Верифицирано

Повторно напад над Музејот на албанската азбука

23:00 Nov 21 2016 Битола

Опис
Repeated attack on the Museum of Albanian Alphabet - For English see below / Përsëri sulm mbi Muzeun e alfabetit shqiptar - Për shqip, shih më poshtë


Што се случило: На Денот на албанската азбука, во доцните вечерни часови, непознати сторители го вандализирале Музејот на албанската азбука во Битола. Сторителите со бекатон плочки ги искршиле стаклата од влезната врата на музејот, а над неа залепиле постер на кој има лав со меч кој му ги пресекува главите на двоглавиот орел и пишува „Смрт за шиптари“. Над спомен плочата е поставен уште еден постер на кој пишува „Стоп за шиптаризација“ и прецртан е албанскиот национален симбол, односно двоглавиот орел.

Датум, време и место на инцидентот: 21 Ноември, околу 23 часот, Музеј на албанската азбука, Битола

Извор на информации: Електронски медиуми МКД.мк.,СДК.мк, 24вести, ТВ Тера

Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.

Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ на РМ), Предизвикување омраза, раздор или нетрпеливост врз национална, расна, верска и друга дискриминаторска основа (Член 319, КЗ на РМ),

Сторители: 2 непознати сторители.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е политичка припадност, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е музејот на албанската азбука во Битола;
2. Време – инцидентот се случил ноќта на 22 ноември, Денот на албанската азбука
3. Модел на претходни инциденти – ова е втор напад на Музејот на албанската азбука во временски период од десетина дена

Статус на случајот: Под истрага.

Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое Комитетот го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека по пријавувањето на настанот и по овластување на ЈО од ОЈО Битола, бил извршен увид од СВР Битола. Настанот во СВР Битола бил заведен како кривично дело „Оштетување туѓи предмети“ за кое согласно чл.243 ст.1 од КЗ на РМ гонењето се презема по приватна тужба. За пријавениот настан биле прегледани записи од видеонадзорот при што биле забележани две машки лица. Дополнително, во одговорот е наведено дека се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот и откривање на сторителите.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот помеѓу двете најголеми заедници во земјата.What happened: On the Day of the Albanian alphabet, late in the evening, unknown perpetrators vandalized the Museum of Albanian Alphabet in Bitola. The perpetrators smashed the glass front door of the museum with paving bricks, and hung a poster featuring a lion with a sword who cuts heads of the two-headed eagle with a sword and wrote “Death to Shiptars”. Over the plaque, they placed another poster that reads "Stop Shiptar-ization” and crossed out the Albanian national symbol − a double-headed eagle.

Date, time and location of the incident: 21 November, around 23:00, Museum of Albanian Alphabet, Bitola.

Source of information: Electronic media MKD.mk. , SDK.mk. 24vesti, TV Tera.

Victim(s) involved: Aside from the material damage, there were no victims of this incident.

Type of the crime(s): Damage to objects of others (Article 243, CC), Causing hatred, discord or intolerance on national, racial, religious and other discriminatory ground (Article 319, CC).

Perpetrator(s): 2 unknown perpetrators.

Brief description of the incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is ethnicity and the bias indicators are:
1. Target location – the target museum is the Museum of Albanian Alphabet in Bitola;
2. Time – the incident happened on the night of 22 November, the Day of Albanian Alphabet;
3. Pattern of previous incidents – this is a second attack on the Museum of Albanian Alphabet within a period of around ten days.

Status of the case: Under investigation.

Response of Local Authorities: In MOI’s response to the Committee’s request for public information regarding this incident, it is stated that after the reporting of the event and under the Public Prosecutor’s authorization in Bitola, an investigation was conducted by SIA Bitola. At SIA Bitola, the incident was registered as a criminal act of “Damage to objects of others” which in accordance with Article 243, paragraph 1 of CC is prosecuted as a private lawsuit. Regarding the reported incident, the records of the video surveillance were examined and two males were observed at the time of the incident. Additionally, the response also stated that measures were being taken for resolving the incident and identifying the perpetrators.

Impact on the victim(s) and the community: This incident calls into question the ethnic coexistence between the two largest communities in the country.Çfarë ka ndodhur: Në Ditën e Alfabetit Shqip, në orët e vona, kryerës të panjohur e kanë vandalizuar Muzeun e alfabetit shqiptar në Manastit. Kryerësit me pllaka begatoni i kanë thyer xhamat e derës hyrëse të muzeut, kurse në të kanë ngjitur poster në të cilin ka një luan me shpatë i cili ia pret kokën shqiponjës dykrenore dhe shkruan “Vdekje për shqiptarët” (Smrt za shqiptari). Mbi pllakën përkujtimore është vendosur edhe një poster ku shkruhej “Stop për shqiptarizimin” (Stop za shiptarizacijata) dhe është shkarravitur simboli nacional shqiptar, përkatësisht shqiponja dykrenore.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 21 nëntor, rreth orës 23, Muzeu i alfabetit shqiptar, Manastir

Burim i informacioneve: Media elektronike MKD.mk; SKD.mk; 24vesti, TV Tera

Viktimat e përfshira: Përveç dëmit material, në këtë incident nuk ka viktima.

Lloji i krimit: Dëmtim i objekteve të huaja (Neni 243, KP i RM-së); Shkaktim i urrejtjes, përçarjes dhe mostolerancës në bazë nacionale, racore, fetare dhe bazë tjetër diskriminuese (Neni 319, KP i RM-së),

Kryerës: 2 kryerës të panjohur.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është përkatësia politike, kurse indikatorë të anshëm janë:
1. Lokacioni qëllimor – Lokacioni qëllimor është Muzeu i alfabetit shqiptar, Manastir;
2. Koha – incidenti ka ndodhur natën e 22 nëntorit, Ditën e Alfabetit Shqiptar
3. Model i incidenteve të mëparshme – ky është sulmi i dytë mbi Muzeun e alfabetit shqiptar në një periudhë prej dhjetë ditësh.

Statusi i rastit: Nën hetim.

Përgjigja e pushtetit lokal: Në përgjigjen për Kërkesën për informacione me karakter publik të cilën Komiteti ia ka dërguar MPB-së në lidhje me këtë incident thuhet se pas paraqitjes së ngjarjes dhe pas autorizimit të PP-së nga PTHP Manastir, është kryer mbikëqyrje nga SPB Manastir. Ngjarja në SPB Manastir është regjistruar si vepër penale “Dëmtim i objekteve të huaja”, për të cilën në përputhje me nenin 243 zëri 1 të KP-së së RM-së ndjekja ndërmerret me padi private. Për ngjarjen e paraqitur janë parë regjistrimet e kamerave mbikëqyrëse ku janë vënë re dy persona meshkuj. Shtesë, në përgjigje thuhet se po merren masa për zbardhje të tërësishme të rastit dhe zbulim të kryerësve.

Ndikimi mbi viktimat dhe mbi bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje bashkëjetesën etnike midis dy bashkësive më të mëdha në shtet.
Повеќе податоци

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0