Неверифицирани

Оштетен автобусот на навивачите на ФК Шкендија, нема повредени

13:47 Mar 13 2016 Ченто, Скопје

Опис
Damaged bus of FC “Shkendija” fans - For English see below / U dëmtua autobusi i tifozëve të KF Shkëndija - Për shqip, shih më poshtë


Што се случило: Непознат сторител со тврд предмет оштетил едно странично стакло на автобус со тетовски регистарски ознаки. Во автобусот се превезувале навивачи на ФК „Шкендија“ од Тетово. Во инцидентот нема повредени лица. Според порталот „Iliria News“, напаѓачите биле припадници на македонската заедница.

Датум, време и место на инцидентот: 13 март, околу 13:40 часот на ул. „Методија Андонов - Ченто", Скопје.

Извор на информации: Електронски медиум МКД, електронски медиум Iliria News.

Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.

Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ на РМ).

Сторители: Непознати.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло – можно е инцидентот да е предизвикан од навивачи со различно етничко потекло од она на навивачите кои се превезувале со автобусот.

Статус на случајот: Под истрага.

Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое Комитетот го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека од страна на СВР Тетово бил сочинет записник за примање на кривична пријава за кривично дело „Оштетување на туѓи предмети“ кое дело се гони по приватна тужба и истиот бил доставен до СВР Скопје, каде се преземаат мерки за откривање на сторителите на кривичното дело.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот помеѓу двете најголеми заедници во земјата и безбедноста на луѓето присутни на или во близина на спортски натпревари.What happened: An unknown perpetrator damaged a side window of a bus with licence plates from Tetovo with a hard object. The bus was transporting fans of FC “Shkendija” from Tetovo. There were no injured in the incident. According to the “Iliria News” portal, the perpetrators were members of the Macedonian community.

Date, time and location of the incident: 13 March, around 13:40, on “Metodija Andonov − Chento” Street in Skopje.

Source of information: Electronic medium MKD.mk, Electronic medium Iliria News.

Victim(s) involved: Aside from the material damage, there were no victims of this incident.

Type of the crime(s): Damage to objects of others (Article 243, CC).

Perpetrator(s): Unknown

Brief description of the incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is ethnicity, nationality or language and the bias indicators are:
1. Assumed difference in ethnicity – it is possible that the incident was caused by football fans of a different ethnicity to one of the fans being transported with by the bus.

Status of the case: Under investigation

Response of Local Authorities: In MOI’s response to the Committee’s request for public information regarding this incident, it is stated that SIA Tetovo documented the filed criminal charges for the criminal act “Damage to objects of others”, an act that is prosecuted as a private lawsuit. The documentation was submitted to SIA Skopje where appropriate measures were being taken for identifying the perpetrators of the criminal act.

Impact on the victim(s) and the community: This incident calls into question the ethnic coexistence between the two largest communities in the country and the safety of people attending or near sports matches.Çfarë ka ndodhur: Një kryerës i panjohur me një objekt të fortë e ka dëmtuar njërin xham të autobusit me targa të Tetovës. Në këtë autobus janë transportuar tifozët e KF Shkëndija nga Tetova. Në këtë incident nuk ka persona të lënduar. Sipas portalit “Iliria News”, sulmuesit kanë qenë përfaqësues të bashkësisë maqedonase.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 13 mars, rreth orës 13:40 në rr. “Metodija Andonov – Çento”, Shkup.

Burim i informacioneve: Media elektronike MKD, Media elektronike Iliria News.

Viktimat e përfshira: Përveç dëmit material në këtë incident nuk ka viktima.

Lloji i krimit: Dëmtim i objekteve të huaja (Neni 243, KP i RM-së).

Kryerës: Të panjohur.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është prejardhja etnike, shtetësia apo gjuha, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Dallimi i supozuar në prejardhjen etnike – ka mundësi që incidenti të jetë shkaktuar nga tifozë me prejardhje të ndryshme etnike, prej të tifozëve të cilët janë transportuar me këtë autobus

Statusi i rastit: Nën hetim.

Përgjigja e pushtetit lokal: Në përgjigjen për kërkesën për informacione me karakter publik të cilën Komiteti ia ka dërguar MPB-së në lidhje me këtë incident thuhet se nga SPB Tetovë është mbajtur procesverbal për pranim të fletëparaqitjes penale për veprën penale “Dëmtim i objekteve të huaja”, vepër e cila ndiqet me padi private dhe i njëjti është dorëzuar në SPB Shkup, ku po ndërmerren masa për zbulim e kryerësve të veprës penale.

Ndikimi mbi viktimat dhe mbi bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje bashkëjetesën etnike midis dy bashkësive më të mëdha në shtet dhe sigurinë e njerëzve të pranishëm apo në afërsi të ndeshjeve sportive.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Уништување на имот,Напад со ладно оружје

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0