Неверифицирани

18-годишно момче нападнато на улица

22:08 Mar 30 2016 Бутел, Скопје

Опис
18-year-old boy attacked on the street - For English see below /Djalosh tetëmbëdhjetëvjeçar është sulmuar në rrugë - Për shqip, shih më poshtë


Што се случило: 18годишно лице без никаков повод или причина било физички нападнато од страна на двајца непознати напаѓачи со удари со гумен предмет во пределот на главата.

Датум, време и место на инцидентот: 30 март, околу 21:20 часот, ул. „Босна и Херцеговина“ Скопје.

Извор на информации: Електронски медиум МКД.

Инволвирани жртви: Едно лице.

Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РМ), Телесна повреда (Член 130, КЗ на РМ).

Сторители: Двајца непознати сторители.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло – инцидентот се случил во област населена од луѓе со мешан етнички состав;
2. Природа на насилство – инцидентот се случил во јавност;

Статус на случајот: Под истрага.

Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое Комитетот го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека од страна на СВР Скопје бил земен записник за примање на пријава, а за настанот се преземаат мерки за расчистување на прекршокот.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот помеѓу двете најголеми заедници во земјата.What happened: An 18-year-old person, with no apparent motive or reason, was physically attacked by two unknown attackers who hit him with a rubber object on the head.

Date, time and location of the incident: 30 March, around 21:20, on “Bosna I Hercegovina” Street in Skopje.

Source of information: Electronic medium MKD.mk.

Victim(s) involved: One Person

Type of the crime(s): Violence (Article 386, CC), Bodily injury (Article 130, CC).

Perpetrator(s): Two unknown perpetrators.

Brief description of the incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is ethnicity, nationality or language and the bias indicators are:
1. Assumed difference in ethnicity – the incident took place in an area inhabited by people of a different ethnicity;
2. Nature of the violence – it was a public incident.

Status of the case: Under investigation

Response of Local Authorities: In MOI’s response to the Committee’s request for public information regarding this incident, it is stated that SIA documented the filed charges and measures were being taken for resolving the incident.

Impact on the victim(s) and the community: This incident calls into question the ethnic coexistence between the two largest communities in the country.
Çfarë ka ndodhur: Një person 18-vjeçar pa ndonjë shkas dhe arsye është sulmuar fizikisht prej dy sulmuesve të panjohur duke e goditur me një objekt prej gome në pjesën e kokës.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 30 mars, rreth orës 21:20, rr. “Bosnja dhe Hercegovina” Shkup.

Burim i informacioneve: Media elektronike MKD.

Viktimat e përfshira: Një person.

Lloji i krimit: Dhunë (Neni 386, KP i RM-së), Lëndim trupor (Neni 130, KP i RM-së).

Kryerës: Dy kryerës të panjohur.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është prejardhja etnike, shtetësia apo gjuha, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Dallimi i supozuar në prejardhjen etnike – incidenti ka ndodhur në një rajon të populluar me njerëz me përbërje të përzierë etnike.
2. Natyra e dhunës – Incidenti ka ndodhur në publik.

Statusi i rastit: Nën hetim.

Përgjigja e pushtetit lokal: Në përgjigjen për kërkesën për informacione me karakter publik të cilën Komiteti ia ka dërguar MPB-së në lidhje me këtë incident thuhet se nga SPB Shkup është bërë procesverbal për pranimin e fletëparaqitjes, kurse për ngjarjen po merren pasa për zbardhjen e shkeljes.

Ndikimi mbi viktimat dhe mbi bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje bashkëjetesën etnike midis dy bashkësive më të mëdha në shtet.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Телесна повреда,Напад со ладно оружје

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Претепани малолетници во Бутел

18:00 Dec 18, 2017

Скопје, 0.01 Kms

Каменуван воз на релација Кичево-Скопје

14:45 Jun 02, 2013

Скопје- Железничка станица Скопје Север, 0.02 Kms

Демолиран штабот на ДУИ во Скопје

15:00 Oct 03, 2017

Нас. Скопје-Север, 0.13 Kms