Верифицирано

Претепан ученик во Куманово

10:00 Mar 22 2016 Куманово

Опис
Student beaten in Kumanovo - For English see below / Është rrahur një nxënës në Kumanovë -Për shqip, shih më poshtë


Што се случило: 13 годишен малолетник, припадник на македонската заедница, бил претепан од страна на 7 ученици припадници на албанската заедница од друго училиште, додека на автобуска постојка чекал автобус за да замине дома од училиште. Малолетникот бил претепан и удиран и откако ја изгубил свеста, по што се здобил со телесни повреди. Малолетникот и претходниот ден бил вознемируван од страна на еден од напаѓачите.

Датум, време и место на инцидентот: 22 март, околу 10 часот, автобуска постојка во близина на училиштето “Толи Зордумис”, Куманово.

Извор на информации: Телевизија Телма.

Инволвирани жртви: Едно малолетно лице.

Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РМ), Телесна повреда (Член 130, КЗ на РМ)

Сторители: Група од 7 малолетни Албанци.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Разлика во етничкото потекло – мешан етнички состав на учениците кои учат во наведеното училиште
2. Природа на насилството – инцидентот се случил во јавност.

Статус на случајот: Поднесено барање за поведување на прекршочна постапка.

Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое Комитетот го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека од страна на СВР Куманово до Основен Суд Куманово, Судија за малолетници, било поднесено Барање за поведување на прекршочна постапка.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот помеѓу двете најголеми заедници во земјата.What happened: A 13-year-old minor, a member of the Macedonian community, was beaten up by 7 students, members of the Albanian community from a different school, while he was waiting for the bus at a bus stop on his way from school to home. The minor was punched and beaten, after which he lost consciousness and ended up with bodily injuries. The minor was harassed by one of the attackers even the day before the incident.

Date, time and location of the incident: 22 March, around 10 o’clock, bus stop near “Toli Zordumis” School in Kumanovo.

Source of information: Television program Telma.

Victim(s) involved: One minor.

Type of the crime(s): Violence (Article 386, CC), Bodily injury (Article 130, CC).

Perpetrator(s): A group of 7 minor Albanians.

Brief description of the incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is ethnicity, nationality or language and the bias indicators are:
1. Difference in ethnicity – a different ethnicity of students attending the aforementioned school;
2. Nature of the violence – it was a public incident.

Status of the case: Filed request for initiation of a misdemeanor procedure

Response of Local Authorities: In the response to a request for public information submitted by Committee to the MOI regarding this incident, it is stated that SIA Kumanovo filed a Request for initiation of a misdemeanor procedure to the Primary Court in Kumanovo, Juvenile Judge.

Impact on the victim(s) and the community: This incident calls into question the ethnic coexistence between the two largest communities in the country.Çfarë ka ndodhur: një i mitur 13-vjeçar, përfaqësues i bashkësisë etnike maqedonase është rrahur nga 7 nxënës përfaqësues të bashkësisë etnike shqiptare nga një shkollë tjetër, ndërsa ka pritur autobus në stacionin e autobusit që të kthehet nga shkolla në shtëpi. I mituri është rrahur dhe goditur dhe pasi e ka humbur vetëdijen, duke marrë lëndime trupore. I mituri edhe një ditë më parë është shqetësuar nga njëri prej sulmuesve .

Data, koha dhe vendi i incidentit: 22 mars, rreth orës 10, stacioni i autobusit në afëri të shkollës “Toli Zordumis”, Kumanovë.

Burim i informacioneve: Televizioni Telma.

Viktimat e përfshira: Një person i mitur.

Lloji i krimit: Dhunë (Neni 386, KP i RM-së), Lëndim trupor (Neni 130, KP i RM-së)

Kryerës: Një grup prej 7 të miturish shqiptarë.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është prejardhja etnike, shtetësia apo gjuha, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Dallimi i supozuar në prejardhjen etnike – përbërja e përzierë etnike e nxënësve që mësojnë në shkollën në fjalë.
2. Natyra e dhunës – Incidenti ka ndodhur në publik.

Statusi i rastit: Është dorëzuar kërkesë për ngritje të procedurës kundërvajtëse.

Përgjigja e pushtetit lokal: Në përgjigjen për kërkesën për informacione me karakter publik të cilën Komiteti ia ka dërguar MPB-së në lidhje me këtë incident thuhet se nga SPB Kumanovë te Gjykata Themelore Kumanovë, Gjykatësi për të Mitur është dorëzuar Kërkesë për ngritje të procedurës kundërvajtëse.

Ndikimi mbi viktimat dhe mbi bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje bashkëjetesën etnike midis dy bashkësive më të mëdha në shtet.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Физички напад

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Оштетен партиски штаб на СДСМ во Куманово

16:59 Sep 24, 2018

Куманово, Македонија, 0.06 Kms

Нападнат ученик во Куманово

23:30 Feb 21, 2014

Куманово, 0.1 Kms

Искршен штабот на СДСМ во Куманово

10:40 Sep 24, 2018

Куманово, Македонија, 0.13 Kms