Неверифицирани

Со куршум во ногата повреден член на ИО на СДСМ Битола

13:12 Apr 27 2016 Карпош, Битола

Опис
A member of the Executive Board of SDSM Bitola shot in the leg For English see below / Me plumb në këmbë është plagosur një anëtar i KD-së së LSDM-së Manastir - Për shqip, shih më poshtë


Што се случило: Борче Петковски, член на Извршниот одбор на СДСМ во Битола и поранешен пратеник, бил повреден со куршум во ногата додека разговарал со неколкумина свои пријатели стоејќи на тротоар. Истиот бил веднаш пренесен во битолската болница, а по извршена интервенција на левата натколеница куршумот бил изваден. Не се знае дали било пукано во него или инцидентот се случил поради заскитан куршум.

Датум, време и место на инцидентот: 27 април, околу 13 часот, населба Карпош, Битола.

Извор на информации: Електронски медиум Exclusive.mk

Инволвирани жртви: Едно лице.

Вид на злосторства: Телесна повреда (Член 130, КЗ на РМ)

Сторители: Непознати.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е политичка припадности убедување, а пристрасните индикатори се:
1. Политичка функција – жртвата е висок функционер во најголемата опозициска партија;
2. Природа на насилството – инцидентот се случил во јавност;

Статус на случајот: Поднесена кривична пријава против непознат сторител.

Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое Комитетот го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека по пријавувањето на настанот во СВР Битола бил извршен комплетен увид и по целосното документирање била поднесена кривична пријава до Основното Јавно Обвинителство Битола против непознат сторител поради постоење на основи на сомнение за сторено кривично дело „Предизвикување општа опасност“ казниво по чл.288 од КЗ на РМ.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој вид инциденти ја доведуваат во прашање општата политичка стабилност во земјата.


What happened: Borche Petkovski, a member of the Executive Board of the SDSM party in Bitola and a former Member of Parliament, was injured by a bullet in the leg while he was talking to some friends, standing on a sidewalk. He was immediately transferred to the Bitola hospital, and after the medical intervention, a bullet was removed from his thigh. It is not certain if he was intentionally shot or if the incident occurred due to a stray bullet.

Date, time and location of the incident: 27 April, around 13:00, Municipality of Karposh, Bitola.

Source of information: Electronic medium Exclusive.mk.

Victim(s) involved: One person.

Type of the crime(s): Bodily injury (Article 130, CC).

Perpetrator(s): Unknown.

Brief description of the incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is political affiliation and the bias indicators are:
1. Political function – the victim is a senior official in the main opposition party;
2. Nature of the violence – it was a public incident.

Status of the case: Filed criminal charges against an unknown perpetrator.

Response of Local Authorities: In MOI’s response to the Committee’s request for public information regarding this incident, it is stated that after the reporting of the event to SIA Bitola, a complete review was conducted, and after the documentation was completed, criminal charges were filed with the Public Prosecutor's Office in Bitola against an unknown perpetrator on grounds for suspicion of committing the crime of “Causing a general danger”, punishable under Article 288 of the CC.

Impact on the victim(s) and the community: These types of incidents call into question the political stability of the country in general.Çfarë ka ndodhur: Borçe Petkovski, anëtar i Këshillit Drejtues të LSDM-së në Manastir dhe ish-deputet është plagosur me plumb në këmbë ndërsa ka biseduar me disa miq të vet duke qëndruar në trotuar. Ai është dërguar menjëherë në spitalin e Manastirit, ku pas intervenimit të kryer në mbigjurin e majtë plumbi është nxjerrë. Nuk dihet a është gjuajtur mbi të apo incidenti ka ndodhur për shkak të plumbit të humbur.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 27 prill, rreth orës 13, lagjja Karposh, Manastir.

Burim i informacioneve: Media elektronike Exclusive.mk

Viktimat e përfshira: Një person.

Lloji i krimit: Lëndim trupor (Neni 130, KP i RM-së)

Kryerës: Të panjohur.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është përkatësia dhe bindja politike, kurse indikatorë të anshëm janë:
1. Funksioni politik – viktima është funksionar i lartë në partinë më të madhe opozitare.
2. Natyra e dhunës – Incidenti ka ndodhur në publik

Statusi i rastit: Është ngritur fletëparaqitje penale kundër një kryerësi të panjohur.

Përgjigja e pushtetit lokal: Në përgjigjen për kërkesën për informacione me karakter publik të cilën Komiteti ia ka dërguar MPB-së në lidhje me këtë incident thuhet se pas paraqitjes së ngjarjes në SPB Manastir është kryer mbikëqyrje e tërësishme dhe pas dokumentimit të tërësishëm është dorëzuar fletëparaqitje penale te Prokuroria Themelore Publike Manastir kundër një kryerësi të panjohur sepse ekzistojnë baza dyshimi për kryerjen e veprës penale “Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm” që dënohet me nenin 288 të KP-së së RM-së.

Ndikimi mbi viktimat dhe mbi bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje stabilitetin e përgjithshëm politik në shtet.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Напад со огнено оружје

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0