Верифицирано

10-члена група ограбила тројца мигранти

12:45 Feb 11 2016 с. Визбегово

Опис
A ten-member group robbed three migrants - For English see below / Një grup prej 10 anëtarësh ka grabitur tre migrantë - Për shqip, shih më poshtë


Што се случило: Група на непознати сторители извршиле разбојништво врз тројца државјани на Шри Ланка во село Визбегово во близина на Центарот за баратели на азил. Додека трите лица се движеле по улицата биле пресретнати од 10 непознати машки лица облечени во темна облека и маски на главата кои ги заобиколиле и со закана и употреба на физичка сила им одзеле два мобилни телефони, 120 евра и идентификациска карта за азил, по што се оддалечиле од местото на настанот. Со тоа сторителите се стекнале со противправна имотна корист од околу 51.000 денари.

Датум, време и место на инцидентот: 11 февруари, 12:45 часот, во близина на Центарот за баратели на азил во с.Визбегово.

Извор на информации: Електронски медиум МКД.

Инволвирани жртви: Тројца мигранти од Шри Ланка.

Вид на злосторства: Разбојништво (Член 237, КЗ на РМ), Тешка кражба (Член 236 КЗ на РМ)

Сторители: Група од 10 непознати сторители.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Разлика во етничкото потекло – етничкото потекло на сторителите и жртвите се разликуваат; жртвите се припадници на група (мигранти од Шри Ланка) која е убедливо помалубројна од припадници од групата на граѓани во областа каде се случил инцидентот;
2. Модел на претходни инциденти – овој инцидент е последен од растечкиот тренд на кражби и напади врз мигранти.

Статус на случајот: Под истрага.

Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое Комитетот го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека од страна на СВР Скопје било доставено Известување од 17.02.2016 до Основно Јавно Обвинителство - Скопје .

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент ја доведува во прашање безбедноста на мигранти кои влегуваат и поминуваат низ земјата.What happened: A group of unknown perpetrators robbed three nationals of Sri Lanka in the village of Vizbegovo near the Reception Center for Asylum Seekers. While the three persons were walking on a street, they were intercepted by 10 unknown male persons dressed in dark clothes with masked heads and surrounded them, and thus by threatening them and by means of physical force robbed them of two mobile phones, 120 euros and an identity card for asylum, after which they left the place of the event. By doing so, the perpetrators gained an illegal profit of around 51,000 MKD.

Date, time and location of the incident: 11 February, at 12:45, near the Reception Center for Asylum Seekers in the village of Vizbegovo.

Source of information: Electronic medium MKD.mk.

Victim(s) involved: Three migrants from Sri Lanka.

Type of the crime(s): Robbery (Article 237, CC), Burglary (Article 236, CC).

Perpetrator(s): A group of 10 unknown perpetrators.

Brief description of the incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is ethnicity, nationality or language and the bias indicators are:
1. Difference in ethnicity – the ethnicity of the perpetrators is different from the ethnicity of the victims; the victims are members of a group (Sri Lankan migrants) which is significantly outnumbered by citizens of the area where the incident occurred;
2. Pattern of previous incidents – this incident is the latest in a growing trend of robberies and attacks on migrants.

Status of the case: Under investigation

Response of Local Authorities: In MOI’s response to the Committee’s request for public information regarding this incident, it is stated that SIA Skopje submitted a Report to the Public Prosecutor’s Office – Skopje on 17.02.2016.

Impact on the victim(s) and the community: This incident calls into question the safety of migrants entering and passing through the country.


Çfarë ka ndodhur: Një grup kryerës të panjohur kanë kryer grabitje mbi tri shtetas të Sri-Lankës në fshatin Vizbegovë në afërsi të Qendrës për Kërkues të Azilit. Ndërkohë që tre personat kanë lëvizur nëpër rrugë janë takuar nga 10 persona meshkuj të veshur me veshje të errëta dhe maska në kokë të cilët i kanë rrethuar dhe me kërcënim dhe përdorim të forcës fizike u kanë marrë dy telefona celularë, 120 euro dhe kartën identifikuese për azil, pastaj janë larguar nga vendngjarja. Kështu kryerësit kanë fituar dobi pronësore të paligjshme prej 51.000 denarësh.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 11 shkurt, ora 12:45, në afërsi të Qendrës për Kërkues të Azilit në fshatin Vizbegovë.

Burim i informacioneve: Medie elektronike MKD.

Viktimat e përfshira: Tre migrantë nga Sri-Lanka.

Lloji i krimit: Grabitje (Neni 237, KP i RM-së), Vjedhje e rëndë (Neni 236, KP i RM-së)

Kryerës: Një grup prej 10 kryerësish të panjohur.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është prejardhja etnike, shtetësia apo gjuha, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – prejardhja etnike e kryerësve dhe viktimave janë të ndryshme; viktima është përfaqësues i grupit (migrant nga Sri-Lanka) i cili është mjaft më i vogël në numër se grupi i qytetarëve në rajonin ku ka ndodhur incidenti;
2. Model i incidenteve të mëparshme – ky incident është ndjekur nga trendi i zmadhuar i vjedhjeve dhe sulmeve mbi migrantët.

Statusi i rastit: Nën hetim.

Përgjigja e pushtetit lokal: Në përgjigjen për kërkesën për informacione me karakter publik të cilën Komiteti ia ka dërguar MPB-së në lidhje me këtë incident thuhet se nga SPB-ja Shkup është dorëzuar Lajmërim më 17.02.2016 Prokuroria Themelore Publike - Shkup.

Ndikimi mbi viktimat dhe mbi bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje bashkëjetesën etnike midis dy bashkësive më të mëdha në shtet.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Сериозна закана,Физички напад

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0