Верифицирано

Физички нападнат Тодор Петров

12:17 Feb 27 2016 Бутел, Скопје

Физички нападнат Тодор Петров Физички нападнат Тодор Петров
Опис
Todor Petrov physically attacked - For English see below / Është sulmuar fizikisht Todor Petrov - Për shqip, shih më poshtë


Што се случило: Претседателот на Светскиот македонски конгрес (СМК) Тодор Петров, бил физички нападнат од страна на неколку непознати лица по осветувањето на камен-темелникот на крстот во скопската населба Бутел, каде присуствувал на поставувањето на темелите на 51-метарскиот крст чија изградба е иницијатива на СМК. Според информации пренесени од медиумите, на Петров му била укажана лекарска помош во Ургентниот центар во Скопје.

Датум, време и место на инцидентот: 27 февруари, 12:17 часот, угостителски објект „Казабланка" Бутел, Скопје.

Извор на информации: Електронски медиум Емагазин, дневен весник Дневник, електронски медиум Локално, национален телевизиски медиум Телма.

Инволвирани жртви: Едно лице.

Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РМ), Телесна повреда (Член 130, КЗ на РМ), Учество во тепачка (Член 132, КЗ на РМ)

Сторители: Група од неколку сторители.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е религиозната припадности или верско убедување, а пристрасните индикатори се:
1. Перцепција на жртвата – според изјава дадена за медиумите, жртвата гледа на инцидентот како пристрасно мотивиран;
2. Време – инцидентот се случил непосредно по осветувањето на камен темелникот на крстот во општина Бутел;
3. Местоположба – Инцидентот се случил во област населена со население со мешани етнички состав и религиозна припадност;
4. Природа на насилството – инцидентот се случил во јавност;
5. Недостаток на други мотиви.

Статус на случајот: Поднесена кривична пријава против три лица осомничени за нападот.

Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое Комитетот го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека од страна на СВР Скопје била доставена кривична пријава до Основно Јавно Обвинителство Скопје.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент ја доведува во прашање безбедноста на различни верски заедници во земјата.What happened: Todor Petrov, the President of the World Macedonian Congress (WMC), was physically attacked by several unknown persons after the consecration of the cross’s foundation stone in Butel where he attended the laying of the foundations of the 51-meter cross, the construction of which was an initiative of WMC. According to the media information, Petrov was given medical aid at the Emergency Center in Skopje.

Date, time and location of the incident: 27 February, at 12:17, “Kazablanka” Restaurant in Butel, Skopje.

Source of information: Electronic Medium Emagazin, Daily Newspaper Dnevnik, electronic medium Lokalno, National TV medium Telma.

Victim(s) involved: One person.

Type of the crime(s): Violence (Article 386, CC), Bodily injury (Article 130, CC), Participation in a fight (Article 132, CC).

Perpetrator(s): A group of several perpetrators.

Brief description of the incident with bias indicators: In this incident which happened at a sporting event, the bias motive is ethnicity, nationality or language and bias indicators are:
1. Perception of the victim – according to the statement issued for the media, the victims perceives the incident as bias-motivated;
2. Time – the incident happened shortly after the consecration of the cross’s foundation stone in Butel;
3. Location - The incident occurred in an area inhabited by a population of different ethnicity and religious affiliation;
4. Nature of violence - the incident took place in public;
5. Lack of other motives.

Status of the case: Filed criminal charges against three suspects for the attack.

Response of Local Authorities: In MOI’s response to the Committee’s request for public information regarding this incident, it is stated that SIA Skopje submitted the criminal charges to the Public Prosecutor’s Office in Skopje.

Impact on the victim(s) and the community: This incident calls into question the safety of different religious communities in the country.Çfarë ka ndodhur: Presidenti i Kongresit Botëror Maqedonas (KBM) Todor Petrov, është sulmuar fizikisht nga disa persona të panjohur pas shenjtërimit të gur-themelit të kryqit në lagjen Butell të Shkupit, ku ka marrë pjesë në shenjtërimin e themeleve të kryqit 51 metra të lartë ndërtimi i të cilit është iniciativë e KBM-së. Sipas informacioneve të transmetuara nga Mediat, Petrovit i është dhënë ndihma mjekësore në Qendrën e Urgjencës në Shkup.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 27 shkurt, ora 12:17, objekti “Kazabllanka”, Butell, Shkup.

Burim i informacioneve: Media elektronike Emagazin, gazeta ditore Dnevnik, Media elektronike Lokalno, media nacionale televizive Telma.

Viktimat e përfshira: Një person.

Lloji i krimit: Dhunë (Neni 386, KP i RM-së), Lëndim trupor (Neni 130, KP i RM-së), Pjesëmarrje në grindje (neni 132, KP i RM-së)

Kryerës: Një grup prej disa kryerësish.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është prejardhja fetare, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Perceptimi i viktimës – sipas deklaratës të dhënë për mediat, viktima e konsideron incidentin si incident me motivim të anshëm.
2. Koha – incidenti ka ndodhur menjëherë pas shenjtërimit të gur-themelit të kryqit në Komunën e Butellit.
3. Vendndodhja – Incidenti ka ndodhur në rajonin e banuar me popullatë me përbërje etnike dhe përkatësi fetare të përzierë.
4. Natyra e dhunës – incidenti ka ndodhur në publik.
5. Mungesa e motiveve të tjera.

Statusi i rastit: Është dorëzuar fletëparaqitje kundër tre personave të dyshuar për sulmin.

Përgjigja e pushtetit lokal: Në përgjigjen për kërkesën për informacione me karakter publik të cilën Komiteti ia ka dërguar MPB-së në lidhje me këtë incident thuhet se nga SPB Shkup është dorëzuar fletëparaqitje penale te Prokuroria Themelore Publike Shkup.

Ndikimi mbi viktimat dhe mbi bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje sigurinë e bashkësive të ndryshme fetare në shtet.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Физички напад,Телесна повреда

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Шеќеринска нападната од Амди Бајрам

17:00 Apr 13, 2014

Шуто Оризари, 0.72 Kms

Искршен штаб на СДСМ во Бутел

01:00 Sep 27, 2017

н. Бутел, Скопје, 0.74 Kms

Младинците на КК Вардар нападнати во Бутел

13:37 Jun 08, 2014

н. Бутел, Скопје, 0.9 Kms