Неверифицирани

Крвав инцидент во Тетово

16:00 Mar 4 2016 Тетово

Опис
A bloody incident in Tetovo For English see below / Incident i përgjakur në Tetovë - Për shqip, shih më poshtë


Што се случило: Во дворот на тетовската гимназија „7-ми Март“ се случила тепачка во која две 19 годишни лица од Тетово се здобиле со повреди. Според податоците од полицијата во тепачката учествувале седум лица, од кои двајца 19 годишници и петмина 18 годишници, сите од Тетово. Најпрвин меѓу двете групи започнала вербална расправија која брзо преминала во меѓусебна тепачка при што едно 19 годишно лице се здобило се две убодни рани во пределот на грбот, најверојатно од нож, а неговиот врсник со сериозна повреда на раката од удар. На двајцата им била пружена лекарска помош во тетовската клиничка болница при што повредениот со убоди во грбот бил задржан за понатамошно лекување.

Датум, време и место на инцидентот: 4 март, 16:00 часот, училишниот двор на гимназијата 7ми Март во Тетово.

Извор на информации: Телевизија 24 Вести.

Инволвирани жртви: Две лица.

Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РМ), Телесна повреда (Член 130, КЗ на РМ), Учество во тепачка (Член 132, КЗ на РМ).

Сторители: Група ученици од гимназијата „7ми Март “.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло – поради мешаниот етнички состав на учениците кои учат во наведеното училиште, можно е припадниците на двете групи да имаат различно етничко потекло;
2. Природа на насилството – инцидентот се случил во јавност.

Статус на случајот: Поднесена кривична пријава.

Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое Комитетот го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека од страна на СВР Тетово е поднесена кривична пријава за кривично дело „Насилство“ до Основното Јавно Обвинителство - Тетово.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот помеѓу двете најголеми заедници во земјата.What Happened: In the yard of the Tetovo high school “7-mi Mart” occurred a fight in which two 19-year-olds from Tetovo were injured. According to the police, seven people were involved, two of whom were 19-year-olds and five of whom were 18-year-olds, all from Tetovo. At first, the two groups started a verbal argument that quickly turned into a fight and one 19-year-old acquired two stab wounds in the back, probably from a knife, and his peer ended up with a serious injury on his hand from a hit. Both of them were provided with medical assistance in the Tetovo Clinical Hospital where the injured with stabs in the back was held for further treatment.

Date, time and location of the incident: 4 March, at 16:00, in the school yard of “7-mi Mart” High School in Tetovo.

Source of information: Television channel 24 Vesti.

Victim(s) involved: Two persons.

Type of the crime(s): Violence (Article 386, CC), Bodily injury (Article 130, CC), Participation in a fight (Article 132, CC).

Perpetrator(s): Students from the “7-mi Mart” High School

Brief description of the incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is ethnicity, nationality and language and bias indicators are:
1. Assumed difference in ethnicity – due to the different ethnicity of students attending the school in question, it is possible that the two groups involved are of different ethnicities;
2. Nature of violence – it was a public incident.

Status of the case: Filed criminal charges.

Response of Local Authorities: In MOI’s response to the Committee’s request for public information regarding this incident, it is stated that SIA Tetovo submitted the criminal charges for the criminal act of “Violence” to the Public Prosecutor’s Office – Tetovo.

Impact on the victim(s) and the community: This incident calls into question the ethnic coexistence between the two largest communities in the country.Çfarë ka ndodhur: Në oborrin e gjimnazit “7 Marsi” në Tetovë ka ndodhur rrahje ku dy persona 19-vjeçarë nga Tetova kanë marrë lëndime. Sipas të dhënave të policisë në rrahje kanë marrë pjesë shtatë persona, prej të cilëve dy 19-vjeçarë dhe pesë 18-vjeçarë, të gjithë nga Tetova. Së pari midis dy grupeve ka nisur debat verbal që shpejt ka kaluar në rrahje midis tyre ku një person 19-vjeçar ka marrë dy plaga me thikë në kurriz, kurse moshatari i tij ka pësuar lëndim serioz në dorë prej goditjes. Të dyve u është dhënë ndihmë mjekësore në spitalin klinik në Tetovë, ku i lënduar me plagë në kurriz është mbajtur për mjekim të mëtejshëm.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 4 mars, ora 16:00, oborri i gjimnazit “7 Marsi” në Tetovë.

Burim i informacioneve: Televizioni 24 Vesti.

Viktimat e përfshira: Dy persona.

Lloji i krimit: Dhunë (Neni 386, KP i RM-së), Lëndim trupor (Neni 130, KP i RM-së), Pjesëmarrje në grindje (neni 132, KP i RM-së).

Kryerës: Grup nxënësish nga gjimnazi “7 Marsi” .

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është prejardhja etnike, shtetësia apo gjuha, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Dallimi i supozuar në prejardhjen etnike – për shkak të përbërjes së përzierë etnike të nxënësve që mësojnë në shkollën e dhënë, ka mundësi që të dy grupet të kenë prejardhje të ndryshme etnike.
2. Natyra e dhunës – Incidenti ka ndodhur në publik.

Statusi i rastit: Është ngritur fletëparaqitje penale.

Përgjigja e pushtetit lokal: Në përgjigjen për kërkesën për informacione me karakter publik të cilën Komiteti ia ka dërguar MPB-së në lidhje me këtë incident thuhet se nga SPB Tetovë është dorëzuar fletëparaqitje penale për veprën penale “Dhunë” në Prokurorinë Publike – Tetovë.

Ndikimi mbi viktimat dhe mbi bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje bashkëjetesën etnike midis dy bashkësive më të mëdha në shtet.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Физички напад,Насилство

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0