(t): Grup i panjohur i tre autorëve.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me tregues të paragjykimit: Në këtë incident, motivi i paragjykimit është origjina etnike, shtetësia apo gjuha, dhe treguesit e paragjykimit janë:
2. Dallimi në prejardhjen etnike - përkatësia etnike e autorëve dhe viktimës dallojnë; viktima është anëtar i grupit (emigrant sirian) i cili është i paktë në numër për dallim nga anëtarët e një grupi tjetër (të popullsisë maqedonase), në zonën ku ka ndodhur incidenti;
3. Natyra e dhunës - incidenti është kryer në vend publik;

Statusi i rastit: Incidenti është raportuar tek autoritetet lokale.

Përgjigja e autoriteteve lokale: Deri në momentin e shkrimit të këtij raporti, MPB nuk i është përgjigjur kërkesës për informim publik të cilën e ka dërguar komisioni në lidhje me këtë incident.

Ndikimi mbi viktimën dhe bashkësinë: Ky incident vë në pyetje sigurinë e emigrantëve që hyjnë dhe kalojnë përmes vendit.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Физички напад,Телесна повреда

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Ограбени мигранти кај Криволак-Неготино

08:00 Sep 19, 2018

Криволак, Неготино, Македонија, 0.32 Kms

Оштетен штаб на ВМРО-ДПМНЕ во Неготино

01:10 Nov 23, 2016

Неготино, 0.41 Kms

Нападнати мигранти кај с. Дуброво

22:00 Jun 07, 2016

с. Дуброво, 2.39 Kms