Верифицирано

Двајца Сиријци нападнати на пат од Лојане кон Табановце

04:45 Aug 12 2016 с. Табановце

Опис
Two Syrians attacked on the way from Lojane to Tabanovce For English see below / Dy sirianë janë sulmuar në rrugën nga Llojan për Tabanovcë
- Për shqip, shih më poshtë


Што се случило: Двајца мигранти од Сирија движејќи се од с.Лојане кон ТЦ „Табановце”, биле нападнати од страна на пет непознати лица, при што на едниот му била нанесена расекотина со нож на левата надлактица.

Датум, време и место на инцидентот: 12 август, околу 16:30 часот, пат С.Лојане - Табановце.

Извор на информации: Електронски медиум Либертас.

Инволвирани жртви: Двајца сириски државјани.

Вид на злосторства: Телесна повреда (Член 130, КЗ на РМ), Насилство (Член 386, КЗ на РМ)

Сторители: 5 непознати сторители.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Разлика во етничкото потекло – етничкото потекло на сторителите и жртвите се разликуваат; жртвите се припадници на група (сириски мигранти) која е убедливо помалубројна од припадници од групата граѓани во областа каде се случил инцидентот;
2. Модел на претходни инциденти – овој инцидент е последен од растечкиот тренд на кражби и напади врз мигранти.

Статус на случајот: Под истрага.

Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое Комитетот го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека по пријавување на настанот од страна на две лица од Сирија кои биле сместени во ТЦ Табановце, преземени биле мерки од страна на полициски службеници од СВР Куманово, при што било утврдено дека се работи за нарушување на ЈРМ по пат на „Физички напад“. За настанот бил известен Јавен Обвинител од ОЈО Куманово и за истиот се преземаат мерки за целосно расчистување.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент ја доведува во прашање безбедноста на мигранти кои влегуваат и поминуваат низ земјата.What happened: Two migrants from Syria, traveling from the village of Lojane towards TC “Tabanovce” were attacked by five unknown persons, at which point one of the migrants was cut on the upper hand with a knife.

Date, time and location of the incident: 12 August, around 16:30, on road Lojane-Tabanovce.

Source of information: Electronic medium Libertas.

Victim(s) involved: Two Syrian nationals.

Type of the crime(s): Bodily injury (Article 130, CC), Violence (Article 386, CC).

Perpetrator(s): 5 unknown perpetrators.

Brief description of the incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is ethnicity, nationality or language and the bias indicators are:
1. Difference in ethnicity – the ethnicity of the perpetrators is different from the ethnicity of the victims; the victims are members of a group (Syrian migrants) which is significantly outnumbered by citizens of the area where the incident occurred.
2. Pattern of previous incidents – this incident is the latest in a growing trend of robberies and attacks on migrants.

Status of the case: Under investigation.

Response of Local Authorities: In MOI’s response to the Committee’s request for public information regarding this incident, it is stated that after the reporting of the event by two persons from Syria who were placed in TC Tabanovce, measures were taken by police officers from SIA Kumanovo, and thus it was established that there was a violation of the public peace and order with a “Physical attack”. The Public Prosecutor of PPO Kumanovo was notified and measures were being taken for resolving the incident.

Impact on the victim(s) and the community: This incident calls into question the safety of migrants entering and passing through the country.Çfarë ka ndodhur: Dy migrantë nga Siria duke udhëtuar nga f. Llojan për në QT “Tabanovcë”, janë sulmuar nga pesë persona të panjohur, dhe njërit i është shkaktuar prerje me thikë në krahun e majtë.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 12 gusht, rreth orës 16:30, rruga f. Llojan-Tabanovcë.

Burim i informacioneve: Media elektronike Libertas.

Viktimat e përfshira: Dy shtetas sirianë.

Lloji i krimit: Lëndim trupor (Neni 130, KP i RM-së), Dhunë (Neni 386, KP i RM-së)

Kryerës: 5 kryerës të panjohur.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është prejardhja etnike, shtetësia apo gjuha, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – prejardhja etnike e kryerësve dhe viktimave janë të ndryshme; viktimat janë përfaqësues të grupit (migrantë sirianë) i cili është mjaft më i vogël në numër se grupi i qytetarëve në rajonin ku ka ndodhur incidenti;
2. Model i incidenteve të mëparshme – ky incident është ndjekur nga trendi i zmadhuar i vjedhjeve dhe sulmeve mbi migrantët.

Statusi i rastit: Nën hetim.

Përgjigja e pushtetit lokal: Në përgjigjen për kërkesën për informacione me karakter publik të cilën Komiteti ia ka dërguar MPB-së në lidhje me këtë incident thuhet se pas paraqitjes së ngjarjes nga dy persona nga Siria të cilët janë strehuar në QT Tabanivcë, janë marrë masa nga nëpunësit policorë të SPB Kumanovë, dhe është vërtetuar se bëhet fjalë për shkelje të JRM-së nëpërmjet “Sulmit fizik”. Për ngjarjen është informuar Prokuror publik nga PTHP Kumanovë dhe për të po merren masat për zbardhje të tërësishme.

Ndikimi mbi viktimat dhe mbi bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje sigurinë e migrantëve të cilët hyjnë dhe kalojnë nëpër vend.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Физички напад,Телесна повреда,Напад со ладно оружје

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0