Верифицирано

Обиени партиските простории на СДСМ во Кисела Вода

01:57 May 23 2016 К. Вода, Скопје

Обиени партиските простории на СДСМ во Кисела Вода
Опис
Destroyed premises of the SDSM party in Kisela Voda - For English see below / Janë hapur me forcë hapësirat e LSDM-së në Kisella Vodë - Për shqip, shih më poshtë


Што се случило: Во просториите на општинската организација на СДСМ во Кисела Вода бил извршен упад од страна на непознати сторители, при што насилно биле обиени бравите на шест врати од просториите, украдени биле три лаптоп компјутери, два деск компјутера и еден прожектор, а дополнително биле оштетени уште два компјутера од коишто се извадени хард дискови и други делови.

Датум, време и место на инцидентот: 23 мај, околу 02:00 часот, општинска организација на СДСМ во Кисела Вода.

Извор на информации: Дневен весник Утрински Весник.

Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.

Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ на РМ), Тешка кражба (Член 236 КЗ на РМ), Предизвикување омраза, раздор или нетрпеливост врз национална, расна, верска и друга дискриминаторска основа (Член 319, КЗ на РМ)

Сторители: Непознати сторители.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е политичка припадност, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е општинската организација на најголемата опозициска партија;

Статус на случајот: Под истрага.

Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое Комитетот го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека од страна на СВР Скопје бил доставен записник за извршен увид до Основно Јавно Обвинителство - Скопје.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент ја доведува во прашање општата политичка стабилност во земјата.What happened: In the premises of the SDSM municipal organization in Kisela Voda, there was a raid by unknown perpetrators during which the locks on six rooms doors were broken, three laptops were stolen as well as two desktop computers and a projector. Additionally, two other computers were damaged and their hard drives along with other parts were removed.

Date, time and location of the incident: 23 May, around 02:00, the municipal organization of SDSM in Kisela Voda.

Source of information: Daily newspaper Utrinski Vesnik.

Victim(s) involved: Aside from the material damage, there were no victims of this incident.

Type of the crime(s): Damage to objects of others (Article 243, CC), Burglary (Article 236, CC), Causing hatred, discord or intolerance on national, racial, religious and other discriminatory ground (Article 319, CC).

Perpetrator(s): Unknown perpetrators.

Brief description of the incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is political affiliation and the bias indicators are:
1. Target location – the target location is the municipal organization of the main opposition party;

Status of the case: Under investigation.

Response of Local Authorities: In MOI’s response to the Committee’s request for public information regarding this incident, it is stated that SIA Skopje submitted a record of conducted investigation to the Public Prosecutor’s Office – Skopje.

Impact on the victim(s) and the community: This incident calls into question the political stability of the country in general.Çfarë ka ndodhur: Në hapësirat e organizatës komunale të LSDM-së në Kisella Vodë është kryer hyrje me dhunë nga kryerës të panjohur, dhe gjatë kësaj janë hapur me forcë gjashtë dyert e hapësirave, janë vjedhur tri lap-topa, dy desk kompjuterë dhe një projektor, kurse janë shkatërruar edhe dy kompjuterë prej të cilëve janë marrë hard-disqet dhe pjesët e tjera.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 23 maj, rreth orës 02:00, organizata e komunës së LSDM-së në Kisella Vodë.

Burim i informacioneve: Gazeta ditore Utrinski vesnik.

Viktimat e përfshira: Përveç dëmit material, në këtë incident nuk ka viktima.

Lloji i krimit: Dëmtim i objekteve të huaja (Neni 243, KP i RM-së), Vjedhje e rëndë (Neni 236, KP i RM-së), Shkaktim i urrejtjes, përçarjes dhe mostolerancës në bazë nacionale, racore, fetare dhe bazë tjetër diskriminuese (Neni 319, KP i RM-së).

Kryerës: Kryerës të panjohur.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është përkatësia politike, kurse indikatorë të anshëm janë:
1. Lokacioni qëllimor – lokacioni qëllimor është organizata komunale e partisë më të madhe opozitare.

Statusi i rastit: Nën hetim.

Përgjigja e pushtetit lokal: Në përgjigjen për kërkesën për informacione me karakter publik të cilën Komiteti ia ka dërguar MPB-së në lidhje me këtë incident thuhet se nga SPB Shkup është dorëzuar procesverbal për mbikëqyrjen e kryer në Prokurorinë Themelore Publike - Shkup.

Ndikimi mbi viktimat dhe mbi bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje stabilitetin e përgjithshëm politik në shtet.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Уништување на имот

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN -1

Повеќе пријави

Каменуван штаб на СДСМ во Кисела Вода

13:16 Feb 28, 2017

н. К. Вода, Скопје, 0.19 Kms

Каменуван штаб на ВМРО-ДПМНЕ во Кисела Вода

01:50 Sep 25, 2017

н. К. Вода, Скопје, 0.34 Kms

Летоци со закани поврзани со Референдумот 2018

10:20 Sep 27, 2018

Кисела Вода, Скопје, Македонија, 0.36 Kms

Повредена тинејџерка во каменувана „58“-ка

13:32 Nov 25, 2013

н. Кисела Вода, Скопје, 0.41 Kms