Верифицирано

Ограбени двајца Мароканци кај Катланово

19:40 Nov 22 2015 с. Катланово

Опис
Two Moroccans robbed near Katlanovo - For English see below / Dy marokenë janë plaçkitur në afërsi të Katllanovës - Për shqip, shih më poshtë

Што се случило: Двајца мигранти од Мароко биле ограбени од страна на непозната вооружена група сторители во близина на Катланово. Сторителите одзеле околу 300 евра и два пасоша.

Датум, време и место на инцидентот: 22 ноември, 19:40 часот, во близина на Катланово.

Извор на информации: Електронски медиум Макфакс.

Инволвирани жртви: Двајца Мароканци.

Вид на злосторства: Разбојништво (Член 237, КЗ на РМ).

Сторители: Тројца непознати сторители.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Разлика во етничкото потекло – етничкото потекло на сторителите и жртвите се разликуваат; жртвите се припадници на група (марокански мигрант) која е убедливо помалубројна од припадници на друга група (македонска популација) во областа каде се случил инцидентот;
2. Модел на претходни инциденти – овој инцидент е последен од растечкиот тренд на кражби и напади врз мигранти.

Статус на случајот: Истрагата е запрена.

Одговор на локалните власти: Одговарајќи на Барање за информации од јавен карактер, Министерството за внатрешни работи (МВР) одговори дека го разјасниле случајот и одлучиле да не поднесуваат пријава поради различни изјави на жртвите.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент ја доведува во прашање безбедноста на мигранти кои влегуваат и поминуваат низ земјата.What happened: Two migrants from Morocco were robbed by three unknown armed perpetrators in the vicinity of Katlanovo. The perpetrators took approx. 300 EUR and two passports.
Date, time and location of the incident: November 22nd, 19:40hrs, in the vicinity of Katlanovo, near SKopje.

Source of information: The electronic media makfax.com.

Victim(s) involved: Two Moroccan nationals.

Type of the crime(s): Robbery (Art.237 CCRM).

Perpetrator(s): Three unknown perpetrators.

Brief description of incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is the ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators are:
1. Difference in ethnic background– the ethnic background of the perpetrators and the victim differ; the victim is a member of a group (Moroccan migrants) that is overwhelmingly outnumbered by members of another group (Macedonian population) in the area where the incident occurred;
2. Pattern of previous incidents – this incident is the latest of a growing trend of robberies and assaults against migrants.

Status of the case: Investigation stopped.

Response of local authorities: Answering upon a Request for information of public character, the Ministry of Interior Affairs (MOI) answered that they have clarified the case and decided not to press charges due to the different statements from victims.

Impact on the victim(s) and the community: This incident puts into question the safety of migrants entering and passing through the country.Çfarë ka ndodhur: Dy emigrantë nga Maroku u plaçkitën nga tre persona të panjohur të armatosur në afërsi të Katllanovës. Autorët morën përafërsisht 300 euro dhe dy pasaporta.

Data, koha dhe vendi i incidentit 22 nëntor , ora 19: 40, në afërsi të Katllanovës, pranë Shkupit.

Burimi i informacionit: Media elektronike makfax.com.

Viktima(t) e përfshira: Dy shtetas maroken.

Lloji i krimit: Plaçkitje (Neni 237 KPRM).

Kryerësi(t):Tre persona të panjohur.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me tregues të urrejtjes: Në këtë incident, motivi i urrejtjes është origjina etnike, shtetësia apo gjuha, dhe treguesit e urrejtjes janë:
1. Dallimi në përkatësi etnike - përkatësia etnike e autorëve dhe viktimave dallojnë; viktima është anëtar i një grupi (emigrantët marokenë) që është shumë e paktë në krahasim me anëtarët e një grupi tjetër (të popullsisë maqedonase), në vendin ku ka ndodhur incidenti;
2. Shembull i incidenteve të mëparshme - ky incident është i fundit i një trendi në rritje të plaçkitjeve dhe sulmeve ndaj emigrantëve.

Statusi i rastit: Hetimi është ndërprerë.

Përgjigja e autoriteteve lokale: Duke iu përgjigjur një kërkese për informacion me karakter publik, Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) është përgjigjur se e kanë sqaruar rastin dhe se kanë vendosur të mos ngrisin padi për shkak të deklaratave të ndryshme nga viktimat.

Ndikimi mbi viktima(t) dhe bashkësinë: Ky incident vë në pyetje sigurinë e emigrantëve që hyjnë dhe kalojnë përmes vendit.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Сериозна закана

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Каменуван возот Скопје – Битола

13:33 Apr 12, 2014

с. Морани, Скопје, 6.26 Kms

Нападнати пакистански мигранти кај с. Бунарџик

00:11 Feb 16, 2017

с. Бунарџик, Скопје, 6.93 Kms

Oграбени и нападнати мигранти, еден ранет

01:00 Apr 16, 2015

с. Студеничани, 7.61 Kms

Физички напад во Ченто, Скопје

21:27 Mar 18, 2018

Ченто, Скопје, Македонија, 8.36 Kms