Верифицирано

Оштетен штабот на ВМРО-ДПМНЕ на „Востаничка“

01:30 Apr 30 2016 К. Вода, Скопје

Оштетен штабот на ВМРО-ДПМНЕ на „Востаничка“ Оштетен штабот на ВМРО-ДПМНЕ на „Востаничка“ Оштетен штабот на ВМРО-ДПМНЕ на „Востаничка“
Опис
VMRO-DPMNE headquarters damaged on “Vostanichka” - For English see below /U dëmtua shtabi i VMRO-DPMNE-së në “Vostaniçka” - Për shqip, shih më poshtë


Што се случило: Во Скопје на ул. „Востаничка“, Во објект во кој се наоѓа штабот на политичката партија „ВМРО ДПМНЕ“ во Скопје, од страна на неколку непознати лица биле искршени стаклата од влезната врата и страничните стакла од двете страни на вратата.

Датум, време и место на инцидентот: 30 април, околу 01:30 часот, партиски штаб на ВМРО-ДПМНЕ на ул.Востаничка, Скопје.

Извор на информации: Електронски медиум Репортер.

Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.

Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ на РМ), Предизвикување омраза, раздор или нетрпеливост врз национална, расна, верска и друга дискриминаторска основа (Член 319, КЗ на РМ)

Сторители: Непознати.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е политичка припадност, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е штабот на владејачката партија;

Статус на случајот: Непознат.

Одговор на локалните власти: До моментот на пишување на овој извештај, МВР не одговори на Барањето за информации од јавен карактер кое Комитетот го испрати во врска со овој инцидент.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент ја доведува во прашање општата политичка стабилност во земјата.


What happened: On “Vostanichka” Street in Skopje, in a building where the headquarters of VMRO-DPMNE is located in Skopje, several unknown persons shattered the glass of the front door and the glass on both sides of the door.

Date, time and location of the incident: 30 April, around 01:30, party headquarters of VMRO-DPMNE on “Vostanichka” Street, Skopje.

Source of information: Electronic medium Reporter.mk.

Victim(s) involved: Aside from the material damage, there were no victims of this incident.

Type of the crime(s): Damage to objects of others (Article 243, CC), Causing hatred, discord or intolerance on national, racial, religious and other discriminatory ground (Article 319, CC)

Perpetrator(s): Unknown perpetrators.

Brief description of the incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is political affiliation and the bias indicators are:
1. Target location – the target location is the headquarters of the governing political party;

Status of the case: Unknown.

Response of Local Authorities: By the time of the writing of this report, MOI had not responded to the Committee’s request for public information regarding this incident.

Impact on the victim(s) and the community: This incident calls into question the political stability of the country in general.
Çfarë ka ndodhur: Në Shkup në rrugën “Vostaniçka” në objektin ku gjendet shtabi i partisë politike VMRO-DPMNE, Shkup nga disa persona të panjohur janë thyer xhamat dhe e derës së hyrjes dhe xhamat anësore në të dyja anët e derës.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 30 prill, rreth orës 01:30, shtabi i partisë politike VMRO-DPMNE në rrugën “Vostaniçka” Shkup.

Burim i informacioneve: Media elektronike Reporter.

Viktimat e përfshira: Përveç dëmit material, në këtë incident nuk ka pasur viktima .

Lloji i krimit: Dëmtim i objekteve të huaja (Neni 243, KP i RM-së); Shkaktim i urrejtjes, përçarjes dhe mostolerancës në bazë nacionale, racore, fetare dhe bazë tjetër diskriminuese (Neni 319, KP i RM-së).

Kryerës: Të panjohur.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është përkatësia politike, kurse indikatorë të anshëm janë:
1. Lokacioni qëllimor – lokacioni qëllimor është shtabi i partisë qeveritare;

Statusi i rastit: I panjohur.

Përgjigja e pushtetit lokal: Deri në momentin kur është shkruar ky raport, MPB nuk i është përgjigjur Kërkesës për informacione me karakter publik të cilën Komiteti e ka dërguar në lidhje me këtë incident.

Ndikimi mbi viktimat dhe mbi bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje stabilitetin e përgjithshëm politik në shtet.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Уништување на имот,Уништување на симболи

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Нападнати малолетници во автобус

12:20 Feb 12, 2016

н. Кисела Вода, 0.26 Kms

Нападнат младинец во автобус на ЈСП бр. 65

11:50 Nov 04, 2016

Центар, Скопје, 0.26 Kms

Летоци со закани поврзани со Референдумот 2018

10:20 Sep 27, 2018

Кисела Вода, Скопје, Македонија, 0.5 Kms

Каменуван штаб на СДСМ во Кисела Вода

13:16 Feb 28, 2017

н. К. Вода, Скопје, 0.68 Kms

Каменуван штаб на ВМРО-ДПМНЕ во Кисела Вода

01:50 Sep 25, 2017

н. К. Вода, Скопје, 0.73 Kms