Неверифицирани

Тепачка меѓу навивачите на Вардар и Будуќност во ГТЦ

17:15 Feb 21 2016 Центар, Скопје

Опис
A fight between fans of “Vardar” and “Budukjnost” in GTC - For English see below / Rrahje midis tifozëve të Vardarit dhe Buduqnost në QTQ - Për shqip, shih më poshtë


Што се случило: Група навивачи на ФК Будуќност биле нападнати од група навивачи на ФК Вардар додека седеле во едно од кафулињата на кејот 13ти Ноември во Скопје. Масовната тепачка се одвивала во ГТЦ Скопје каде се искршени неколку излози во продавниците. Навивачите се удирале со стаклени шишиња, метални и други предмети, по што „Варварите“ се упатиле кон хотелот „Холидеј ин“. Во инцидентот е потешко повреден еден скопски навивач, а полесно повредени се двајца црногорски навивачи.

Датум, време и место на инцидентот: 21 февруари, 17:15 часот, ул.Кеј 13 Ноември и ГТЦ Скопје.

Извор на информации: Електронски медиум Спорт365 и дневен весник Дневник.

Инволвирани жртви: 3 лица од кои еден потешко повреден скопски навивач и двајца полесно повредени црногорски навивачи.

Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РМ), Учество во тепачка (Член 132, КЗ на РМ), Тешка телесна повреда (Член 131, КЗ на РМ) Телесна повреда (Член 130, КЗ на РМ)

Сторители: Непознат број навивачи на ФК Будуќност и на ФК Вардар.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил за време на спортски настан, пристрасниот мотив е етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Модел на претходни инциденти – на овој инцидент му претходи инцидент од еден ден претходно, кога навивачите на ФК Будуќност учествуваа во тепачка со навивачите на ФК Шкендија.
2. Природа на насилство – инцидентот се случил во јавност;

Статус на случајот: Непознат. (Според информации пренесени од медиумите приведени се 23 навивачи на ФК „Будуќност и одредени им се парични казни.)

Одговор на локалните власти: До моментот на пишување на овој извештај, МВР не одговори на Барањето за информации од јавен карактер кое Комитетот го испрати во врска со овој инцидент.

Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна состојба во земјата, соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството и безбедноста на луѓето присутни на или во близина на спортски натпревари.What happened: A group of fans of FC “Budukjnost” was attacked by a group of fans of FC “Vardar” while they were sitting in one of the cafés on “Kej 13 November” in Skopje. The mass fight took place in GTC Skopje where a few store windows were broken. Fans hit each other with glass bottles, metal, and other objects, after which the “Varvari” headed towards the “Holiday Inn” Hotel. In the incident, one of the fans from Skopje was more seriously injured, while two Montenegrin fans were less severely injured.

Date, time and location of the incident: 21 February, at 17:15, on “Kej 13 Noemvri” Street and GTC Skopje.

Source of information: Electronic medium
Sport365 and daily newspaper “Dnevnik”

Victim(s) involved: 3 persons, one of whom was a more severely injured fan from Skopje, while less severely injured were two fans from Montenegro

Type of the crime(s): Violence (Article 386, CC), Participation in a fight (Article 132, CC), Heavy bodily injury (Article 131, CC), Bodily injury (Article 130, CC).

Perpetrator(s): An unknown number of fans of FC “Budkjnost” and FC “Vardar”.

Brief description of the incident with bias indicators: In this incident which happened at a sporting event, the bias motive is ethnicity, nationality or language and bias indicators are:
1. Pattern of previous incidents – this incident was preceded by another one from the day before when fans of FC “Budukjnost” participated in a fight with fans of FC “Shkendija”;
2. Nature of violence – it was a public incident.

Status of the case: Unknown (According to media reports, 23 fans of FC “Budukjnost” were detained and fined).

Response of Local Authorities: By the time of the writing of this report, MOI had not responded to the Committee’s request for public information regarding this incident.

Impact on the victim(s) and the community: These types of incidents call into question the safety in the country in general, the coexistence of different ethnic groups in the society and the safety of people attending or near sports matches.Çfarë ka ndodhur: Një grup tifozësh të KF Buduqnost janë sulmuar nga një grup tifozësh të KF Vardar ndërkohë që kanë qenë ulur në një prej lokaleve në kejin 13 Nëntori në Shkup. Rrahja masive ka ndodhur në QTQ Shkup ku janë thyer disa vitrina të dyqaneve. Tifozët janë goditur me shishe qelqi, metalike dhe objekte të tjera, pas kësaj “Varvarët” kanë vajtur drejt hotelit “Holidej in”. Në këtë incident është lënduar më rëndë një tifoz shkupjan, kurse janë lënduar më lehtë dy tifozë malazezë.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 21 shkurt, ora 17:15, rr. Kej 13 Nëntori dhe QTQ Shkup.

Burim i informacioneve: Media elektronike Sport365 dhe gazeta ditore Dnevnik.

Viktimat e përfshira: 3 persona prej të cilëve një tifoz shkupjan i lënduar më rëndë dhe dy tifozë malazezë të lënduar më lehtë.

Lloji i krimit: Dhunë (Neni 386, KP i RM-së), Pjesëmarrje në grindje (neni 132, KP i RM-së), Lëndim i rëndë trupor (Neni 131, KP i RM-së) Lëndim trupor (Neni 130, KP i RM-së)

Kryerës: Një numër i panjohur tifozësh të KF Buduqnost dhe të KF Vardar.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, që ka ndodhur gjatë një evenimenti sportiv, motivi i anshëm është prejardhja etnike, shtetësia apo gjuha, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – në këtë incident i paraprin incidenti i një ditë më parë, kur tifozët e KF Buduqnost morën pjesë në rrahjen me tifozët e KF Shkëndija.
2. Natyra e dhunës – Incidenti ka ndodhur në publik.

Statusi i rastit: I panjohur. (Sipas informacioneve të transmetuara nga mediat janë arrestuar 23 tifozë të KF Buduqnost dhe u janë caktuar dënime me të holla).

Përgjigja e pushtetit lokal: Deri në momentin e shkrimit të këtij raporti, MPB-ja nuk i është përgjigjur Kërkesës për informacione publike të cilën Komiteti e ka dërguar në lidhje me këtë incident.

Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme të sigurisë në shtet, bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri dhe sigurinë e njerëzve të pranishëm apo që janë në afërsi të ndeshjeve sportive.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Физички напад,Телесна повреда,Насилство,Напад со ладно оружје

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0