Неверифицирани

17-годишно момче нападнато во автобус

13:43 Apr 3 2016 Чаир, Скопје

Опис
17-year-old boy attacked while on a bus - For English see below / Djalë 17-vjeçar është sulmuar në autobus - Për shqip, shih më poshtë


Што се случило: Седумнаесетгодишно момче било физички нападнато во автобус бр.9, кој сообраќал на релација од Топанско Поле до Бит Пазар, од страна на неколку непознати лица, при што се здобил со телесни повреди.

Датум, време и место на инцидентот: 3 Април, околу 13:45 часот, автобус бр.9

Извор на информации: Електронски медиум МКД.

Инволвирани жртви: Едно малолетно лице.

Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РМ), Телесна повреда (Член 130, КЗ на РМ)

Сторители: Непозната група млади луѓе.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло – инцидентот се случил во автобус бр.9 кој транзитира во област населена од луѓе со мешан етнички состав;
2. Природа на насилство – инцидентот се случил во јавност;

Статус на случајот: Затворен.

Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое Комитетот го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека од извршените проверки во евиденциите на СВР Скопје, било констатирано дека оштетеното лице се откажало од пријавата за извршен физички напад, за што била сочинета службена белешка од ПС ОН Бит Пазар за добиена информација преку непосреден разговор со граѓанин.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот помеѓу двете најголеми заедници во земјата.What happened: A 17-year-old boy was physically attacked on the bus no. 9 which was traveling from Topansko Pole to Bit Pazar by a few unknown persons, and thus he suffered bodily injuries.

Date, time and location of the incident: 3 April, around 13:45, on bus no. 9.

Source of information: Electronic medium MKD.mk.

Victim(s) involved: One minor.

Type of the crime(s): Violence (Article 386, CC), Bodily injury (Article 130, CC)

Perpetrator(s): A group of unknown young people.

Brief description of the incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is ethnicity, nationality or language and the bias indicators are:
1. Assumed difference in ethnicity – the incident took place on the city bus no. 9 which transits through an area inhabited by people of a different ethnicity;
2. Nature of the violence – it was a public incident.

Status of the case: Closed.

Response of Local Authorities: In MOI’s response to the Committee’s request for public information regarding this incident, it is stated that according to the record checks of SIA Skopje, it was established that the injured person had opted not to pursue for physical attack, for which an official note was drafted by PC Bit Pazar for information obtained from a direct conversation with a citizen.

Impact on the victim(s) and the community: This incident calls into question the ethnic coexistence between the two largest communities in the country.Çfarë ka ndodhur: Një djalosh 17 vjeçar është sulmuar fizikisht në autobusin nr. 9, i cili qarkullonte në relacionin Fushë Topanë deri në Bit Pazar, nga disa persona të panjohur, dhe i janë shkaktuar lëndime trupore.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 3 prill, rreth orës 13:45, autobusi nr. 9

Burim i informacioneve: Media elektronike MKD.

Viktimat e përfshira: Një person i mitur.

Lloji i krimit: Dhunë (Neni 386, KP i RM-së), Lëndim trupor (Neni 130, KP i RM-së)

Kryerës: Një grup i panjohur të rinjsh.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është prejardhja etnike, shtetësia apo gjuha, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Dallimi i supozuar në prejardhjen etnike – incidenti ka ndodhur në autobusin nr. 9 i cili qarkullon në një rajon të populluar me njerëz me përbërje të përzierë etnike.
2. Natyra e dhunës – Incidenti ka ndodhur në publik.

Statusi i rastit: I mbyllur.

Përgjigja e pushtetit lokal: Në përgjigjen për kërkesën për informacione me karakter publik të cilën Komiteti ia ka dërguar MPB-së në lidhje me këtë incident thuhet se nga kontrollet e kryera në evidentimet e SPB Shkup, është konstatuar se personi i dëmtuar ka hequr dorë nga fletëparaqitja për sulm fizik të kryer, për të cilën është mbajtur edhe shënimi zyrtar nga SP KP Bit Pazar për informacionin e marrë nëpërmjet bisedës së drejtpërdrejtë me qytetarin.

Ndikimi mbi viktimat dhe mbi bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje bashkëjetesën etnike midis dy bashkësive më të mëdha në shtet.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Физички напад,Телесна повреда,Насилство

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Нападнат штаб на СДСМ во Чаир

19:21 Apr 20, 2014

н. Чаир, Скопје, 0.13 Kms

Во Чаир нападнат малолетник

13:00 Sep 30, 2018

Чаир, Скопје, Македонија, 0.15 Kms