Верифицирано

Нападнати Сиријци на патот Градско-Велес

16:30 Jan 21 2015 Велес

Опис
Four Syrian nationals assaulted and robbed near Gradsko - For English see below / Katër shtetas sirianë janë sulmuar dhe plaçkitur në afërsi të Gradskos - Për shqip, shih më poshtë

Што се случило: На патот Градско – Велес, во близина на местото Венуле, неколкумина непознати сторители нападнале и ограбиле четворица Сиријци одземајќи им ги парите, мобилните телефони и сириските пасоши.

Датум, време и место на инцидентот: 21 јануари, 16:30 часот, на патот Градско – Велес, во близина на местото Венуле.

Извор на информации: Електронски медиум Република.

Инволвирани жртви: Четворица Сиријци.
Вид на злосторства:Разбојништво (Член 237, КЗ на РМ), Насилство (Член 386, КЗ на РМ)

Сторители:Непозната група од неколку сторители.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Разлика во етничкото потекло – етничкото потекло на сторителите и жртвите се разликуваат; жртвите се припадници на група (сириски мигранти) која е убедливо помалубројна од припадници на друга група (македонска популација) во областа каде се случил инцидентот;

Статус на случајот:Инцидентот е пријавен кај локалните власти.

Одговор на локалните власти:До моментот на пишување на овој извештај, МВР не одговори на Барањето за информации од јавен карактер кое Комитетот го испрати во врска со овој инцидент. Сепак, тие известија преку медиумите дека преземаат неопходни мерки за расветлување на овој случај.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент ја доведува во прашање безбедноста на мигранти кои влегуваат и поминуваат низ земјата.


What happened: On the road Gradsko – Veles, in the vicinity of the place called Venule, several unknown perpetrators have assaulted and robbed four Syrian nationals, taking them money, mobile telephones, and Syrian passports.

Date, time and location of the incident: January 21st, 16:30 hrs, on the road Gradsko – Veles, in the vicinity of the place called Venule.

Source of information: The electronic media Republika.

Victim(s) involved: Four Syrian nationals.

Type of the crime(s): Robbery (Art.237 CCRM), Violence (Art.386 CCRM).

Perpetrator(s): Unknown group of several perpetrators.

Brief description of incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is the ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators are:
1. Difference in ethnic background– the ethnic background of the perpetrators and the victim differ; the victim is a member of a group (Syrian migrant) that is overwhelmingly outnumbered by members of another group (Macedonian population) in the area where the incident occurred;

Status of the case: Incident was reported to the local authorities.

Response of local authorities: To the moment of writing this report, the MOI hasn’t answered upon the Request for public information that the Committee has sent in relation to this incident. However, they reported via the media that they undertake the necessary measures for clarification of the case.

Impact on the victim(s) and the community: This incident puts into question the safety of migrants entering and passing through the country.Çfarë ka ndodhur: Në rrugën Gradsko - Veles, në afërsi të vendit të quajtur Venule, disa persona të panjohur kanë sulmuar dhe plaçkitur katër shtetas sirianë, duke marrë paratë, telefonat celularë, dhe pasaportat siriane.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 21 janar, ora 16:30, në rrugën Gradsko - Veles, në afërsi të vendit të quajtur Venule.

Burimi i informacionit: Media elektronike Republika.

Viktima(t) e përfshira: Katër shtetas sirianë.

Lloji i krimit: Plaçkitje (Neni 237 KPRM), Dhunë (Neni 386 KPRM).

Kryerësi(t): Grup i panjohur i disa autorëve.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me tregues të paragjykimit: Në këtë incident, motivi i paragjykimit është origjina etnike, shtetësia apo gjuha, dhe treguesit e paragjykimit janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike, përkatësia etnike e autorëve dhe e viktimës dallojnë; viktima është anëtar i grupit (emigranti sirian) i cili është në numër jashtëzakonisht të paktë nga anëtarët e një grupi tjetër (të popullsisë maqedonase), në zonën ku ka ndodhur incidenti;

Status i rastit: Incidenti është raportuar tek autoritetet lokale.

Përgjigja e autoriteteve lokale: Deri në momentin e shkrimit të këtij raporti, MPB nuk është përgjigjur në kërkesën për informim publik të cilin Komisioni e ka dërguar lidhur me këtë incident. Megjithatë, ata kanë raportuar përmes mediave që kanë ndërmarrë masat e nevojshme për sqarimin e rastit.

Ndikimi mbi viktimën dhe bashkësinë: Ky incident vë në pyetje sigurinë e emigrantëve që hyjnë dhe kalojnë përmes vendit.
Линк од вести
http://republika.mk/?p=375798
Повеќе податоци

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Ограбени мигранти кај Виничани, Велес

16:30 Aug 01, 2018

Виничани, Велес, Македонија, 2.8 Kms

Физички нападнато лице на ул. Црногорска во Ѓорче Петров

13:41 Oct 16, 2018

Ѓорче Петров, Скопје, Македонија, 6.71 Kms

Тепачка на автобуска постојка кај ЕТУЦ „Михајло Пупин“

13:36 Oct 09, 2018

Маџари, Скопје, Република Македонија, 6.71 Kms

Разбојништво над мигрант од Иран

13:39 Oct 15, 2018

Куманово, Македонија, 6.71 Kms

Тепачка во автобус на ЈСП кај Чучер Сандево

13:43 Oct 19, 2018

Чучер Сандево, Скопје, Република Македонија, 6.71 Kms