Неверифицирани

Нападнати ученици од СУГС „Димитар Влахов“ во Скопје

13:30 Feb 20 2016 Центар, Скопје

Опис
Students attacked at “Dimitar Vlahov” Secondary School in Skopje - For English see below / Janë sulmuar nxënës në SHMKSH “Dimitar Vllahov” në Shkup - Për shqip, shih më poshtëШто се случило: Малолетни лица - ученици во СУГС „Димитар Влахов“, во неколку наврати од неколку лица биле физички нападнати кај Транспортниот центар во Скопје, на паркингот под надвозникот до депото на Пајак службата.

Датум, време и место на инцидентот: 20 февруари, околу 13:30 часот, на паркинг под надвозник до депото на Пајак службата кај Транспортниот центар во Скопје.

Извор на информации: Електронски медиум Репортер.

Инволвирани жртви: Неколку малолетни лица.
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РМ)

Сторители: Група од неколку непознати лица

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло – поради мешаниот етнички состав на учениците кои учат во наведеното училиште, можно е етничкото потекло на сторителите да се разликува од она на жртвата;
2. Природа на насилството – инцидентот се случил во јавност

Статус на случајот: Поднесено барање за поведување на прекршочна постапка.

Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое Комитетот го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека од страна на СВР Скопје било доставено барање за поведување на прекршочна постапка до Основен Суд Скопје 1 Скопје, Оддел за прекршоци.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот помеѓу двете најголеми заедници во земјата.


What happened: Minors – students at the “Dimitar Vlahov” Secondary School in Skopje, were physically attacked on few occasions by several persons at the Transport Center in Skopje, at the parking space under the overpass by the depot of the Towing Service.

Date, time and location of the incident: 20 February, around 13:30, at the parking space under the overpass by the depot of the Towing Service near the Transport Center in Skopje.

Source of information: Electronic medium Reporter.mk

Victim(s) involved: Several minors.

Type of the crime(s): Violence (Article 386, CC).

Perpetrator(s): A group of several unknown persons

Brief description of the incident with bias indicators: In this incident, the bias motive ethnicity, nationality or language and the bias indicators are:
1. Assumed difference in ethnicity – due to the different ethnic origin of students in the aforementioned school, it is possible that the ethnicity of the perpetrators is different from the ethnicity of the victim;
2. Nature of the violence – it was a public incident.

Status of the case: Filed request for initiation of a misdemeanor procedure.

Response of Local Authorities: In MOI’s response to the Committee’s request for public information regarding this incident, it is stated that SIA Skopje filed a request for initiation of a misdemeanour procedure with the Primary Court Skopje 1 Skopje – Misdemeanour Department.

Impact on the victim(s) and the community: This incident calls into question the ethnic coexistence between the two largest communities in the country.


Çfarë ka ndodhur: Persona të mitur – nxënës në SHMKSH “Dimitar Vllahov”, janë sulmuar disa herë fizikisht nga persona të panjohur te Qendra e Transportit në Shkup, në parkingun nën urrën te depoja e Shërbimit të merimangave.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 20 shkurt, rreth orës 13:30, në parkingun nën urrën te depoja e Shërbimit të merimangave te Qendra e Transportit në Shkup.

Burim i informacioneve: Media elektronike Reporter.

Viktimat e përfshira: Disa persona të mitur.

Lloji i krimit: Dhunë (Neni 386, KP i RM-së)

Kryerës: Një grup prej disa personash të panjohur

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është prejardhja etnike, shtetësia apo gjuha, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Dallimi i supozuar i prejardhjes etnike – Për shkak të përbërjes etnike të përzierë të nxënësve që shkojnë në shkollën e lartpërmendur, ka mundësi që prejardhja etnike kryerësve të jetë e ndryshme nga ajo e viktimës.
2. Natyra e dhunës – incidenti ka ndodhur në publik.

Statusi i rastit: Është dorëzuar kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse.

Përgjigja e pushtetit lokal: Në përgjigjen për kërkesën për informacione me karakter publik të cilën Komiteti ia ka dërguar MPB-së në lidhje me këtë incident thuhet se nga SPB Shkup është dorëzuar kërkesë për ngritje të procedurës kundërvajtëse në Gjykatën Themelore Shkup 1 Shkup, Sektori për kundërvajtje.

Ndikimi mbi viktimat dhe mbi bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje bashkëjetesën etnike midis dy bashkësive më të mëdha në shtet.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Насилство

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Насилство врз 13 годишен малолетник во автобус на ЈСП бр 65

19:00 Sep 27, 2018

Железничка станица, Центар, Скопје, Македонија, 0.06 Kms

Нападнат малолетник кај Транспортен центар

18:35 Mar 01, 2017

Центар, Скопје, 0.11 Kms

Девојка истепана во автобус

15:49 Feb 14, 2014

н. Аеродром, Скопје, 0.16 Kms

Нападнат малолетник во автобус со број 7

13:12 Nov 15, 2013

н. Аеродром, Скопје, 0.17 Kms