Неверифицирани

Малолетници нападнале момче во Тетово

13:08 Feb 12 2016 Тетово

Опис
Minors attacked a boy in Tetovo - - For English see below / Të mitur kanë sulmuar një djalosh në Tetovë - Për shqip, shih më poshtë


Што се случило: Четири малолетни лица, облечени со црни дуксери со качулки, пред зграда на улицата "Благоја Тоска" во Тетово нападнале едно 16-годишно момче, на кое со боксови му го скршиле носот.

Датум, време и место на инцидентот: 12 февруари, околу 13 часот, пред зграда на улица "Благоја Тоска" во Тетово.

Извор на информации: Дневен весник Вест.

Инволвирани жртви: Едно малолетно лице.

Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РМ), Учество во тепачка (Член 132, КЗ на РМ), Телесна повреда (Член 130, КЗ на РМ).

Сторители: Група од 4 непознати малолетни лица.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло – инцидентот се случил во град со мешан етнички состав на населението;
2. Природа на насилството – инцидентот се случил во јавност;

Статус на случајот: Поднесена кривична пријава против непознати сторители до Основното Јавно Обвинителство - Тетово за кривично дело „Тешка телесна повреда“.

Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое Комитетот го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека од страна на СВР Тетово е поднесена кривична пријава против непознати сторители до Основното Јавно Обвинителство - Тетово за кривично дело „Тешка телесна повреда“.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот помеѓу двете најголеми заедници во земјата.What happened: Four minors, dressed in black hooded sweatshirts, in front of a building on “Blagoja Toska” Street in Tetovo, attacked a 16-year-old boy and broke his nose with fists.

Date, time and location of the incident: 12 February, around 13:00, in front of a building on “Blagoja Toska” Street in Tetovo.

Source of information: Daily Newspaper “Vest”.

Victim(s) involved: One minor.

Type of the crime(s): Violence (Article 386, CC), Participation in a Fight (Article 132, CC), Bodily injury (Article 130, CC).

Perpetrator(s): A group of 4 unknown minors.

Brief description of the incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is ethnicity, nationality or language and the bias indicators are:
1. Assumed difference in ethnicity – the incident took place in an area inhabited by people of a different ethnicity;
2. Nature of the violence – it was a public incident.

Status of the case: Filed criminal charges against unknown perpetrators with the Public Prosecutor’s Office – Tetovo for the criminal act “Heavy bodily injury”.

Response of Local Authorities: In MOI’s response to the Committee’s request for public information regarding this incident, it is stated that SIA Tetovo submitted the criminal charges against unknown perpetrators to the Public Prosecutor’s Office – Tetovo for the criminal act “Heavy bodily injury”.

Impact on the victim(s) and the community: This incident calls into question the ethnic coexistence between the two largest communities in the country.Çfarë ka ndodhur: Katër persona të mitur, të veshur me bluza të zeza me kapele, para ndërtesës në rrugën “Bllagoj Toska” në Tetovë kanë sulmuar një djalosh 16 vjeçar, të cilët me grushte ia kanë thyer hundën.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 12 shkurt, rreth orës 13, para ndërtesës në rrugën “Bllagoj Toska” në Tetovë.

Burim i informacioneve: Gazeta ditore “Vest”.

Viktimat e përfshira: Një person i mitur.

Lloji i krimit: Dhunë (Neni 386, KP i RM-së), Pjesëmarrje në grindje (neni 132, KP i RM-së), Lëndim trupor (Neni 130, KP i RM-së).

Kryerës: Grup prej 4 personash të mitur të panjohur.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është prejardhja etnike, shtetësia apo gjuha, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Dallimi i supozuar i prejardhjes etnike – incidenti ka ndodhur në qytet me përbërje të përzierë etnike.
2. Natyra e dhunës – incidenti ka ndodhur në publik.

Statusi i rastit: Është ngritur kallëzim penal kundër kryerësve të panjohur në Prokurorinë Themelore Publike – Tetovë , për veprën penale “Lëndim i rëndë trupor”.

Përgjigja e pushtetit lokal: Në përgjigjen për kërkesën për informacione me karakter publik të cilën Komiteti ia ka dërguar MPB-së në lidhje me këtë incident thuhet se nga SPB Tetovë është ngritur kallëzim penal kundër kryerësve të panjohur në Prokurorinë Themelore Publike – Tetovë , për veprën penale “Lëndim i rëndë trupor”.

Ndikimi mbi viktimat dhe mbi bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje bashkëjetesën etnike midis dy bashkësive më të mëdha në shtet.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Физички напад,Телесна повреда

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0