Неверифицирани

Комитите нападнале двајца Албанци кои живееле во Белгија

22:43 Aug 9 2015 Карпош, Скопје

Опис
Members of Supporter’s club Komti attacked two Albanians that live in Belgium - For English see below / Anëtarët e klubit të simpatizuesve të Komiti kanë sulmuar dy shqiptarë që jetojnë në Belgjikë - Për shqip, shih më poshtë

Што се случило: По фудбалскиот натпревар помеѓу ФК Шкупи и ФК Вардар, непознат број членови на навивачкиот клуб Комити (ФК Вардар) нападнале двајца Албанци кои живеат во Белгија.

Датум, време и место на инцидентот: 9 август, неозначено време (по 21:00 часот), Сити мол, Скопје.

Извор на информации: Медиум Република.

Инволвирани жртви: Двајца Албанци, машки лица.

Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РМ), Тешка телесна повреда (Член 131, КЗ на РМ).

Сторители: Непознат број членови на НК Комити.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил за време на спортски настан, пристрасниот мотив е етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Разлика во етничкото потекло – членовите на НК Комити се Македонци додека жртвите се Албанци;
2. Време – инцидентот се случил по фудбалски натпревар помеѓу клубовите чии навивачи / поддржувачи имаат различно етничко потекло;
3. Природа на насилство – инцидентот се случил во јавност;
4. Недостаток на други мотиви.

Статус на случајот: Непознато.

Одговор на локалните власти: Одговарајќи на Барање за информации од јавен карактер, Министерството за внатрешни работи (МВР) одговори дека немаат информација за конкретниот случај.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот помеѓу двете најголеми заедници во земјата и безбедноста на луѓето присутни или во близина на спортски натпревари.What happened: After the football match between FC Shkupi and FC Vardar, unknown number of members of the Supporter’s club Komiti (FC Vardar) assaulted assaulted two Albanians that live in Belgium.

Date, time and location of the incident: August 9th, time unspecified (after 21:00 hrs), City Mall, Skopje.

Source of information: The media republika.

Victim(s) involved: Two Albanian males.

Type of the crime(s): Violence (Art.386 CCRM), Heavy bodily harm (Art.131 CCRM).

Perpetrator(s): Unknown number of members of SC Komiti.

Brief description of incident with bias indicators: In this incident that occurred during a sports match, the bias motive is the ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators are:
1. Difference in ethnic background – the members of SC Komiti are Macedonians, while the victims are Albanians;
2. Timing – the incident occurred after a football match between clubs with supporters / fans from different ethnic background;
3. Nature of violence – the incident was carried out in public;
4. Lack of other motives.

Status of the case: Unknown.

Response of local authorities: Answering upon a Request for information of public character, the Ministry of Interior Affairs (MOI) answered that they have no information for the specified case.

Impact on the victim(s) and the community: This incident puts into question the ethnic coexistence between the two major communities in the country and the safety of people present at, or in vicinity of sports matches.Çfarë ka ndodhur: Pas ndeshjes së futbollit midis KF Shkupi dhe KF Vardar, numër i panjohur i anëtarëve të klubit tifoz të Komiti (KF Vardar) kanë sulmuar dy shqiptarë që jetojnë në Belgjikë.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 9 gusht, kohë e papërcaktuar (pas 21:00), City Mall, Skopje.

Burimi i informacionit: media Republika .

Viktima (t) e përfshirë: Dy meshkuj shqiptarë.

Lloji i krimit (eve): Dhunë (Neni 386 KPRM), Lëndime të rënda trupore (Neni 131 KPRM).

Kryerësi (t): Numër i panjohur i anëtarëve të KS Komiti.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me tregues paragjykim: Në këtë incident që ndodhi gjatë një ndeshje sportive, paragjykim motivi është origjina etnike, shtetësia apo gjuhës, dhe treguesit paragjykim janë:
1. Dallimi në përkatësi etnike - anëtarët e KS Komiti janë maqedonas, ndërsa viktimat janë shqiptarë;
2. Koha - incidenti ka ndodhur pas një ndeshjeje futbolli në mes të klubeve me përkrahësit / tifozët me përkatësi të ndryshme etnike;
3. Natyra e dhunës - incidenti është kryer në vend publik;
4. Mungesa e motiveve të tjera.

Statusi i rastit: I panjohur.

Përgjigja e autoriteteve lokale: Duke u përgjigjur në një kërkesë për informacion me karakter publik, Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) është përgjigjur se nuk kanë informacion për rastin specifik.

Ndikimi mbi viktimën (at) dhe komuniteti: Ky incident vë në pikëpyetje bashkëjetesën etnike midis dy bashkësive më të mëdha në vend dhe sigurinë e njerëzve të pranishëm në ose në afërsi të ndeshjeve sportive.
Линк од вести
http://republika.mk/?p=465358
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Физички напад

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Тепачка во автобус бр. 64-а, четворица повредени

14:20 Nov 04, 2014

н. Карпош, Скопје, 0.15 Kms

Момче жртва на насилник во скопски Карпош

00:00 May 23, 2014

н. Карпош, Скопје, 0.31 Kms

Бомба експлодира пред штаб на СДСМ во Карпош

23:35 Feb 24, 2014

н. Карпош, Скопје, 0.4 Kms