Верифицирано

Членови на навивачкиот клуб „Комити“ нападнале две лица на Плоштад Македонија

21:45 Aug 9 2015 Центар, Скопје

Членови на навивачкиот клуб „Комити“ нападнале две лица на Плоштад Македонија Членови на навивачкиот клуб „Комити“ нападнале две лица на Плоштад Македонија Членови на навивачкиот клуб „Комити“ нападнале две лица на Плоштад Македонија Членови на навивачкиот клуб „Комити“ нападнале две лица на Плоштад Македонија Членови на навивачкиот клуб „Комити“ нападнале две лица на Плоштад Македонија
Опис
Members of Supporter’s club Komti attacked a group of people on Macedonia Square in Skopje - For English see below / Anëtarët e klubit tifoz Komiti sulmuan një grup të njerëzve në sheshin Maqedonia në Shkup - Për shqip, shih më poshtë

Што се случило: По фудбалскиот натпревар помеѓу ФК Шкупи и ФК Вардар, дваесетина членови на навивачкиот клуб Комити (ФК Вардар) нападнале група луѓе на плоштадот Македонија, откако рекле дека плоштадот не е место за Албанци, нанесувајќи им тешки повреди на жртвите.

Датум, време и место на инцидентот: 9 август, 21:00 часот, плоштад Македонија, Скопје.

Извор на информации: Медиум Алсат-М.

Инволвирани жртви: Десетина Албанци вклучувајќи и жени.

Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РМ), Тешка телесна повреда (Член 131, КЗ на РМ).

Сторители: Дваесетина членови на НК Комити.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил за време на спортски настан, пристрасниот мотив е етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Разлика во етничкото потекло – членовите на НК Комити се Македонци додека жртвите се Албанци;
2. Време – инцидентот се случил по фудбалски натпревар помеѓу клубовите чии навивачи / поддржувачи имаат различно етничко потекло;
3. Коментари на местото на настанот – За време на инцидентот, сторителите рекле дека плоштадот Македонија не е место за Албанци.
4. Природа на насилство – инцидентот се случил во јавност;
5. Недостаток на други мотиви.

Статус на случајот: Поднесени кривични пријави против двајца сторители.

Одговор на локалните власти: МВР соопшти преку медиумите дека поднеле кривични пријави против двајца осомничени за кривичното дело Насилство. Одговарајќи на Барање за информации од јавен карактер, Министерството за внатрешни работи (МВР) одговори дека се преземаат неопходни мерки за целосно расветлување на овој случај.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот помеѓу двете најголеми заедници во земјата и безбедноста на луѓето присутни или во близина на спортски натпревари.What happened: After the football match between FC Shkupi and FC Vardar, approx. twenty members of the Supporter’s club Komiti (FC Vardar) assaulted a group of people on Macedonia Square, after saying that the Square is no place for Albanians, inflicting severe injuries on the victims

Date, time and location of the incident: August 9th, 21:00 hrs, Macedonia Square, Skopje.

Source of information: The media Alsat-M.

Victim(s) involved: Approx ten Albanian people, including women.

Type of the crime(s): Violence (Art.386 CCRM), Heavy bodily harm (Art.131 CCRM).

Perpetrator(s): Approx. twenty members of SC Komti.

Brief description of incident with bias indicators: In this incident that occurred during a sports match, the bias motive is the ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators are:
1. Difference in ethnic background – the members of SC Komiti are Macedonians, while the victims are Albanians;
2. Timing – the incident occurred after a football match between clubs with supporters / fans from different ethnic background;
3. Comments at the scene – During the incident, the perpetrators stated that Macedonia Square is no place for Albanians.
4. Nature of violence – the incident was carried out in public;
5. Lack of other motives.

Status of the case: Criminal charges submitted against two perpetrators.

Response of local authorities: The MOI reported via the media that they have submitted criminal charges against two suspects for the act of Violence. Answering upon a Request for information of public character, the Ministry of Interior Affairs (MOI) answered that they are undertaking the necessary measures for full clarification of the case.

Impact on the victim(s) and the community: This incident puts into question the ethnic coexistence between the two major communities in the country and the safety of people present at, or in vicinity of sports matches.Çfarë ka ndodhur: Pas ndeshjes së futbollit midis KF Shkupi dhe KF Vardarit, përafërsisht njëzet anëtarë të klubit tifoz të Komiti (KF Vardar) sulmuan një grup të njerëzve në sheshin Maqedonia, pasi kanë thënë se Sheshi nuk është vend për shqiptarët, duke u shkaktuar lëndime të rënda viktimave

Data, koha dhe vendi i incidentit: 9 gusht, 21:00 orë, sheshi Maqedonia, Shkup.

Burimi i informacionit: Media Alsat-M.

Viktima (t) e përfshirë: Afërsisht dhjetë shqiptar, duke përfshirë edhe gra.

Lloji i krimit (eve): Dhunë (Neni 386 KPRM), Lëndime të rënda trupore (Neni 131 KPRM).

Kryerësi (i): Përafërsisht njëzet anëtarë të Klubit Komiti.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me tregues paragjykim: Në këtë incident që ndodhi gjatë një ndeshjeje sportive, motiv i paragjykimit është origjina etnike, shtetësia apo gjuha, ndërsa treguesit e paragjykimit janë:
1. Dallimi në përkatësi etnike - anëtarët e KT Komiti janë maqedonas, ndërsa viktimat janë shqiptarë;
2. Koha - incidenti ka ndodhur pas një ndeshjeje futbolli në mes të klubeve me përkrahësit / tifozët me përkatësi të ndryshme etnike;
3. Komentet në vendngjarje - Gjatë incidentit, autorët theksuan se Sheshi Maqedonia nuk është vend për shqiptarët.
4. Natyra e dhunës - incidenti është kryer në vend publik;
5. Mungesa e motiveve të tjera.

Status i rastit: Padi penale të paraqitura kundër dy autorëve.

Përgjigja e autoriteteve lokale: MPB ka raportuar përmes mediave që kanë paraqitur kallëzim penal kundër dy të dyshuarve për veprën Dhunë. Duke u përgjigjur në një Kërkesë për informatat me karakter publik, Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) është përgjigjur se po ndërmarrin masat e nevojshme për sqarimin e plotë të rastit.

Ndikimi mbi viktimën (at) dhe bashkësinë: Ky incident vë në pikëpyetje bashkëjetesën etnike midis dy bashkësive më të mëdha në vend dhe sigurinë e njerëzve të pranishëm në ose në afërsi të ndeshjeve sportive.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Физички напад,Телесна повреда,Насилство

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN -1

Повеќе пријави

Tепачка кај новата Железничка станица во Скопје

19:30 Apr 12, 2013

Скопје- Железничка станица во Скопје, 0.04 Kms

Каменуван воз во Скопје

16:20 Apr 13, 2013

Скопје- во близина на железничката станица „Скопје - север“., 0.04 Kms

Прекин на финалето поради навредливи скандирања

20:00 May 22, 2013

Скопје- Градски Стадион, 0.04 Kms