Неверифицирани

Две момчиња претепани пред гостиварската гимназија

21:00 Sep 15 2015 Гостивар

Опис
Two boys beaten in front of high school in Gostivar - For English see below / Dy djem janë rrahur para shkollës së mesme në Gostivar - Për shqip, shih më poshtë

Што се случило: Група од десетина непознати сторители нападнала 16-годишно момче пред средното училиште „Живко Брајковски“ во Гостивар. Едно 22-годишно машко лице се обидело да се вмеша и да ја одбрани жртвата, но напаѓачите го нападнале и него. 16-годишното момче имал полесни, а 22-годишникот потешки повреди.

Датум, време и место на инцидентот: 15 септември, 21:00 часот, пред средното училиште „Живко Брајковски“ во Гостивар.

Извор на информации: Медиум Телма.

Инволвирани жртви: Двајца млади луѓе, од кои едниот е малолетник.

Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РМ), Телесна повреда (Член 130, КЗ на РМ), Тешка телесна повреда (Член 131, КЗ на РМ).

Сторители: Непозната група од десетина млади луѓе.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло – инцидентот се случил во област населена од луѓе со мешан етнички состав;
2. Природа на насилство – инцидентот се случил во јавност;
3. Недостаток на други мотиви.

Статус на случајот: Поднесени прекршочни пријави.

Одговор на локалните власти: Одговарајќи на Барање за информации од јавен карактер, Министерството за внатрешни работи (МВР) одговори дека поднеле прекршочни пријави против тројца сторители.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот помеѓу двете најголеми заедници во земјата.What happened: A group of approx. 10 unknown perpetrators assaulted a 16 y/o boy in front of “ZivkoBrajkovski” high school in Gostivar. A 22 y/o male tried to interfere and defend the victim, but the assailants assaulted him as well. The 16 y/o had minor, and the 22 y/o had major injuries.

Date, time and location of the incident: September 15th, 21:00hrs, in front of “ZivkoBrajkovski” high school in Gostivar.

Source of information: The media Telma.

Victim(s) involved: Two young people, one of which is minor.

Type of the crime(s): Violence (Art.386 CCRM), Bodily harm (Art.130 CCRM), Heavily bodily harm (Art.131 CCRM).

Perpetrator(s): Unknown group of approx. 10 young people.

Brief description of incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is the ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators are:
1. Presumed difference in ethnic background – the incident occurred in an area populated by people with mixed ethnic composition;
2. Nature of violence – the incident was carried out in public;
3. Lack of other motives.

Status of the case: Misdemeanor charges pressed.

Response of local authorities: Answering upon a Request for information of public character, the Ministry of Interior Affairs (MOI) answered that they have pressed misdemeanor charges against three perpetrators.

Impact on the victim(s) and the community: This incident puts into question the ethnic coexistence between the two major communities in the country.Çfarë ka ndodhur: Një grup përafërsisht prek 10 personave të panjohur sulmuan një 16 vjeçarë para shkollës së mesme "Zhivko Brajkovski" në Gostivar. Një mashkull 22 vjeçar është përpjekur të ndërhyjë për të mbrojtur viktimën, por sulmuesit e kanë sulmuar edhe atë. 16 vjeçari ka pasur lëndime të lehta, ndërsa 22 vjeçari ka pasur lëndime të rënda

Data, koha dhe vendi i incidentit: 15 shtator, ora 21:00, para shkollës së mesme "Zhivko Brajkovski" në Gostivar.

Burimi i informacionit: Media Telma.

Viktima(t) e përfshira: Dy të rinj, njëri prej të cilëve është i mitur.

Lloji i krimit: Dhunë (Neni 386 KPRM), lëndime trupore (Neni 130 KPRM), dëm të rëndë trupor (Neni 131 KPRM).

Kryerësi(t): Grup i panjohur prej përafërsisht 10 të rinjve.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me tregues të urrejtjes: Në këtë incident, motivi urrejtës është origjina etnike, shtetësia apo gjuha, dhe treguesit e urrejtjes janë:
1. Supozohet dallimi në përkatësinë etnike - incidenti ka ndodhur në një zonë të populluar nga njerëz me përbërje të përzier etnike;
2. Natyra e dhunës - incidenti është kryer në vend publik;
3. Mungesa e motiveve të tjera.

Statusi i rastit: Janë ngritur akuza për kundërvajtje.

Përgjigja e autoriteteve lokale: Duke iu përgjigjur një kërkese për informacion me karakter publik, Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) është përgjigjur se kanë ngritur akuza për kundërvajtje kundër tre autorëve.

Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Ky incident vë në pyetje bashkëjetesën etnike midis dy bashkësive më të mëdha në vend.
Повеќе податоци

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Момче нападнато во Гостивар

13:08 Mar 10, 2013

Болница, Гостивар, 0.17 Kms

Нападнати професори во Гостивар

12:01 Apr 13, 2018

Gostivar, 0.36 Kms