Неверифицирани

Деветнасетгодишно момче прободено во градниот кош

21:00 Feb 1 2016 Карпош, Скопје

Опис
A nineteen-year-old boy stabbed in the chest- For English see below / Një djalosh nëntëmbëdhjetë vjeçar është goditur me një objekt të mbrehtë në kraharor - Për shqip, shih më poshtë


Што се случило: Деветнаесетгодишно момче било прободено со остар предмет во градниот кош и слабината, слегувајќи од автобус бр.19 на автобуската постојка кај комплекс Треска во Скопје. Момчето заедно со уште двајца другари слегло од автобусот, по што од истиот автобус излегле уште четири непознати лица и без повод и причина го избоделе момчето во градниот кош и слабината. Во Ургентниот центар на момчето му биле констатирани тешки телесни повреди (пробиена белодробна марамица).

Датум, време и место на инцидентот: 1 февруари, околу 21 часот, автобуска постојка кај комплекс Треска во Скопје.

Извор на информации: Електронски медиум Макфакс
Инволвирани жртви: Едно деветнаесетгодишно лице.

Вид на злосторства: Тешка телесна повреда (Член 131, КЗ на РМ), Насилство (Член 386, КЗ на РМ), Учество во тепачка (Член 132, КЗ на РМ)

Сторители: Група од 4 непознати сторители.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
Претпоставена разлика во етничкото потекло – непосредно пред инцидентот, сторителите и жртвата се возеле во автобус бр.19 кој транзитира во област населена од луѓе со мешан етнички состав;
Природа на насилство – инцидентот се случил во јавност;

Статус на случајот: Под истрага.

Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое Комитетот го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека од страна на СВР Скопје е доставено писмено известување од 04.02.2016 година до Основното Јавно Обвинителство Скопје.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот помеѓу двете најголеми заедници во земјата.What happened: A nineteen-year-old boy was stabbed in the chest and abdomen with a sharp object while getting off the city bus no. 19 at the bus station at “Treska” in Skopje. The boy, along with two of his friends, got off the bus, after which four other unknown persons got off the same bus and stabbed him in the chest and abdomen. The Emergency Center found that the boy had suffered a heavy bodily injury (punctured pleural cavity).

Date, time and location of the incident: 1 February, around 21:00, bus station at “Treska” in Skopje.

Source of information: Electronic medium “Makfax”.

Victim(s) involved: One nineteen-year-old person.

Type of the crime(s): Heavy bodily injury (Article 131, CC), Violence (Article 386, CC), Participation in a fight (Article 132, CC).

Perpetrator(s): A group of 4 unknown perpetrators

Brief description of the incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is ethnicity, nationality or language and the bias indicators are:
1. Assumed difference in ethnicity – shortly before the incident, the perpetrators and the victim were in the bus no. 19 which transits through an area inhabited by people of a different ethnicity;
2. Nature of the violence – it was a public incident.

Status of the case: Under investigation.

Response of Local Authorities: In MOI’s response to the Committee’s request for public information regarding this incident, it is stated that SIA Skopje submitted a written report to the Public Prosecutor’s Office on 04.02.2016.

Impact on the victim(s) and the community: This incident calls into question the ethnic coexistence between the two largest communities in the country.Çfarë ka ndodhur: Një djalosh nëntëmbëdhjetë vjeçar është goditur me objekt të mprehtë në kraharor dhe ije, duke zbritur nga autobusi me nr. 19 në stacionin e autobusit te kompleksi Treska, në Shkup. Djaloshi së bashku me dy shokë ka zbritur nga autobusi, kurse më pas nga i njëjti autobus kanë zbritur edhe katër persona dhe pa shkas dhe arsye e kanë goditur djaloshin në kraharor dhe ije. Në Qendrën e Urgjencës te djaloshi janë konstatuar lëndime të rënda trupore (është shpuar pleura e mushkërisë).

Data, koha dhe vendi i incidentit: 1 shkurt, rreth orës 21, stacioni i autobusit te kompleksi Treska, në Shkup.

Burim i informacioneve: Medie elektronike Makfaks

Viktimat e përfshira: Një djalosh nëntëmbëdhjetë vjeçar.

Lloji i krimit: Lëndim trupor (Neni 130, KP i RM-së), Dhunë (Neni 386, KP i RM-së), Pjesëmarrje në grindje (neni 132, KP i RM-së).

Kryerës: Grup prej 4 kryerës të panjohur.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është prejardhja etnike, shtetësia apo gjuha, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Dallimi i supozuar i prejardhjes etnike – drejtpërdrejt para incidentit, kryerësit dhe viktima kanë udhëtuar me autobus nr. 19 që qarkullon në rajonin e banuar me njerëz me përbërje të përzierë etnike;
2. Natyra e dhunës – incidenti ka ndodhur në publik;

Statusi i rastit: Nën hetim.

Përgjigja e pushtetit lokal: Në përgjigjen për kërkesën për informacione me karakter publik të cilën Komiteti ia ka dërguar MPB-së në lidhje me këtë incident thuhet se nga SPB-ja Shkup është dorëzuar lajmërim me shkrim më 04.02.2016 te Prokuroria Publike Themelore Shkup.

Ndikimi mbi viktimat dhe mbi bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje bashkëjetesën etnike midis dy bashkësive më të mëdha në shtet.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Телесна повреда,Напад со ладно оружје

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0