Верифицирано

Разбојништво над бегалци кај Бит Пазар

13:21 Nov 17 2016 Чаир, Скопје

Опис
Migrants robbed at Bit Bazar - For English see below / Grabitje të migrantëve në afërsi të Bit-Pazarit - Për shqip, shih më poshtë


Што се случило: Двајца баратели на азил, сместени во Прифатниот центар за баратели на азил Визбегово биле претепани и ограбени во близина на скопски Бит Пазар од страна на четири непознати лица. По телата на бегалците имало видливи повреди. По разбојништвото напаѓачите се упатиле во непознат правец.
Случајот е пријавен во полиција, но не е објавен во дневниот билтен на МВР.

Датум, време и место на инцидентот: 17 ноември, околу 13:20 часот, во близина на Бит Пазар, Скопје

Извор на информации: Претставничка на невладина организација Легис.

Инволвирани жртви: Две лица – баратели на азил.

Вид на злосторства: Разбојништво (Член 237, КЗ на РМ), Телесна повреда (Член 130, КЗ на РМ)

Сторители: 4 непознати сторители.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Разлика во етничкото потекло – етничкото потекло на сторителите и жртвите се разликуваат; жртвите се припадници на група (бегалци, баратели на азил) која е убедливо помалубројна од припадници од другата група граѓани во областа каде се случил инцидентот;
2. Модел на претходни инциденти – овој инцидент е последен од растечкиот тренд на кражби и напади врз мигранти.

Статус на случајот: Не е регистриран.

Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое Комитетот го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека наведениот настан не е пријавен во полициска станица од општа надлежност на подрачјето на град Скопје.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент ја доведува во прашање безбедноста на лица кои влегуваат и поминуваат низ земјата.What happened: Two asylum-seekers, placed in the Reception Center for asylum seekers Vizbegovo, were beaten and robbed by four unknown persons near Bit Pazar in Skopje. The refugees had visible injuries on their bodies. After the robbery, the attackers headed in an unknown direction. The case was reported to the police but was not published in MOI’s Daily Newsletter.

Date, time and location of the incident: 17 November, around 13:20, near Bit Pazar, Skopje.

Source of information: A representative from the Non-government Organization Legis.

Victim(s) involved: Two persons – asylum-seekers.

Type of the crime(s): Robbery (Article 237, CC), Bodily injury (Article 130, CC).

Perpetrator(s): 4 unknown perpetrators.

Brief description of the incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is ethnicity, nationality or language and the bias indicators are:
1. Difference in ethnicity – the ethnicity of the perpetrators is different from the ethnicity of the victims; the victims are members of a group (refugees, asylum seekers) which is significantly outnumbered by citizens of the area where the incident occurred;
2. Pattern of previous incidents – this incident is the latest in a growing trend of robberies and attacks on migrants.

Status of the case: Not registered.

Response of Local Authorities: In MOI’s response to the Committee’s request for public information regarding this incident, it is stated that the incident in question had not been reported to the general police station of the city of Skopje.

Impact on the victim(s) and the community: This incident calls into question the safety of migrants entering and passing through the country.Çfarë ka ndodhur: Dy kërkues të azilit, të vendosur në Qendrën Pranuese për Kërkuesit e Azilit Vizbeg janë rrahur dhe grabitur në afërsi të Bit-Pazarit në Shkup nga katër persona të panjohur, Në trupat e migrantëve ka pasur lëndime të dukshme, Pas grabitjes, sulmuesit kanë ikur në drejtim të panjohur. Rasti është paraqitur në polici, por nuk është shpallur në buletinin ditor të MPB-së.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 17 nëntor, rreth orës 13:20, në afërsi të Bit-Pazarit, Shkup

Burim i informacioneve: Përfaqësuese e organizatës joqeveritare Legis.

Viktimat e përfshira: Dy persona – Kërkues azili.

Lloji i krimit: Grabitje (Neni 237, KP i RM-së), Lëndim trupor (Neni 130, KP i RM-së)

Kryerës: 4 kryerës të panjohur.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është prejardhja etnike, shtetësia apo gjuha, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – prejardhja etnike e kryerësve dhe viktimave janë të ndryshme; viktimat janë përfaqësues të grupit (migrantë, kërkues azili) i cili është mjaft më i vogël në numër se grupi i qytetarëve në rajonin ku ka ndodhur incidenti.
1. Model i incidenteve të mëparshme – ky incident është ndjekur nga trendi i zmadhuar i vjedhjeve dhe sulmeve mbi migrantët.

Statusi i rastit: Nuk është regjistruar.

Përgjigja e pushtetit lokal: Në përgjigjen për Kërkesën për informacione me karakter publik të cilën Komiteti ia ka dërguar MPB-së në lidhje me këtë incident thuhet se ngjarja e ndodhur nuk është paraqitur në stacion policor me kompetencë ë përgjithshme në rajonin e Qytetit të Shkupit.
Повеќе податоци

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0