Неверифицирани

Групна тепечка во автобус на ЈСП

20:00 Dec 15 2015 н. Карпош, Скопје

Опис
Group fight in bus No.64 - For English see below / Përleshje në grup nr.64 autobusëve - Për shqip, shih më poshtë

Што се случило: Група од десетина луѓе влегла во тепачка во државен автобус бр.64. Според очевидците, во тепачката учествувале две групи, Македонци и Албанци. Полицијата интервенирала и ги притворила учесниците.

Датум, време и место на инцидентот: 15 ноември, 20:00 часот, автобус бр.64, Карпош I, во Скопје.

Извор на информации: Електронски медиум Плусинфо мк.

Инволвирани жртви:Непозната група млади луѓе.
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РМ), Телесна повреда (Член 130, КЗ на РМ), Учество во тепачка (Член 132, КЗ на РМ).

Сторители:Непозната група млади луѓе.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Разлика во етничкото потекло – според очевидците, во тепачката учествувале две групи, Македонци и Албанци;
2. Природа на насилството – инцидентот се случил во јавност;

Статус на случајот:Непознато.

Одговор на локалните власти:До моментот на пишување на овој извештај, МВР не одговори на Барањето за информации од јавен карактер кое Комитетот го испрати во врска со овој инцидент.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот помеѓу двете најголеми заедници во земјата.What happened: A group of approx. 10 people got into a fight in a public bus No.64. According to eyewitnesses, in the fight participated two groups, Macedonians and Albanians. The Police intervened and took the participants into custody

Date, time and location of the incident: December 15th, 20:00hrs, bus No.64, Karposh 1, Skopje.

Source of information: The electronicmediaPlusinfo.mk.

Victim(s) involved: Unknown group of young people.

Type of the crime(s): Violence (Art.386 CCRM), Bodily harm (Art.130 CCRM), Participation in a fight (Art.132 CCRM).

Perpetrator(s): Unknown group of young people.

Brief description of incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is the ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators are:
1. Difference in ethnic background –according to eyewitnesses, in the fight participated two groups, Macedonians and Albanians;
2. Nature of violence – the incident was carried out in public;

Status of the case: Unknown.

Response of local authorities: To the moment of writing this report, the MOI hasn’t answered upon the Request for public information that the Committee has sent in relation to this incident.

Impact on the victim(s) and the community: This incident puts into question the ethnic coexistence between the two major communities in the country.Çfarë ka ndodhur: Një grup prej përafërsisht 10 njerëzish patën një grindje në një autobus publik me nr.64. Sipas dëshmitarëve okularë, në përleshje kanë marrë pjesë dy grupe, maqedonas dhe shqiptarë. Policia ndërhyri dhe i mori pjesëmarrësit në paraburgim

Data, koha dhe vendi i incidentit: 15 dhjetor, 20: 00, autobusi nr.64, Karposh 1, Shkup.

Burimi i informacionit: media elektronike Plusinfo.mk.

Viktima (t) e përfshihen: grupi i panjohur i të rinjve.

Lloji i krimit (eve) Dhunë (Neni 386 KPRM), Lëndime trupore (Neni 130 KPRM), Pjesëmarrje në përleshje (Neni 132 KPRM).

Kryerësi (t): Grup i panjohur i të rinjve.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me tregues të paragjykimit: Në këtë incident, motiv i paragjykimit është origjina etnike, shtetësia apo gjuha, dhe treguesit e paragjykimit janë:
1. Dallimi në përkatësinë etnike - sipas dëshmitarëve okularë, në përleshje kanë marrë pjesë dy grupe, maqedonas dhe shqiptarë;
2. Natyra e dhunës - incidenti është kryer në vend publik;

Statusi i rastit: I panjohur.

Përgjigja e autoriteteve lokale: Deri në momentin e shkrimit të këtij raporti, MPB nuk është përgjigjur në kërkesën për informim publik që Komiteti ka dërguar në lidhje me këtë incident.

Ndikimi mbi viktimën (at) dhe komuniteti: Ky incident vë në pikëpyetje bashkëjetesën etnike midis dy bashkësive më të mëdha në vend.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Насилство

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Повреден малолетник во автобус со број 2

13:40 Oct 22, 2014

н. Центар, Скопје, 0.28 Kms

Уапсени 21 член на групата навивачи Комити

17:00 Feb 09, 2014

н. Карпош, Скопје, 0.35 Kms