Верифицирано

Нападнати мигранти кај с. Дуброво

22:00 Jun 7 2016 с. Дуброво

Опис
Migrants attacked near the village of Dubrovo - For English see below / Janë sulmuar migrantë afër f. Dubrovë - Për shqip, shih më poshtë


Што се случило: Петмина мигранти биле нападнати од страна на четири лица во с.Дуброво. Претходно, мигрантите биле пресретнати од лицата кои им предложиле да ги пренесат до границата со Р.Србија со ПМВ„ Ауди“, за која услуга побарале 1000 евра, но мигрантите платиле 400. Мигрантите влегле во возилото кое го управувало едно од лицата, упатувајќи се кон Неготино. Веднаш потоа, после с.Удово, останатите две лица облечени во полициски униформи го сопреле возилото во кое биле мигрантите по што ги извадиле од возилото, ги легнале на земја и почнале да ги претресуваат барајќи им пари. Мигрантите се спротивставиле и успеале да го одземат патничкото возило „Ауди“ на второпријавениот, по што се дале во бегство.

Датум, време и место на инцидентот: 7 јуни, околу 22:00 часот, с. Дуброво.

Извор на информации: Дневен билтен на Министерство за внатрешни работи.

Инволвирани жртви: Петмина мигранти.

Вид на злосторства: Разбојништво во обид (Член 237, КЗ на РМ) Измама (Член 247, КЗ на РМ) Лажно претставување (Член 391, КЗ на РМ)

Сторители: Четворица сторители.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Разлика во етничкото потекло – етничкото потекло на сторителите и жртвите се разликуваат; жртвите се припадници на група (мигранти) која е убедливо помалубројна од припадници од групата граѓани во областа каде се случил инцидентот;
2. Модел на претходни инциденти – овој инцидент е последен од растечкиот тренд на кражби и напади врз мигранти.

Статус на случајот: Поднесени кривични пријави против четири лица од страна на СВР Велес.

Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое Комитетот го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека по пријавувањето на настанот се преземени мерки при што од страна на ПС ОН Неготино до ОЈО Кавадарци поднесена е кривична пријава против 4 лица, Е.Е.(26) од Германија, А.Б. (36) од Велес, Н.С.(23) од Велес и А.М.(20) од Скопје поради постоење на основи на сомнение дека првопријавениот сторил три кривични дела по чл.247, ст.1 од КЗ на РМ „ измама“ , чл.391 „ лажно претставување “и чл.237 в.в чл.19 „разбојништво во обид “, а другите тројца пријавени сториле две кривични дела по чл.391 „лажно претставување“ и чл.237 в.в чл. 19 „разбојништво во обид“.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент ја доведува во прашање безбедноста на мигранти кои влегуваат и поминуваат низ земјата.What happened: Five migrant were attacked by four persons in the village of Dubrovo. Prior to the attack, the migrants were intercepted by the persons who offered them transportation to the border crossing with R. Serbia with a PMV “Audi”, for which they required 1000 euros, but the migrants paid them 400 euros. The migrants got into the vehicle which was driven by one of the persons and headed to Negotino. Shortly after that, a little further than the village of Udovo, the other two persons, dressed in police uniforms, stopped the vehicle transporting the migrants and started searching them for money. The migrants resisted them and managed to take control of the “Audi” vehicle of the secondly accused, and thus managed to escape.

Date, time and location of the incident: 7 June, around 22:00, the village of Dubrovo

Source of information: Daily Newsletter of the Ministry of Internal Affairs.

Victim(s) involved: Five migrants.

Type of the crime(s): Attempted robbery (Article 237, CC), Fraud (Article 247, CC), False presentation (Article 391, CC).

Perpetrator(s): Four perpetrators.

Brief description of the incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is ethnicity, nationality or language and the bias indicators are:
1. Difference in ethnicity − the ethnicity of the perpetrators is different from the ethnicity of the victims; the victims are members of a group (migrants) which is significantly outnumbered by citizens of the area where the incident occurred.
2. Pattern of previous incidents – this incident is the latest in a growing trend of robberies and attacks on migrants.

Status of the case: Filed criminal charges by SIA Veles against four persons.

Response of Local Authorities: In MOI’s response to the Committee’s request for public information regarding this incident, it is stated after the reporting of the event, PS Kavadarci filed criminal charges against four persons with the Public Prosecutor’s Office in Negotino, i.e. against E. E. (26) from Germany, A. B. (36) from Veles, N. S. (23) from Veles, and A. M. (20) from Skopje due to the existence of grounds for suspicion that the first person had committed the following three criminal offenses: “Fraud” under Art. 247, Paragraph 1 of CC, “False presentation” under Art. 391, and “Attempted robbery” under Art. 237 in reference to Art. 19 of CC; the other three perpetrators committed two criminal offenses: “False presentation” under Art. 391 and “Attempted robbery” under Art. 237 in reference to Art. 19 of CC.

Impact on the victim(s) and the community: This incident calls into question the safety of migrants entering and passing through the country.Çfarë ka ndodhur: Pesë migrantë janë sulmuar nga katër persona në f. Dubrovë. Më parë migrantët janë takuar me personat të cilët u propozuan t’i çojnë deri në kufi me R. Serbinë me AMU “Audi”, dhe për këtë shërbim u kanë kërkuar 1000 euro, por migrantët kanë paguar 400 euro. Migrantët janë futut në automjet të cilin e ka drejtuar njëri prej personave, duke u drejtuar kah Negotinës. Menjëherë pas kësaj, në afërsi të fshatit Udovë, dy personat e tjerë të veshur me uniforma policie e kanë ndaluar automjetin ku kanë qenë migrantët i kanë nxjerrë prej tij, i kanë shtrirë përtokë dhe kanë filluar t’i kontrollojnë duke u kërkuar para. Migrantët i kanë kundërshtuar dhe kanë arritur t’ia marrin automjetin për udhëtarë “Audi”, të paraqiturit të dytë, dhe më pas janë dhënë në arrati.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 7 qershor, rreth orës 22:00, f. Dubrovë.

Burim i informacioneve: Buletini ditor i Ministrisë së Punëve të Brendshme.

Viktimat e përfshira: Pesë migrantë.

Lloji i krimit: Përpjekje për grabitje (Neni 237, KP i RM-së) Mashtrim (Neni 247, KP i RM-së) Paraqitje e rremë (Neni 391, KP i RM-së)

Kryerës: Katër kryerës.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është prejardhja etnike, shtetësia apo gjuha, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – prejardhja etnike e kryerësve dhe viktimave janë të ndryshme; viktimat janë përfaqësues të grupit (migrantë) i cili është mjaft më i vogël në numër se grupi i qytetarëve në rajonin ku ka ndodhur incidenti.
2. Model i incidenteve të mëparshme – ky incident është ndjekur nga trendi i zmadhuar i vjedhjeve dhe sulmeve mbi migrantët.

Statusi i rastit: Janë ngritur fletëparaqitje penale kundër katër personave nga SPB Veles.

Përgjigja e pushtetit lokal: Në përgjigjen për Kërkesën për informacione me karakter publik të cilën Komiteti ia ka dërguar MPB-së në lidhje me këtë incident thuhet se pas paraqitjes së ngjarjes janë marrë masat nga SP KP Negotinë në PTHP Kavadar është dorëzuar fletëparaqitje penale kundër 4 personave E.E. (26) nga Gjermani, A.B. (36) nga Velesi, N.S: (23) nga Velesi dhe A.M. (20) nga Shkupi sepse ekzistojnë baza dyshimi se i paraqituri i parë ka kryer tri vepra penale sipas nenit 247, zëri 1 i KP-së së RM-së “mashtrim”, nenit 391 “prezantim i rremë” dhe neni 237 në lidhje me nenin 19 “përpjekje për grabitje”, kurse tre të tjerët kanë kryer dy vepra penale sipas 391 “prezantim i rremë” dhe neni 237 në lidhje me nenin 19 “përpjekje për grabitje”.

Ndikimi mbi viktimat dhe mbi bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje sigurinë e migrantëve të cilët hyjnë dhe kalojnë nëpër vend.
Линк од вести
http://www.moi.gov.mk/dneven-bilten/417
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Сериозна закана,Физички напад

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Ограбени мигранти кај Криволак-Неготино

08:00 Sep 19, 2018

Криволак, Неготино, Македонија, 2.22 Kms

Оштетен штаб на ВМРО-ДПМНЕ во Неготино

01:10 Nov 23, 2016

Неготино, 2.36 Kms

Нападнат и ограбен Сириец

19:00 Mar 17, 2015

Неготино, 2.39 Kms

Ограбени мигранти кај Неготино

13:52 Jan 03, 2015

с. Прждево, 4.02 Kms